WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Toepassings : antwoorde.To
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Applications : answers.
  

                           —————————————
  1.1  d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
  
                          —————————————
                    = √((1 − (−5)2 + (−1 − 5)2)
  
                          —————
                     = √36 + 36
  
                          ——
                     = √72      =  8,49
  
  
  
Vr. / Qu. 1.1

  

  1.2
        
  
  
Vr. / Qu. 1.2

  

                           yB − yA             −1 − 5
  1.3  m(AB) = ──────      =  ──────
                           xB − xA             1 − (−5)
  
                        −6
                    =  ──   =  −1
                          6
  
               m(AB) × m(CD) = −1 × 1
  
                                          = −1
  
             ∴  AB ⊥ CD
  
Vr. / Qu. 1.3

  
  
                           yD − yC             2 − 7
         m(CD) = ──────      =  ──────
                           xD − xC             −2 − 3
  
                          −5
                     =  ───   =  1
                          −5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           —————————————
  1.4  d(AC) = √((xC − xA)2  + (yC − yA)2)
  
                          —————————————
                    = √((3 − (−5))2 + (7 − 5)2)
  
                          —————      ——
                     = √64 + 4    =  √68
  
  
  
  
             AC = BC   en dus / and therefore
  
                ΔABC is 'n gelykbeninge driehoek.
  
                ΔABC is an isosceles triangle.
  
  
Vraag / Question 1.4

  

                           —————————————
  1.5  d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
  
                          —————————————
                    = √((3 − 1)2 + (7 − (−1))2)
  
                          —————      ——
                     = √4 + 64    =  √68
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag / Question 1.5

  

                           yC − yB             −2 − (−2)
  2.1.1  m(AB) = ──────      =  ──────
                           xC − xB             1 − (−7)
  
                              0
                        =  ──   =  0
                              8
  
  
  
  
  
  
  
  
Vr. / Qu. 2.1.1

  

                           —————————————
  2.1.2  d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
  
                          —————————————
                    = √((−7 − (−3))2 + (5 − (−2))2
  
                          —————          ——
                     = √16 + 49    =  √65
  
  
  
  
  
Vr. / Qu. 2.1.2

  

  2.1.3
        
  
Vr. / Qu. 2.1.3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2.2  M is die middelpunt van BC. A en M het
  
         dieselfde x-koördinate sodat AM // Y-as.
  
         Net so, BC // X-as en dus AM ⊥ BC
  
         Dus, AM is die middelloodlyn van BC.
  
  
Vr. / Qu. 2.2

  

         M is the midpoint of BC. A and M have the
  
         same x-coordinate so that AM // Y-axis.
  
         Similarly, BC // X-axis and thus AM ⊥ BC
  
         Thus, AM is the perpendicular bisector of BC.
  
  
Vr. / Qu. 2.2

  

                          ———————————
  2.3  d(AC) = √((1 − (−3))2 + (−2 − 5)2
  
                           —————             ——
                     = √(16 + 49)        = √65
  
          AB = AC en dus is ∠ABC = ∠ACB.
  
                                                                                                 Vr. / Qu. 2.3
  

  
  
  
  
  
  
  
      AB = AC and therfore ∠ABC = ∠ACB.
  
  
Vr. / Qu. 2.3

  

        
  
Vr. / Qu. 3.1

  

                             −7 − (−1)       −6
  3.3  m(RQ)  = ────────= ───
                               2 − 8            −6
  
                       = 1
Vr. / Qu. 3.3

  

                          y  Q − yP            −7 − 1
  3.4  m(PQ) = ───────    = ──────
                          xQ − xP             2 − (−6)
  
                              − 8
                          =  ──    = −1
                                8
  
             m(PQ) × m(RQ)  = −1 × 1  = −1
  
                PQ ⊥ RQ  en ΔPQR is 'n reghoekige driehoek.
  
                PQ ⊥ RQ  and ΔPQR is a rightangled triangle.
  
  
Vraag / Question 3.4
  
  

  3.2  Mediaan halveer teenoorstaande sy.  / 
  
        Median bisects opposite side.
  
         S is the midpoint. / die middelpunt.
  
                         yS − yR       −3 − (−1)
         m(RS) = ─────    = ──────
                         xS − xR         −2 − 8
  
                         −2
                     = ───      = 0,2
                         −10
  
         By / At  R  : y − yR = m(x − xR)   
                                             1
                          y − (−1) = ──  (x − 8)
                                             5
  
  
                                             1             13
                                    y  = ──  x   −   ──
                                             5               5
  
  
         OF / OR      x  −  5y  −  13  =  0   
  
  
  
  
Vraag / Question 3.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         yL − yK                                                    yM − yL                                                     yM − yK
       m(KL) = ───────                               m(LM) = ───────                               m(KM) = ───────
                        xL − xK                                                     xM − xL                                                     xM − xK
  
                         −5 − 9                                                    −1 − (−5)                                                  −1 − 9
                  = ───────                                           = ───────                                           = ───────
                         −5 − 2                                                     −13 − (−5)                                              −13 − 2
  
                        − 14                                                            4                1                                          − 10              2
                  =  ────    = 2                                         =  ────    = − ──                                   =  ────    = − ──
                         −7                                                            −8                2                                          −15               3
  
  
         m(KL) × m(LM)  =  2 × −0,5   =  − 1
  
  
       KL ⊥ LM  sodat ∠KLM = 90° en ΔKLM 'n reghoekige driehoek is.  /  
  
       KL ⊥ LM  so that ∠KLM = 90° and ΔKLM is a right-angled triangle.
  
  
Vraag / Question 4.


         Bereken die gradiënte van die sye DE en EF
  
         om aan te toon dat DE⊥EF en dus is ∠DEF = 90°.
  
                          yE − yD                5 − 9
         m(DE) = ───────    = ───────
                          xE − xD             −3 − 5
  
                               − 4          1
                          =  ───    = ──
                               − 2          2
  
                                           1
         m(DE) × m(EF)  =  ──  × −2 
                                          2
  
                                    =  − 1
  
  

         Calculate the gradients of sides DE and EF
  
         to show that DE⊥EF and thus ∠DEF = 90°.
  
                          yF − yE                1 − 5
         m(EF) = ───────    = ───────
                          xF − xE             −1 − (−3)
  
                              − 4
                          =  ──    = −2
                                2
  
  
  
  
  
  
  
  
           KL ⊥ LM sodat ∠KLM = 90° en ΔKLM 'n reghoekige driehoek is.   /   
  
           KL ⊥ LM so that ∠KLM = 90° and ΔKLM is a right-angled triangle.
  
Vraag / Question 5.

  

      Bereken die lengte van elke sy om te bepaal watter twee sye ewe lank is. / 
  
      Calculate the length of each side to determine which two sides have the same length.
  
  
                      ──────────────                             ──────────────                             ──────────────
      d(AB) = √ (xB − xA)2  +  (yB − yA)2          d(BC) = √ (xC − xB)2  +  (yC − yB)2          d(AC) = √ (xC − xA)2  +  (yC − yA)2
  
                       ────────────────                       ─────────────────                    ─────────────────
                = √ (1 − (−6))2  +  (−3 − 7)2                     = √ (−9 − 1)2  +  (−10 − (−3))2                  = √ (−9 − (−6))2  +  (−10 − 7)2
  
                      ────────            ────                     ────────            ───                         ────────           ────
                = √ (49  +  100)      =  √ 149                     = √ (100  +  49)      =  √ 149                      = √ (9   +  289)      =  √ 298
  
  
      d(AB) = d(BC) en dus is ΔABC 'n gelykbenige driehoek. / and therefore ΔABC is an isosceles triangle.
  
  
Vraag / Question 6.

  

      As ∠QPR = ∠PRQ, dan moet QP = QR.  Bereken
  
      dus die lengte van hierdie twee sye.
  
                           —————————————
        d(QP) = √((xP − xQ)2  + (y − yQ)2)
  
                          —————————————
                    = √((−3 − (−7))2 + (−2 − 7))2
  
                          —————          ——
                     = √16 + 81    =  √97
  
  
      QP = QR en dus is ∠QPR = ∠PRQ.
  

      If ∠QPR = ∠PRQ, then  QP must be equal
  
      to QR.  Calculate the lenghts of these two sides.
  
                           —————————————
        d(QR) = √((xR − xQ)2  + (yR − yQ)2)
  
                          —————————————
                    = √((2 − (−7))2 + (3 − 7)2)
  
                          —————          ——
                     = √81 + 16    =  √97
  
  
      QP = QR and thus ∠QPR = ∠PRQ.
  

        
  
Vr. / Qu. 8.1.1

  

                                    yR − yP             −8 − 1
       8.1.3  m(PR) = ───────    = ───────
                                    xR − xP             5 − (−4)
  
                                   − 9
                              =  ───    = −1
                                     9
  
Vr. / Qu. 8.1.3

  
  
  
       8.3   Oppervlakte van ΔPQR = ½bh. Bereken dus
  
                die lengtes van QS en PR.
                                —————————————
               d(QS) = √((xS − xQ)2  + (yS − yQ)2)
  
                               —————————————
                         = √((1 − 4)2 + (−4 − (−1))2)
  
                               ———          ——
                         = √9 + 9    =  √18
  
  
        Oppervlakte / Area ΔPQR  =  0,5 × b × h
   
                                                                     ——        ——
                                                   =  0,5 ×  √18  ×  √162
  
                                                   =  27  eenhede2 / units2
  
  
  
Vr. / Qu. 8.3

  

                                    yS − yR           −4 − (−8)
       8.1.2  m(RS) = ───────    = ───────
                                    xS − xR               1 − 5
  
                                     4
                              =  ───    = −1
                                    −4
  
                    By / At R  :  y − yR  =  m(x − xR)
  
                                      y − (−8)  =  −1(x − 5)
  
                                                 y  =  −x − 3
  
Vr. / Qu. 8.1.2

  

                                    yS − yQ       −4 − (−1)
      8.2  m(QS) = ───────    = ───────
                                    xS − xQ          1 − 4
  
                                −3
                          =  ───    = 1
                                −3
  
             m(QS) × m(PR)  =  1  ×  − 1  =  −1
  
               QS ⊥ PR
  
  
  
  
  
Vr. / Qu. 8.2

  
  
  
  
        Area of ΔPQR = ½bh. Thus, calculate the
  
       lengths of QS and PR.
                        —————————————
        d(PR) = √((xR − xP)2  + (yR − yP)2)
  
                       —————————————
                  = √((5 − (−4))2 + (−6 − 1)2 )
  
                       —————          ——
                  = √81 + 81    =  √162
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      9.1  CD ⊥ AB as / if m(CD) × m(AB)  = −1
  
                                    yD − yC         1 − (−2)
              m(CD) = ───────    = ───────
                                    xD − xC         −3 − 3
  
                                      3              1
                              =  ───    = − ──
                                    −6              2
  
  
                                                    1
               m(CD) × m(AB)  =  − ──  ×  2
                                                    2
  
                                           =  −1
  
                 CD ⊥ AB
  
                                                                                                
Vr. / Qu. 9.1

  

  
  
                           yB − yA             −1 − 3
         m(AB) = ───────    = ───────
                           xB − xA           −4 − (−2)
  
                           −4
                     =  ───    =  2
                           −2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      Die swaartelyn / mediaan van B na AC halveer AC.
  
      Bereken dus die koördinate van P, die middelpunt
  
      van AC.
  
  
         
  
  
      By / At  B  :  y − yB =  m( x − xB )
  
                                           1
                        y − (−1) =  ── ( x − (−4))
                                           3
  
                 1            1
       y  =  ── x  +  ──          OF / OR   3y  =  x  +  1
                 3            3
  
  
Vr. / Qu. 9.2

  
  
  
      The median from B to AC bisects AC.
  
      Thus, calculate the coordinates of P, the midpoint of AC.
  
  
      Bereken die gradiënt van BP.  /
  
      Calculate the gradient of BP.
  
  
  
                           yP − yB           0,5 − (−1)
         m(BP) = ───────    = ───────
                           xP − xB           0,5 − (−4)
  
  
                          1,5           1
                     =  ───    =  ──
                          4,5           3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      9.3  CD ⊥ AB  . . . (9.1) en 
  
              die oppervlakte van ΔABC = 0,5 × AB × CD.
  
             Bereken dus die lengtes van AB en CD.
  
                           —————————————
           d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
  
                          —————————————
                      = √((−4 − (−2))2 + (−1 − 3)2 )
  
                          ————          ——
                      = √4 + 16    =  √20
  
  
            Oppervlakte / Area  ΔABC  =  0,5  ×  b  ×  h
  
                                                                         ——      ——
                                                        =  0,5  ×  √20  ×  √45
  
                                                        =  15  eenhede2 / units2
  
  
Vr. / Qu. 9.3

  
  
            CD ⊥ AB  . . . (9.1) and 
  
                 the area of ΔABC = 0,5 × AB × CD.
  
            Therefore, calculate the lengths of AB and CD.
  
                           —————————————
           d(CD) = √((xD − xC)2  + (yD − yC)2)
  
                          —————————————
                      = √((3 − (−3))2 + (−2 − 1)2 )
  
                          —————          ——
                      = √36 + 9      =  √145
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      yB − yA              1 − 4
    10.1        m(AB) = ───────    = ───────
                                      xB − xA           −4 − (−1)
  
                                    −3
                              =  ───    =  1
                                    −3
  
  
               m(AB) = m(CD)  en dus  /  and therefore  AB || CD
  
  
Vr. / Qu. 10.1

  
  
                           yD − yC            1 − (−2)
         m(CD) = ───────    = ───────
                           xD − xC             2 − (−1)
  
                            3
                     =  ───    =  1
                            3
  
  
  
  
  
  
  
  

                              —————————————
    10.2  d(AB) = √((xB − xA)2  + (yB − yA)2)
  
                             —————————————
                       = √((−4 − (−1))2 + (1 − 4)2 )
  
                            ———            ——
                       = √9 + 9    =  √18
  
  
              d(AB) = d(CD)  en dus  /  and therefore  AB = CD
  
  
Vr. / Qu. 10.2

  
                                —————————————
               d(CD) = √((xD − xC)2 + (yD − yC)2)
  
                               —————————————
                          = √((2 − (−1))2 + (1 − (−2))2 )
  
                              ———            ——
                         = √9 + 9    =  √18
  
  
  
  
  
  
  

                                yC − yB             −2 − 1
    10.3  m(BC) = ───────    = ───────
                               xC − xB            −1 − (−4)
  
                                −3
                          =  ───    =  −1
                                 3
  
              m(AB) × m(BC)  =  1 × −1   
  
                                          =  −1
  
                AB ⊥ BC  sodat / so that  ∠ABC = 90°
  
  
  
  
Vr. / Qu. 10.3

  
  

                                —————————————
    10.4   d(BC) = √((xC − xB)2 + (yC − yB)2)
  
                               —————————————
                         = √((−1 − (−4))2 + (−2 − 1)2 )
  
                              ———            ——
                         = √9 + 9    =  √18
  
                AB = BC = CD  en / and  ∠ABC = 90°
  
                  sodat / so that
  
                   ABCD  'n vierkant is.  /  is a square.
  
Vr. / Qu. 10.4

  

                                yN − yK               3 − 5
    11.1  m(KN) = ───────    = ───────
                               xN − xK                3 − 1
  
                                −2
                          =  ───    =  −1
                                 2
  
             m(KN) = m(LM)   sodat / so that  KN || LM
  
Vr. / Qu. 11.1

  
  
                                yM − yL               −3 − (−1)
              m(LM) = ───────    = ───────
                               xM − xL                −1 − (−3)
  
                                −2
                          =  ───    =  −1
                                 2
  
  
  
  
  
  

                              —————————————
    11.2  d(KN) = √((xN − xK)2  + (yN − yK)2)
  
                             —————————————
                        = √((3 − 1)2 + (3 − 5)2 )
  
                             ———            —
                        = √4 + 4    =  √8
  
  
              d(KN) = d(LM)  en dus  /  and therefore  KN = LN.
  
  
Vr. / Qu. 11.2

  
  
                                —————————————
               d(LM) = √((xM − xL)2 + (yM − yL)2)
  
                                —————————————
                          = √((−1 − (−3))2 + (−3 − (−1))2 )
  
                                ———          —
                          = √4 + 4    =  √8
  
  
  
  
  
  
  
  

    11.3  KN = LM  en  KN || LM sodat 
  
             KLMN 'n parallelogram is.
  
             KLMN is 'n reghoek as enige hoek, en
  
             dus al vier hoeke, 'n regte hoek is.
  
             Bepaal of enige hoek bv. ∠KLM 'n
  
             regte hoek is. Is KL ⊥ LM?
  
                                yL − yK               −1 − 5
              m(KL) = ───────    = ───────
                               xL − xK                −3 − 1
  
                                −6
                          =  ───    =  1,5
                               −4
  
  
              m(KL) × m(LM)  = 1,5 × −1  =  −1,5  ≠  −1
  
  
               KN = LM  and  KN || LM so that
  
               KLMN is a parallelogram.
  
             KLMN is a rectangle if any angle, and
  
             therefore all four angles, is a right angle.
  
             Determine whether any angle, say
  
             ∠KLM is a right angle. Is KL ⊥ LM?
  
  
                                yM − yL           −3 − (−1)
              m(LM) = ───────    = ───────
                               xM − xL            −1 − (−3)
  
                                −2
                          =  ───    =  −1
                                 2
  
  
  
                ∠KLM ≠ 90°
                ∠KLMN is nie 'n reghoek nie. / is not a rectangle.
  
Vr. / Qu. 11.3


  
         
  
  
Vr. / Qu. 12.1

  

                              —————————————
    12.2  d(QM) = √((xM − xQ)2  + (yM − yQ)2)
  
                             —————————————
                        = √((−0,5 − (−4))2 + (1,5 − 1)2 )
  
                             ———            —
                        = √4 12,25 + 0,25    =  √12,5
  
  
                              —————————————
              d(MS) = √((xS − xM)2  + (yS − yM)2)
  
                             —————————————
                        = √((3 − (−0,5))2 + (32 − 1,5)2 )
  
                             ———            —
                        = √12,25 + 0,25    =  √12,5
  
  
              d(QM) = d(MS)  en dus  /  and therefore  QM = MS.
  
  
Vr. / Qu. 12.2

  
  

                                yR − yQ               −2 − 1
    12.3  m(QR) = ───────    = ───────
                               xR − xQ                −3 − (−4)
  
                                −3
                          =  ───    =  −3
                                 1
  
  
                                                           2
             m(QR) × m(RS)   =  −3  ×  ──  =  −2  ≠  −1
                                                           3
  
  
               ∠QRS  ≠  90°
  
Vr. / Qu. 12.3

  
                                yS − yR            2 − (−2)
              m(RS) = ───────    = ───────
                               xS − xR             3 − (−3)
  
                                 4              2
                          =  ───    =   ──
                                 6              3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    12.4  M is die middelpunt van PR (12.1) en
  
             QM = MS (12.2)
  
             sodat PQRS 'n parallelogram is want die
  
             hoeklyne halveer mekaar in M.
  
            ∠QRS ≠ 90°  (12.3)  en dus is
  
            PQRS nie 'n reghoek nie.
  
Vr. / Qu. 12.4

  
  
             M is the midpoint of PR (12.1) and
  
             QM = MS (12.2)
  
             so that PQRS is a parallelogram because
  
             the diagonals bisect one another in M.
  
            ∠QRS ≠ 90°  (12.3)  and thus PQRS
  
             is not a rectangle.
  

                                yD − yA               2 − 4
    13.1  m(AD) = ───────    = ───────
                               xD − xA             7 − (−2)
  
                               −2                2
                         =  ───    =  − ───
                                9                 9
  
  
  
Vr. / Qu. 13.1

  

                                yC − yB            −1 − 1
    13.2  m(BC) = ───────    = ───────
                               xC − xB             3 − (−6)
  
                              −2               2
                        =  ───    =  − ──
                                9               9
  
  
  
Vr. / Qu. 13.2

  

                              —————————————
    13.3  d(BC) = √((xC − xB)2  + (yC − yB)2)
  
                             —————————————
                        = √((3 − (−6))2 + (−1 − 1)2 )
  
                             ————            ——
                        = √81 + 4    =  √85
  
  
  
  
Vr. / Qu. 13.3

  

                                —————————————
    13.4  d(AD) = √((xD − xA)2 + (yD − yA)2)
  
                                —————————————
                          = √((7 − (−2))2 + (2 − 42 )
  
                                ————           ——
                           = √81 + 4    =  √85
  
              d(AD) = d(BC)  en dus is / and therefore  AD = BC
  
  
Vr. / Qu. 13.4

  

             
  
        AC en BD het dieselfde middelpunt en dus halveer hulle mekaar.    /
        AC and BD have the same mipoint and therefore they bisect one another.
  
                                                                                                 Vr. / Qu. 13.5
  

    13.6  Een paar ooreenstemmend sye, AC en BD, is eweeydig aan mekaar (13.1 en 13.2) en is ewe lank (13.3 en 13.4)
             Die hoeklyne, AC en BD, halveer mekaar in M (13.5)
  
             One pair of opposite sides, AC and BD, are parallel (13.1 and 13.2) equal (13.3 and 13.4)
             The diagonals, AC and BD, bisect each other in M (13.5)
  
  
Vr. / Qu. 13.6

  
  
Vraag / Question 14  

  
  
    14.  As PS || QR dan is m(PS) = m(QR)        /         If PS || QR then m(PS) = m(QR)
  
  
                                yS − yP            yR − yQ                      a − 2                2 − (−1)
                            ───────    = ───────      :       ───────    =  ───────
                                xS − xP            xR − xQ                    2 − (−2)              4 − 1
  
  
                                                                                          a − 2                     3
                                                                                      ───────    =  ───────    =  1
                                                                                             4                        3
  
  
                                                                                                  a − 2  =  4
  
                                                                                                         a  =  6
  
  
  
  
Vraag / Question 14.

  

    15.1  Bepaal die lengte van elke sy.   /   Determine the length of each side.
  
                            —————————————                 —————————————                        —————————————
             d(KL) = √((xL − xK)2 + (yL − yK)2)       d(KM) = √((xM − xK)2 + (yM − yK)2)       d(LM) = √((xM − xL)2 + (yM − yL)2)
  
                             —————————————                  —————————————                      —————————————
                      = √((2 − (−2))2 + (6 − 3)2 )                    = √((5 − (−2))2 + (2 − 3)2 )                    = √((5 − 22 + (2 − 6)2 )
  
                             ————            ——                               ————          ——                                    ————         ——
                      = √16 + 9    =  √25   = 5                        = √49 + 1    =  √50                                 = √9 + 16    =  √25   = 5
  
               d(KL) = d(LM) = 5  en dus  /  and therefore KL = LM.
  
                 ∠LKM = ∠LMK  en dus moet  /  and therefore ∠KLM = 90°
  
  
                                yL − yK               6 − 3
              m(KL) = ───────    = ───────
                               xL − xK              2 − (−2)
  
                                 3
                          =  ───
                                 4
  
                                               3              4
              m(KL) = m(LM)  =  ──  ×  −  ──     =  −1
                                               4              3
  
                KL ⊥ LM
  
              KL = LM  en / and  KL ⊥ LM
  
              ΔKLM is 'n gelykbenige, reghoekige driehoek.
  
Vr. / Qu. 15.1

  
                                yM − yL              2 − 6
              m(LM) = ───────    = ───────
                               xM − xL               5 − 2
  
                               −4                4
                          =  ───    =  − ──
                                 3                3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            ΔKLM is an isosceles, right-angled triangle.
  
  

    15.2  Oppervlakte / Area  ΔKLM  =  ½bh    = ½ × KL × LM    
                                                         = ½ × KL × LM    = ½ × 5 × 5  eenhede2 / units2
                                                         = 12,5  eenhede2 / units2
  
Vraag / Question 15.2

  

    16.1  T is die middelpunt van PR. /
             T is the midpoint of PR.
  
  
  
             
  
Vr. / Qu. 16.1


    16.2  As PQRS 'n parallelogram is, is T ook
             die middelpunt van QS. /
             If PQRS is a parallelogram, T is also the
             midpoint of QS.
  
             
  
Vraag / Question 16.2


    16.3  Hoeklyne PR en QS halveer mekaar in T
             sodat PQRS 'n parallelogram is.
              PQRS sal 'n reghoek wees as die
              binnehoeke regte hoeke is.
              As een hoek 'n reghoek is, is al die
              ander binnehoeke ook regte hoeke.
              Bewys dat ∠QPS = 90° deur aan te
              toon dat m(PQ) X m(PS) = −1
  
  

      Diagonals PR and QS bisect one another in T
      and thus PQRS is a parallelogram.
      PQRS will be a rectangle if the interior angles
      are right angles.
      If one angle is a right angle, the other angles will
      also be right angles.
      Prove that ∠QPS = 90° by showing that
      m(PQ) X m(PS) = −1
  
  
                                                        yQ − yP            yS − yP
                   m(PQ)  ×  m(PS)  =  ───────  ×  ───────  
                                                        xQ − xP            xS − xP
  
                                                          4 − 6               0 − 6
                                                 =  ───────  ×  ───────  
                                                        −3 − 3               5 − 3
  
                                                      −2          −6
                                                =  ───  ×  ───  
                                                      −6           2
  
                                                =  −1
  
                                                                                                 Vraag / Question 16.3
  
  
Vraag / Question 17  


      ABCD is 'n trapesium as twee sye ewewydig
  
      is aan mekaar.
  
      Toets dus of AB || CD of AD || BC.
  
      AB || CD as m(AB = m(CD) en
  
      AD || BC as m(AD) = m(BC)
  
                                yB − yA             16 − 1
              m(AB) = ───────    = ───────
                                xB − xA             4 − (−2)
  
                                 5
                          =  ───
                                 2
  
      

      ABCD is a trapezium if two sides are parallel.
  
  
  
      Determine whether AB || CD or AD || BC.
  
      AB || CD if m(AB = m(CD) and
  
      AD || BC if m(AD) = m(BC)
  
  
      5x − 2y − 20 = 0
  
                      2y = 5x − 20
  
                                5                                             5
                        y = ── x  − 4             m(CD)  =  ──
                                2                                             2
  
  
        m(AB) = m(CD)
        AB || CD  en dus is ABCD 'n trapesium.   /   and therefore ABCD is a trapezium.
  
Vraag / Question 17  

      PQ en QR is twee aanliggende sye van 'n reghoek
  
      as PQ ⊥ QR.
  
      PQ ⊥ QR as m(PQ) × m(QR) = − 1.
  
      Bepaal dus m(PQ) en m(QR) en beken die produk.
  
  
  
                                yQ − yP             −2 − 13
              m(PQ) = ───────    = ───────
                               xQ − xP              2 − (−4)
  
                                 −5
                          =  ───
                                 2
  
      
      PQ and QR are two adjacent sides of a rectangle
  
      if PQ ⊥ QR.
  
      PQ ⊥ QR if m(PQ) × m(QR) = − 1.
  
      Thus, determine m(PQ) and m(QR) and calculate
  
      the product.
  
  
  
  
  
      2x − 5y − 5 = 0
  
                      5y = 2x − 5
  
                                2                                             2
                        y = ── x  − 1             m(QR)  =  ──
                                5                                             5
  
  
                                                 5         2
        m(PQ) × m(QR)  =  − ──  ×  ──    =  − 1        PQ is loodreg op QR.    /    PQ is perpendicular to QR.
                                                2         5
  
        PQ en QR kan die aanliggende sye van 'n reghoek wees.   /   PQ and QR can be adjacent sides of a rectangle.
  
  
Vraag / Question 18