WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Statistiek.
  
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Statistics.
  
  
       Die punte hieronder is deur leerlinge in 'n toets
       behaal : 34; 26; 47; 84; 27; 47; 53; 25; 83;
       62; 68; 45; 75
     
       The following are marks obtained by pupils in a
        test : 34; 26; 47; 84; 27; 47; 53; 25; 83; 62;
       68; 45; 75
     
1.1  Gebruik 'n stingel-en-blaar diagram om die
        data te organiseer.
1.1  Use a stem and leaf diagram to organise
        the data.
1.2  Bereken die
1.2.1  gemiddelde.                             Ant. / Ans. 1.2.1
1.2.2  modus.                                    Ant. / Ans. 1.2.2
1.2.3  omvang.                                  Ant. / Ans. 1.2.3
1.2.4  mediaan.                                 Ant. / Ans. 1.2.4
1.2.5  onderste en boonste
          kwartiele.                                 Ant. / Ans. 1.2.5
1.2.6  interkwartielvariasiewydte.      Ant. / Ans. 1.2.6
1.2  Calculate the
1.2.1  mean.                                       Ant. / Ans. 1.2.1
1.2.2  mode.                                       Ant. / Ans. 1.2.2
1.2.3  range.                                       Ant. / Ans. 1.2.2
1.2.4  median.                                    Ant. / Ans. 1.2.4
1.2.5  lower and upper quartiles.        Ant. / Ans. 1.2.5
1.2.6  interquartile range.                   Ant. / Ans. 1.2.6
  
1.3  Lys die vyfgetalopsomming vir
       die data.                                            Ant. / Ans. 1.3
1.4  Maak 'n netjiese mond-en-snor
       diagram om die data voor te stel.     Ant. / Ans. 1.4
1.3  List the five number summary
       for the data.                                 Ant. / Ans. 1.3
1.4  Draw a neat box and whisker diagram to
        represent the data.                    Ant. / Ans. 1.4
       Die lengte, in cm, van 10 leerlinge is :
       154; 163; 148; 172; 155; 182; 151; 163;
       173; 172; 184; 157; 172; 159
     
       The height, in cm, of 10 pupils are given :
        154; 163; 148; 172; 155; 182; 151; 163;
       173; 172; 184; 157; 172; 159
     
2.1  Gebruik 'n stingel-en-blaar diagram om die
        data te organiseer.
2.1  Use a stem and leaf diagram to organise
        the data.
2.2  Bereken die
2.2.1  gemiddelde.
2.2.2  modus.
2.2.3  omvang.
2.2.4  mediaan.
2.2.5  onderste en boonste kwartiele.
2.2.6  interkwartielvariasiewydte.
2.2  Calculate the
2.2.1  mean.
2.2.2  mode.
2.2.3  range.
2.2.4  median.
2.2.5  lower and upper quartiles.
2.2.6  interquartile range.
2.3  Lys die vyfgetalopsomming vir die data.
2.3  List the five number summary for the data.
2.4  Maak 'n netjiese mond-en-snor diagram om
        die data voor te stel.
2.4  Draw a neat box and whisker diagram to
        represent the data.
     Die tyd, in minute, van 10 hardlopers om die
     5 km wedloop te voltooi is :
     18; 21; 16; 24; 28; 20; 22; 29; 19; 23
     
     The time, in minutes, of 10 runners to complete
     the 5 km race is :
     18; 21; 16; 24; 28; 20; 22; 29; 19; 23
     
3.1  Gebruik 'n stingel-en-blaar diagram om die
        data te organiseer.
3.1  Use a stem and leaf diagram to organise
        the data.
3.2  Bereken die
3.2.1  gemiddelde.
3.2.2  modus.
3.2.3  omvang.
3.2.4  drie kwartiele .
3.2.5  interkwartielvariasiewydte.
3.2  Calculate the
3.2.1  mean.
3.2.2  mode.
3.2.3  range.
3.2.4  three quartiles.
3.2.5  interquartile range.
3.3  Lys die vyfgetalopsomming vir die data.
3.3  List the five number summary for the data.
3.4  Maak 'n netjiese mond-en-snor diagram om
        die data voor te stel.
3.4  Draw a neat box and whisker diagram to
        represent the data.
      Die lys toon die massa, in kg, van 16 leerlinge :
     72; 38; 43; 52; 61; 48; 56; 65; 71; 53
     62; 54; 45; 58; 63; 51
     
      Listed below is the mass, in kg, of 16 pupils :
     72; 38; 43; 52; 61; 48; 56; 65; 71; 53
     62; 54; 45; 58; 63; 51
     
4.1  Gebruik 'n stingel-en-blaar diagram om die
        data te organiseer.
4.1  Use a stem and leaf diagram to organise
        the data.
4.2  Bereken die
4.2.1  omvang.
4.2.2  drie kwartiele .
4.2.3  interkwartielvariasiewydte.
4.2  Calculate the
4.2.1  range.
4.2.2  three quartiles.
4.2.3  interquartile range.
4.3  Lys die vyfgetalopsomming vir die data.
4.3  List the five number summary for the data.
4.4  Maak 'n netjiese mond-en-snor diagram om
        die data voor te stel.
4.4  Draw a neat box and whisker diagram to
        represent the data.
      In die tabel hieronder stel a, b, c, d en e
     die waardes van 'n vyfgetalopsomming voor wat
     in toenemende orde geskryf is. Geen waarde in
     in hierdie stel word herhaal nie.
  
      In the table below a, b, c, d and e represent
     the values of the five number summary that are
     written in ascending order. No value in this data
     data set is repeated.
  
  
a b c d e

     Bepaal die waarde van a, b, c, d en e as
     Determine the value of a, b, c, d and e if
       * Die maksuimum waarde 38 is.
       * Die variasiewydte 24 is.
       * Die boonste kwartiel is tweemaal so groot
          as die kleinste waarde.
       * Die interkwartiel-variasiewydte is 8.
       * Die mediaan is 4 groter as die onderste kwartiel.
       * The maximum value is 38.
       * The range is 24.
       * The upper quartile is twice the smallest value.
       
       * The interquartile range is 8.
       * The median is 4 greater than the lower quartile.
     In die tabel hieronder stel a, b, c, d en e
     die waardes van 'n vyfgetalopsomming voor wat
     in toenemende orde geskryf is. Geen waarde in
     in hierdie stel word herhaal nie.
  
     In the table below a, b, c, d and e represent
     the values of the five number summary that are
     written in ascending order. No value in this data
     data set is repeated.
  
  
a b c d e

     Bepaal die waarde van a, b, c, d en e as die
     Determine the value of a, b, c, d and e if
       * kleinste waarde is 18.
       * variasiewydte 36 is.
       * boonste kwartiel is 6 meer as die mediaan.
       * interkwartiel-variasiewydte is 11.
       * mediaan is 18 minder as die grootste waarde.
       * smallest value is 18.
       * range is 36.
       * upper quartile is 6 greater than the median.
       * interquartile range is 11.
       * median is 18 less than the maximum value.
     In die tabel hieronder stel a, b, c, d en e
     die waardes van 'n vyfgetalopsomming voor wat
     in toenemende orde geskryf is. Geen waarde in
     in hierdie stel word herhaal nie.
  
     In the table below a, b, c, d and e represent
     the values of the five number summary that are
     written in ascending order. No value in this data
     data set is repeated.
  
  
a b c d e

     Bepaal die waarde van a, b, c, d en e as die
     Determine the value of a, b, c, d and e if
       * kleinste waarde is 33.
       * variasiewydte 32 is.
       * grootste waarde is 12 meer as die mediaan.
       * interkwartiel-variasiewydte is 20.
       * boonste kwartiel is 4 minder as tweemaal
          die kleinste waarde.
        
        
       * smallest value is 33.
       * range is 32.
       * maximum value is 12 greater than the median.
       * interquartile range is 20.
       * upper quartile is 4 less than twice the
          minimum value.
       
       
      Onderstaande houer-en-punt diagram toon
     die vyfgetalopsomming van 'n data stel.
  
     The box and whisker diagram below is the
     five number summary of a data set.
  
  
  
  
  
  

8.1  Watter persentasie van die waardes
        lê tussen Q1 en Q2?
8.2  Watter persentasie van die waardes lê
        tussen die minimum waarde en die mediaan?
8.3  Wat is die mediaan waarde?
8.4  Bereken die omvang.
8.5  Bereken die interkwartiel-variasiewydte.
8.1  What percentage of the values lies between
        Q1 and Q2?
8.2  What percentage of the values lies between
        the minimum value and the median?
8.3  What is the median value?
8.4  Calculate the range.
8.5  Calculate the interquartile range.
      
      
      
      
     Die lys toon die punte van 45 leerlinge
     27; 20; 15; 7; 41; 33; 36; 41; 20; 13
     35; 4; 24; 46; 13; 45; 27; 22; 31; 43
     35; 28; 20; 25; 23; 35; 36; 30; 48; 25
     35; 14; 45; 18; 33; 41; 36; 31; 20; 13
     35; 45; 38; 41; 36
     
     Listed below are the marks of 45 pupils :
     27; 20; 15; 7; 41; 33; 36; 41; 20; 13
     35; 4; 24; 46; 13; 45; 27; 22; 31; 43
     35; 28; 20; 25; 23; 35; 36; 30; 48; 25
     35; 14; 45; 18; 33; 41; 36; 31; 20; 13
     35; 45; 38; 41; 36
     
9.1  Voltooi onderstaande tabel :
9.1  Complete the table below:
  
  
  
Klas middelpunt (x)
Class midpoint (x)
Frekwensie f
Frequency
f . x
0 ≤ m < 10
  
  
  
10 ≤ m < 20
  
  
  
20 ≤ m < 30
  
  
  
30 ≤ m < 40
  
  
  
40 ≤ m ≤ 50
  
  
  

9.2  Bepaal die gemiddelde van die
       gegroepeerde data.
9.2  Determine the mean of the grouped data.
     
9.3  Watter interval is die modale interval?
9.3  Which interval is the modal interval?
9.4  In watter interval sal die volgende lê?
9.4.1  die mediaan.
9.4.2  70ste persentiel.
9.4.3  3de desiel.
9.4  In which interval does the following lie?
9.4.1  the median.
9.4.2  70th percentile.
9.4.3  third decile.
      
      
      
      
      Die lys toon die massa, in kg, van 28 seuns :
     48; 73; 62; 43; 51; 68; 57; 65; 51; 45
     52; 65; 56; 53; 61; 46; 59; 63; 51; 75
     67; 43; 53; 69; 52; 66; 48; 53
     
      Listed below is the mass of each of 28 boys :
     48; 73; 62; 43; 51; 68; 57; 65; 51; 45
     52; 65; 56; 53; 61; 46; 59; 63; 51; 75
     67; 43; 53; 69; 52; 66; 48; 53
     
10.1  Voltooi onderstaande tabel :
10.1  Complete the table below:
  
  
  
Klas middelpunt (x)
Class midpoint (x)
Frekwensie f
Frequency
f . x
40 ≤ m < 50
  
  
  
50 ≤ m < 60
  
  
  
60 ≤ m < 70
  
  
  
70 ≤ m < 80
  
  
  

10.2  Bepaal die gemiddelde van die
         gegroepeerde data.
10.2  Determine the mean of the grouped data.
     
10.3  Watter interval is die modale interval?
10.3  Which interval is the modal interval?
10.4  In watter interval sal die volgende lê?
10.4.1  die mediaan.
10.4.2  80ste persentiel.
10.4.3  2de desiel.
10.4  In which interval does the following lie?
10.4.1  the median.
10.4.2  80th percentile.
10.4.3  2nd decile.
10.5  Hoeveel seuns het 'n massa groter as 59 kg?
10.5  How many boys have a mass greater then 59 kg?
       Die lengte, in cm, van 32 dogters word in die
       volgende frekwensietabel opgesom :
         
       The height, in cm, of 32 girls is summarised in the
        table below :
         
  
Lengte h (cm)
Height h (cm)
Frekwensie f
Frequency
Klas middelpunt (x)
Class midpoint (x)
f . x
120 ≤ m < 140
4
  
  
140 ≤ m < 160
15
  
  
160 ≤ m < 180
10
  
  
180 ≤ m < 200
3
  
  

11.1  Voltooi die tabel hierbo :
11.1  Complete the table above :
11.2  Bepaal die gemiddelde van die
         gegroepeerde data.
11.2  Determine the mean of the grouped data.
     
11.3  Watter interval is die modale interval?
11.3  Which interval is the modal interval?
11.4  In watter interval sal die volgende lê?
11.4.1  die gemiddelde.
11.4.2  die onderste kwartiel.
11.4.3  die boonste kwartiel.
11.4.4  30ste persentiel.
11.4.5  8ste desiel.
11.4  In which interval does the following lie?
11.4.1  the mean.
11.4.2  the lower quartile.
11.4.3  the upper quartile.
11.4.4  30th percentile.
11.4.5  8th decile.
11.5  Hoeveel dogters is korter as 1,6 m?
11.5  How many girls are shorter than 1,6 m?
       Die tyd, in minute, om 'n sekere taak te voltooi
       word in die volgende frekwensietabel opgesom :
         
       The time, in minutes, to complete a certain task is
        summarised in the table below :
         
  
Tyd t (minute)
Time
Frekwensie f
Frequency
Klas middelpunt (x)
Class midpoint
   f . x   
  5 ≤ t < 10
1
  
  
10 ≤ m < 15
5
  
  
15 ≤ m < 20
8
  
  
20 ≤ m < 25
4
  
  
25 ≤ m < 30
2
  
  

12.1  Voltooi die tabel hierbo :
12.1  Complete the table above :
12.2  Bepaal die gemiddelde van die
         gegroepeerde data.
12.2  Determine the mean of the grouped data.
     
12.3  Watter interval is die modale interval?
12.3  Which interval is the modal interval?
12.4  In watter interval sal die volgende lê?
12.4.1  die onderste kwartiel.
12.4.2  die 80ste persentiel.
12.4.3  die 4de desiel.
12.4  In which interval does the following lie?
12.4.1  the lower quartile.
12.4.2  the 80th percentile.
12.4.3  the 4th decile.