] imath - Graad 10 Wiskunde oefeninge i.v.m. hoeke om lyne en ewewydige lyne, Grade 10 Mathematics, more exercises re. lines and angles and parallel lines.
WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Lyne en hoeke.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Lines and angles.
  
  1.   Bereken die waarde van elke letter en
        die grootte van die hoek in elk van die
        figure hieronder :
  
  1.   Calculate the value of each letter and
         the size of the angle in every figure below :
  
  
    1.1 
      
    
Antwoord / Answer 1.1  

  
  
    1.2 
      
    
Antwoord / Answer 1.2  

.  
  
    1.3 
      
    
Antwoord / Answer 1.3  

  
  
    1.4 
      
    
Antwoord / Answer 1.4  

.  
  
    1.5 
      
    
Antwoord / Answer 1.5  

  
  
    1.6 
      
    
Antwoord / Answer 1.6  

.  
  
    1.7 
      
    
Antwoord / Answer 1.7  

  
  
    1.8 
      
    
Antwoord / Answer 1.8  

.  
  
    In meegaande skets is AB || CD en
    EFGH sny AB in F en CD in G. ∠F2 = 50°
    Bereken, met redes, die grootte van
  
    In the accompanying diagram AB || CD and
    EFGH intersects AB in F and CD in G.
    ∠F2 = 50°. Calculate and give reasons
    the size of
  
  2.1 ∠F3
  2.2 ∠G2
  2.3 ∠F4
  2.4 ∠G3
  2.5 ∠G4
  
  
      
  
Antwoord / Answer 2  

  
  
    In meegaande skets is PQ || RS en
    AD is 'n snylyn. ∠1 = 38°
    Bereken, met redes, die grootte van
  
    In the accompanying diagram PQ || RS and
    AD is a secant. ∠1 = 38°
    Calculate, giving reasons,
    the size of
  
  3.1 ∠2
  3.2 ∠3
  3.3 ∠5
  3.4 ∠8
  3.5 ∠6
  
   Antwoord / Answer 3  
  
  
      
  
  
  
    In meegaande skets is AB || CD en
    EF is 'n snylyn. ∠D1 = 72° en ∠B2 = 21°
    Bereken, met redes, die grootte van
  
    In the accompanying diagram AB || CD and
    EF is a secant. ∠D1 = 72° and ∠B2 = 21°
    Calculate, giving reasons,
    the size of
  
  4.1 ∠B3
  4.2 ∠B1
  4.3 ∠C
  
  
  
  
   Antwoord / Answer 4  
  
  
      
  
  
  
  
Vraag / Question 5  

  
    In meegaande skets is DAE || BC.
    Gebruik die figuur en bewys die stelling wat
    beweer dat ∠BAC + ∠B + ∠C = 180°.
  
    In the accompanying diagram DAE || BC.
    Use the diagram to prove the theorem that
    states that ∠BAC + ∠B + ∠C = 180°.
    
  
  
  
  
  
   Antwoord / Answer 5  
  
  
      
  
  
Vraag / Question 6  

  
    In meegaande skets is ABC 'n driehoek
    met BC verleng na D en AB || CE.
    Gebruik die figuur en bewys die stelling wat
    beweer dat ∠ACD = ∠A + ∠B.
  
    In the accompanying diagram ABC is
    a triangle and BC is produced to D
    and AB || CE.
    Use the diagram to prove the theorem that
    states that ∠ACD = ∠A + ∠B.
    
  
  
  
   Antwoord / Answer 6  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad          To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page