MATHEMATICS WISKUNDE
GRADE 11 GRAAD 11
MORE EXERCISES NOG OEFENINGE
Solving trigonometric equations. Oplossing van trigonometriese
   vergelykings.
1.  Find the general solution for each equation. 1.  Bepaal die algemene oplossing vir
      elke vergelyking.
1.1
sin θ = 0,819
1.2
cos α = 0,337
1.3
tan θ = 2,605
1.4
sin α = − 0,468
1.5
cos Φ = − 0,888
1.6
tan α = − 0,43
1.7
cosec α = 2,103
1.8
sec Φ = 1,257
1.9
cot θ = − 0,315
3
1
3
1.10
— tan α = 1,077
1.11
— cos θ = − 0,468
1.12
— sin θ = 0,544
2
2
2
1.13
sin (α + 12,5°) = 0,819
1.14
cos (θ − 22,3°) = − 0,273
1.15
tan (θ − 32,6°) = 2,836
1.16
cot (α + 34,5°) + 1,664 = 0
1.17
2 cosec (θ − 18,3°) = 4,822
1.18
tan (2θ − 28,4°) = − 0,430
2.  Solve the following equations for the 2.  Los die volgende vergelykings op
  given interval :   in die gegewe interval :
2.1
1,5 tan (θ − 10°) + 1,077 = 0   and // en θ ∈ [0° ; 180°]
2.2
cos 2α = sin 12°   and // en θ ∈ [0° ; 90°]
2.3
4 sin (θ − 15°) + 2 = 0   and // en θ ∈ [0° ; 270°]
2.4
sec (2 Φ + 24,3°) − 2,5 = 0   and // en θ ∈ [− 90° ; 90°]
2.5
tan θ − 1 = − 6   and // en θ ∈ [− 180° ; 180°]
2.6
cot (Φ − 11,8°) = − 1,664   and // en θ ∈ [− 90° ; 270°]
3.  Solve the following equations without 3.  Los die volgende vergelykings op sonder die
  using a calculator in the interval [0° ; 360°] :   gebruik van 'n sakrekenaar in die
      interval [0° ; 360°] :
3.1
sin (2θ − 40°) + 0,5 = 0
3.2
√2 cos (α + 34°) = 1
3.3
√3 cosec (θ − 14°) = 2
3.4
cot (2α − 18°) = √3
3.5
2 sec (5 θ + 15°) + 1 = 5
3.6
2 cos (2α − 15°) = tan 45°
4.  Solve the following equations : 4.  Los die volgende vergelykings op :
4.1
sin x . (2 cos x − 1) = 0
4.2
sin x = cos 48°
4.3
cos2 x + sin x = 1
4.4
3 cos2 x − 5 sin x = 1
  
To the top Answers Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad