WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Rente, saamgestelde groei, appresiasie,
depresiasie, inflasie : antwoorde.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Interest, compound growth, appreciation,
depreciation, inflation : answers.
  
Vraag / Question  1

  1.1  I   =   Prn  
  
                                     6,5
          I  =  R4 500 x ——— x 4
                                    100
  
             =   R1 170
  
         A = P + I
  
            = R4 500,00 + 1 170,00
  
            = R5 670,00
  
                                                             Vr. / Qu. 1.
  
  
 1.5    P   =   A  −  I
  
                =   R2 497  −  279
  
                =   R2 200
  
                        100 × I  
             r  =  —————
                          P × t
  
                       100 x 279
             r  =  ——————
                       2 200 x 3
  
                =  4,5%
  
                                                             Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.9    P   =   A  −  I
  
                 =   R68 965,44  − R23 365,44
  
                 =  R45 600
  
  
                     100I
             n = ———
                       Pr
  
  
                      100 × 23 365,44
                = —————————
                         45 600 × 6,5
  
                = 4,2 jaar / years
  
                                                             Vr. / Qu. 1.

  
  
   1.13    I   =   A  −  P
  
                   =   R25 755,65  − R18 650,00
  
                   = R7 105,65
  
  
                       100I
             n   =  ———
                         Pr
  
  
                       100 x 7 105,65
             n   = ————————
                       18 650 x 15,24
  
                  = 3,25 jaar / years
  
                                                             Vr. / Qu. 1.

  
  
  1.2    c   =   R3 854     d   =   R22 654             Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.3    e   =   R618,75     f   =   R6 118,75        Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.4    g   =   R55 215     h   =   R300 615        Vr. / Qu. 1.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1.6    p   =   R15 400     q   =   5,7%              Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.7    r   =   R26 700     s   =   7,4%               Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.8    t   =   R112 000     u   =   8,2%              Vr. / Qu. 1.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1.10    y  =   R55 600;    
  
             z = 2,5 jaar / years                               Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.11    aa = R112 650;   
  
             bb = 4 jaar / years                               Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.12   cc = R250 850;   
  
             bb = 3,25 jaar / years                         Vr. / Qu. 1.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1.14    mm   =   3 jaar / years;    
  
  
             nn   =   R24 057,60                           Vr. / Qu. 1.
  
  1.15    pp   =   8,5 jaar / years;
  
              qq   =   R98 489,00                         Vr. / Qu. 1.
  
  
  1.16    ss   =   R98 489;
  
              rr   =   3,5 jaar / years                       Vr. / Qu. 1.
  
  
  
  
  
  
  
  
Antwoord / Answer  2

  Let op : Please note  
                                    A = P(1 + i)n    waar / where          
                                                            A =  die eindbedrag / final amount
                                                            P =  hoofsom of oorspronkilike bedrag belê  /
                                                                      principal or capital or sum initially invested
                                                             i =  rentekoers per periode uitgedruk as 'n desimale breuk  /
                                                                      interest rate per period expressed as a dcimal fraction
                                                            n =  aantal rentedraende periodes  / 
                                                                     number of interest-bearing periods
                                                           m =  aantal rentedraende periodes per jaar  /  
                                                                     number of interest-bearing periods per year
  
           As die rente nie jaarliks saamgestel word nie
           maar  
              kwartaalliks deel i dan deur 4 en
;                  vermenigvuldig termyn (aantal jare) met 4
              halfjaarliks deel i dan deur 2 en
                           vermenigvuldig termyn met 2.
             maandeliks deel i dan deur 12 en
                            vermenigvuldig termyn met 12.
  
  
           If interest is not compounded yearly but  
  
                    quarterly divide i by 4 and multiply
                          number of years by 4.
                   half-yearly or semi-annually divide i by 2
                           and multiply number of years by 2.
                   monthly divide i by 12 and multiply
                           number of years by 12.
  
  
  2.1  P = R12 500;   r = 7,8%;   n = 5 jaar / years;   m = 1
  
                          r
           i =  —————
                   100 × m
  
                          7,8
           i =  —————
                   100 × 1
  
             = 0,078
  
  
           A = P(1 + i)n     = R12 500 (1 + 0,078)5
  
               = R18 197,17                     Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
  2.5  A = R80 374,54;   r = 7,2%;
  
  
                n = 36 periodes / periods;   m = 12
  
         n = 36; m = 12 sodat / so that aantal jare /
  
                                            number of years = 3
  
                    7,2
          i = —————        = 0,006
                100 × 12
  
  
                                                        A
          A = P (1 + i)n     :   P =  —————      
                                                    (1 + i)n
  
  
                      80 371,54
          P = ———————                =  64 800
                      (1,006)36   
  
  
  
     2.9  P = R350 000;   A = R464 894,71;   
  
            n = 36 periodes / periods;   m = 12
  
             n = 36;  m = 12   sodat / so that  
  
             x = 3 jaar / years
  
            
  
                                                           Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
  2.2    c   =  5;   d = R133 299,53                   Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.3    e   =  12;   f = R319 695,98                  Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.4   g = 30;   h = R100 409,83                     Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2.6   p = R184 400;   q = 4                        Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.7   r = R121 000;   s = 11                       Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.8   t = R546 000;   u = 2,5                       Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2.10   y = 7,5%    z = 5                              Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.11   aa = 8,2%    bb = 12                       Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.12   cc = 12,2%    dd = 10                     Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  2.13   ee = 7,6%    ff = 3                           Vr. / Qu. 2.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Antwoord / Answer  3

  
    Moontlikheid / Possibility 1  :   r = 7,5%  m = 2
  
                        r
        i  =  —————
                 100 × m
  
                        7,5
        i  =  —————      = 0,0375
                 100 × 2
  
        n  = 3 × 2   = 6
  
  
        A  =  P(1 + i)n
  
             =  R20 000 (1 + 0,0375)6
  
             =  R24 943,57
  
    Moontlikheid / Possibility 2  :   r = 8%  m = 1
  
                        r
        i  =  —————
                 100 × m
  
                        8
        i  =  —————      = 0,08
                 100 × 1
  
        n  = 3 × 1   = 3
  
  
        A  =  P(1 + i)n
  
             =  R20 000 (1 + 0,08)3
  
             =  R25 194,24
  
  
             Moontlikheid 2 is dus die beste omdat
             dit meer rente verdien.
  
         Possibilty 2 is the better option because
               it earns the most interest.
  
  
  
Vr. / Qu. 3.

  
  
Antwoord / Answer 4

  
                    7,5
        i  =  —————      = 0,075
                 100 × 1
  
        Waarde  /  Value  =  P(1  i)n
  
                                      =  R885 000 (1  0,075)5
  
                                      =  R599 310,57
  
  
Vraag / Question 4
  
  
  
Antwoord / Answer 5

  
                    12
        i  =  —————      = 0,12
                 100 × 1
  
        Waarde  /  Value  =  P(1  i)n
  
                                      =  R275 560 (1  0,12)5
  
                                      =  R145 469,30
  
  
Vraag / Question 5
  
  
  
Antwoord / Answer 6

  
                    6,5
        i  =  —————      = 0,075
                 100 × 1
  
        Waarde  /  Value  =  P(1 + i)n
  
                                      =  3 105 560 (1 + 0,065)4
  
                                      =  3 995 198
  
  
Vraag / Question 6
  
  
  
Antwoord / Answer 7

  
                    6,8
        i  =  —————      = 0,068
                 100 × 1
  
        Waarde  /  Value  =  P(1 + i)n
  
                                      =  R45 800 (1 + 0,068)4
  
                                      =  R59 586,86
  
  
Vraag / Question 7
  
  
  

Antwoord / Answer  8

  
                    8,2
        i  =  —————      = 0,006833...
                 100 × 12
  
        Waarde  /  Value  =  P(1 + i)n
  
                                      =  R33 000 (1 + 0,006833...)36
  
                                      =  R42 168,39
  
  
  
  
  
                    8,2
        i  =  —————      = 0,082
                 100 × 1
  
        Waarde  /  Value  =  P(1 + i)n
  
                                      =  R48 350 (1 + 0,82)3
  
                                      =  R61 246,07
  
  
  

          Jan sal nie genoeg geld hê nie.  /   John will not have enough money.
  
  
Vraag / Question 8
  
  

Antwoord / Answer  9

  
                                                8,2
  9.1  I =  Prn  =  R1 200 × ———  ×  3
                                               100
  
                        = R270
  
          A = R(1 200 + 270)    = R1 470
  
          Saldo / Amount = R1 470
  
  
  
                          6,85
  9.3        i =  —————
                       100 × 1
  
                 =  0,0685
  
          Koste oor 3 jaar is R1 463,88
   
   
  9.2  Deposito / Deposit  =  10% van / of  R1 150
   
                                           = R115
  
          Koste / Cost   =  deposito / deposit  +  24 paaiemente / instalments
  
                                  = R115 +  24 × R55
  
                                  = R1 435
  
  
          Waarde / Value  =  R1 200 (1 + 0,0685)3
  
                                      =  R1 463,88
  
  
  The player will cost R1 463,88 3 years from now.
  

Antwoord / Answer  10

  
            
Vraag / Question  10

  

Antwoord / Answer  11

  11.1  Persentasie deposito / Percenage of deposit
  
                            deposit(o)                   100
                     =  ————————  ×  ———  %
                           koopsom / price            1
  
                              675            100
                     =  ————  ×  ———  %
                            4 500             1
  
                     = 15 %
  
  
  
  
  11.3  Totale bedrag betaal / Total amount paid
  
               =  deposit(o) + som van paaiemente /
  
                        sum of instalments
  
               =  R(675 + 24 × 199,22)   = R5 456,25
  
  
               Bedrag ekstra betaal / Amount paid extra
  
                       =  R(5 45625 − 4 500)
  
                       = R956,25
  
  11.2  Uitstaande bedrag / Amount outstanding  
  
                       =  R(4 500 − 675)     =  R3 825
  
                         12,5
                i =  ————   =  0,125
                       100 × 1
  
             Bedrag verskuldig / Amount due  
  
                   =  P(1 + in)   =  R3 825(1 + 0,125 × 2)
  
                   =  R4 781,25
  
  
             Paaiement / Instalment 
  
                          Bedrag verskuldig / Amount due
             =  ————————————————————
                   Aantal paaiemente / Number of instalments
  
  
                       4 781,25
             =  R —————    =  R199,22
                           24
  
  
  

Antwoord / Answer  12

  12.1  Deposito / Deposit = 10% van koopsom /
  
                                                      of purchase-price
  
                                                       10           2 490 
                                             = R ———  × ————
                                                      100              1
  
                                             = R249
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  12.2  Totale uitstaande bedrag / Total amount due
  
              = Aantal paaiemente / Number of instalments  ×  
  
                                         bedrag / amount
  
              = R 30 × 137    = R4 110
  
             Uitstaande bedrag voor rente /
                                           Amount due before interest    
  
                  = Koopprys / Purchase price  −  deposit(o)   
  
                  = R2 490 − R249    = R2 241
  
             Rente gehef / Interest imposed  =  A  −  P
  
                                                       =  R4 110 − 2 241   
  
                                                       =  R1 869
  
                                      100 i          100 × 1 869
             i = Prn  :  r  =  ———   =  ——————  %
                                         Pn            2 241 × 2,5
  
                                                   =  33,36 %
  
  
  12.3  Ekstra koste / Extra cost
  
              = Totale bedrag betaal / Total amount
  
                         paid − kontantprys / cash price
  
              = Deposit(o) + som van paaiemente / sum
  
                                       of instalments − R2 490
  
              = R(249 + 30 × 137) − R2 490
  
              = R1 869
  
  
  
                      8,25
  12.4  i = —————    = 0,006875
                  100 × 12
  
            A = R2 490,00
  
                        A                           2 490
            P = ————    =  —————————   
                     (1 + i)n             (1 + 0,006875)30
  
                                      = R2 027,37
  

Antwoord / Answer  13

                      7,25
  13.1  i  =  ————   
                   100 × 1
  
              =  0,0725
  
          A = R 18 504,75
  
  
  
  
  
  
                      5,4
  13.2  i = ————   = 0,0045;    n = 36;  A = R18 504,75
                   100 × 12
  
                         A                  18 504,75
          P  =  ————   =  ———————  = R15 742,92
                     (1 + i)n         (1 + 0,0045)36
  
           Hy moet meer belê as wat die stel nou kos!!
  
           He must invest more then the cash price!!
  

Antwoord / Answer  14

  14.1  Uitstaande bedrag / Amount due
  
              =  Koopprys / Purchase-price  −  deposit(o)
  
               =  R6 999 − 700    =  R6 299
  
                         12
              i =  ————    =  0,12
                     100 × 1
  
          Rente / Interest =  Pin  =  R6 299 × 0,12 × 2,5
  
                                                = R1 889,70
  
          Bedrag plus rente / Amount plus interest
  
                         =  R8 188,70
  
          Totale bedrag verskuldig / Total amount due
  
              =  uitstaande bedrag + rente + versekering  /
                   outstanding amount + interest + insurance
  
              =  R 6 999  +  1 889,70  +  30 × 20
  
              =  R8 788,70
  
                                                       8 788,70
     Paaiement / Instalment =  R —————    =  R292,96
                                                           30
  
  
  14.2  Totale bedrag betaal / Total amount paid 
  
                                   =  R(30 × 292,96 + 700)
  
                                   =  R 9 488,70
  
  
  
  
  
  14.3  Ekstra betaal / Paid extra  
  
               = totale bedrag betaal / total amount paid  −
                                   koopsom / purchase-price
  
               = R 9 488,70  −  6 999,00
  
               = R 2 489,70
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Antwoord / Answer  15

  
            Maak gebruik van tydlyne in hierdie soort vrae.  /   Use time-line graphs to help solve problems like these.
  
        Bereken i (eerste 4 jaar) /  Calculate i (first 4 years).
  
                         6,5
            i =   —————      =  0,065
                      100 × 1
  
            1 + i1  =  1,065
  
        Bereken i (laaste 4 jaar) /  Calculate i (last 4 years)
  
                         7,2
            i =   —————      =  0,072
                      100 × 1
  
            1 + i1  =  1,072
  
            Trek nou die tydlyn met al die inligting daarop.     No draw the time line containing all the information.
  
            
  
            A(na 4 jaar / after 4 years)   = P(1 + i)n    =  R10 350(1 + 0,065)4
                                                                               = R13 314,92673    (P vir die volgende berekening. / P for the
                                                                                                                                                             next calclation.)
  
            A(na 5 jaar / after 5 years)   = P(1 + i)n    =  R13 314,92673(1 + 0,072)1
                                                                               = R14 273,60145    (P volgende berekening. / P next calclation.)
  
            Hy onttrek nou R6 300 sodat nuwe  /  He now withdraws R6 300 so that new
  
                            P = A − 6 300  =  R14 273,60145 − 6 300  =  R7 973,60145
  
            A(finaal / final)   = P(1 + i)n    =  R7 973,60145(1 + 0,072)3
                                                           = R9 822,880944
  
            Bedrag in die rekening / Balance in account  =  R9 822,88
  
  
OF / OR

              Hierdie is 'n samevatting van die boonste berekening.  /   This is a condensed version of the calculation above.
  
               A4(A na 4 jaar / after 4 years) = P(1 + i)n  =  R10 350(1 + 0,065)4    =  P1(volgende P / next P)
               A5  = P1(1 + i)n  =  R(10 350(1 + 0,065)4)(1 + 0,072)4  −  6 300   =  P2
               Afinaal / final = A8  = P2(1 + i)n  =  R((10 350(1 + 0,065)4)(1 + 0,072)4 − 6 300)(1 + 0,072)3
               Skryf dit nou as een uitdrukking soos hieronder. Let op na die hakies - hulle is belangrik as jy
               die uitdrukking op die sakrekenaar intik.
               Write it as one expression as below. Make sure that you enter the brackets correctly - they are
                important when you type the expression on your calculator.
  
  
            A(finaal / final)   = R(((10 350(1,065)4)(1,072)1  −  6 300)(1,072)3
                                       = R9 822,88
  
OF / OR

           A4(A na 4 jaar / after 4 years) = P(1 + i)n  =  R10 350(1 + 0,065)4    =  P1(volgende P  / next P)
  
           A8(A na volgende 4 jaar / after next 4 years) = P1(1 + i)n  =  R((10 350(1 + 0,065)4)(1 + 0,072)4))    =  P2
           Let op : R6 300 word nog nie afgetrek nie, maar bedra rente.  /  Please note that the R6 300 is not
                                                                                                                      subtracted yet but it earns interest.
  
          Trek nou die R6 300 plus die rente verdien af om die finale saldo te verkry.  /
          Subtract the R6 300 plus interest earned to calculate the final balance.
         Afinaal / final  = R((10 350(1 + 0,065)4)(1 + 0,072)4)  −  (6 300(1 + 0,072)3)
  
        A(finaal / final)   = R((10 350(1,065)4)(1,072)4)  −  (6 300(1,072)3)
                                   = R9 822,88
  
Vraag / Question  15


Antwoord / Answer  16

  
            Maak gebruik van tydlyne in hierdie soort vrae.  /   Use time-line graphs to help solve problems like these.
  
       Bereken i (eerste 3 jaar) /  Calculate i (first 3 years).
  
                         6,2
            i =   —————      =  0,062
                      100 × 1
  
            1 + i1  =  1,062
  
       Bereken i (laaste 4 jaar) /  Calculate i (last 4 years)
  
                         5,8
            i =   —————      =  0,058
                      100 × 1
  
            1 + i1  =  1,058
  
            Trek nou die tydlyn met al die inligting daarop.     No draw the time line containing all the information.
  
            
  
            A2 = A(na 2 jaar / after 2 years)   = P(1 + i)n    =  R13 400(1 + 0,062)2  =  P2(volgende P  / next P)
                                                                                       = R15 113,1096
            Hy belê R3 800 sodat  /  He invests R3 800 so that
            P2 =  R(15 113,1096  + 3 800)    = R18 913,1096
  
            A3 = P2(1 + 0,062)1   =  R(15 113,1096  + 3 800)(1,062)1    =  R20 085,7224    =  P3
            A5 = P3(1 + 0,058)2   =  R(20 085,7224)(1,058)2    =  R22 483,23456
            Hy belê nog R2 500 sodat  /  He invests another R2 500 so that
            P4 =  R(22 483,23456  + 2 500)    = R24 983,23456
  
            Afinaal / final = P4(1 + 0,058)2   =  R(24 983,23456(1,058)2)    =  R27 965,33
  
  
 OF / OR 
  
  
            Kapitaal / Principal (P0) = R13 400;     i(eerste 3 jr / first 3 years) = i1  = 0,062  en / and   i2  =  0,058
            A2  = P0(1 + i)n    =  R13 400(1 + 0,062)2  =  P2(P vir volgende berekening / for next calculation)
                                         =  R13 400(1,062)2  =  P2
            Hy belê R3 800 sodat  /  He invests R3 800 so that
             P2  =  R(13 400(1,062)2 + 3 800)
            A3  = P2(1 + i)n    =  R(13 400(1,062)2 + 3 800) × 1,062 = P5
            A3  i verander na / changes to 0,058 
            A5  = P5(1 + i)n    =  R((13 400(1,062)2 + 3 800) × 1,062) × 1,0582 = P7
            Hy belê R2 500 sodat  /  He invests R2 500 so that
             P7  =  R(((13 400(1,062)2 + 3 800) × 1,062) × 1,0582) + 2 500 
            A7  = P7(1 + i)n    =  R((((13 400(1,062)2 + 3 800) × 1,062) × 1,0582) + 2 500) × 1,0582
                  =  R27 965,33
             Vir jou antwoord tik jy onderstaande uitdrukking in - maak net baie seker van al die hakies!!
             As your answer type in the expression below - just make very sure about the brackets!!
  
            Afinaal / final  =  R((((13 400(1,062)2 + 3 800) × 1,062) × 1,0582) + 2 500) × 1,0582
                                =  R27 965,33
  
  
 OF / OR 
  
  
             Bereken die rene op die R13 400 vir 3 jaar.  /  Calculate the interest on the R13 400 investment for 3 years.
            A1  = P0(1 + i)n    =  R13 400(1 + 0,062)3  =  P2(P vir volgende berekening / for next calculation)
             Bereken nou die rene op die bykomende R3 800 vir 1 jaar en tel dit by die eerste bedrag.  /
             Now calculate the interest on the additional R3 800 investment for 1 year and add that to the first amount.
            A2  =  R(13 400 × 1,0623) + (3 800 × 1,062)
             Bereken nou die rene op hierdie bedrag vir die laaste 4 jaar teen die nuwe rentekoers.  /
             Now calculate the interest on this amount for the last 4 years at the new interest rate.
            A3  =  R((13 400 × 1,0623) + (3 800 × 1,062)) × 1,0584
             Bereken nou die rente op die bykomende belegging van R2 500 vir 2 jaar en tel dit by.  /
             Now calculate the interest on the additional amount of R2 500 for the last 2 years and add it.
            A3  =  R(((13 400 × 1,0623) + (3 800 × 1,062)) × 1,0584) + (2 500 × 1,0582)
             Vir jou antwoord tik jy onderstaande uitdrukking in - maak net baie seker van al die hakies!!
             As your answer type in the expression below - just make very sure about the brackets!!
  
            Afinaal / final  =  R(((13 400 × 1,0623) + (3 800 × 1,062)) × 1,0584) + (2 500 × 1,0582)
                                =  R27 965,33
  
Vraag / Question  16


Antwoord / Answer  17

  
            Maak gebruik van tydlyne in hierdie soort vrae.  /   Use time-line graphs to help solve problems like these.
  
            Bereken i vir die eerste 30 maande, d.i. 2,5 jaar.
  
            Calculate i for the first 30 months, i.e. 2,5 years.
  
                         7,8
            i =   —————      =  0,039
                      100 × 2
  
            1 + i1  =  1,039
  
            Bereken i vir die laaste 18 maande /
  
            Calculate i for the last 18 months.
  
                         6,6
            i =   —————      =  0,0055
                      100 × 12
  
            1 + i1  =  1,0055
  
            Trek nou die tydlyn met al die inligting daarop.     No draw the time line containing all the information.
  
            
  
            A1 = A(na 30 maande / after 30 months)   = P(1 + i)n    =  R7 300(1 + 0,039)2,5 × 2  =  P2(volgende P / next P)
  
            A2 = A(na 36 maande / after 36 months)   =  R(7 300 × 1,0392,5 × 2) × 1,00556   
            Sy onttrek nou R4 800.  /  She now withdraws R4 800
  
            Afinaal final   =  R(((7 300 × 1,0392,5 × 2) × 1,00556) − 4 800) × 1,005512
  
                               =  R4 629,58
  
  
 OF / OR 
  
  
            Afinaal final   =  R(((7 300 × 1,0392,5 × 2) × 1,00556) − 4 800) ×  × 1,005512
  
                               =  R4 629,58
  
  
 OF / OR 
  
  
            Afinaal final   =  R((7 300 × 1,0392,5 × 2) × 1,005518) − (4 800 ×  × 1,005512)
  
                               =  R4 629,58
  
Vraag / Question  17