MATHEMATICS WISKUNDE
GRADE 11 GRAAD 11
MORE EXERCISES NOG OEFENINGE
Special angles Spesiale hoeke
  In this exercise calculators may   Sakrekenaars mag nie in hierdie oefening
  not be used.   gebruik word nie.
1.  Write each of the following as the ratio of an 1.  Skryf elk van die volgende as die verhouding
  acute angle and hence determine the   van 'n skerp hoek en bepaal vervolgens
  function value :   die funksiewaarde :
1.1
sin 150°
1.2
cos 210°
1.3
tan 135°
1.4
sec 150°
1.5
cosec 315°
1.6
cot 240°
1.7
cos 225°
1.8
cosec 120°
1.9
cot 135°
1.10
sin 330°
1.11
cos 210°
1.12
sec 300°
2.  Evaluate : 2.  Evalueer :
2.1
sin 30°  cos 60°  cot 45°
2.2
sec 30°  cos 30°  tan 60°
2.3
4 sin 60° + tan 45° + 2 cot 30°
2.4
sec2 0° + cos2 30° + cosec2 45°
cosec 120°  tan 135°  sin 150°
− sin 120°  cos 150° + sec2 135° − cos 0°
2.5
——————————————
2.6
———————————————————
sec 150°
sin2 135°  cosec 135°
cos 240°  sin 330°  tan 120°
sin 150°  cos 225°  sec 10°
2.7
——————————————
2.8
—————————————————
sin 150°  tan 210°  cos 120°
cosec 330°  cosec 45°  cosec 260°
sin 150° . cos 210°
sin 210°  cos 300°  cot 150°
2.9
—————————
2.10
——————————————
tan 300°
cos 120°  cot 240°  sin 330°
4
1
1
2.11
— cos2 330°  −  — sec2 45°  −  — sin 60°
3
2
3
  
To the top Answers Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad