WISKUNDE
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Oplos van driehoeke.
  
MATHEMATICS
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Solving triangles.
  
Vraag / Question 1
Los die volgende driehoeke op (d.i. bepaal
Solve the following triangles (that is determine
die grootte van elke onbekende sy en hoek) :
the size of the unknown sides and angles) :
1.1
ΔABC as / if ∠A = 49°,  ∠B = 72°,  BC = 23
Antwoord/Answer 1.1
1.2
ΔDEF as / if ∠D = 67°,  ∠E = 38°,  EF = 56
Antwoord/Answer 1.2
1.3
ΔKLM as / if ∠L = 29,5°,  ∠M = 66,3°,  KM = 13
Antwoord/Answer 1.3
1.4
ΔPQR as / if ∠P = 67,2°,  ∠R = 38,8°,  PQ = 45
Antwoord/Answer 1.4
1.5
ΔABC as / if ∠A = 59°,  BC = 32,  AC = 23
Antwoord/Answer 1.5
1.6
ΔDEF as / if ∠D = 74°,  DE = 38,  EF = 56
Antwoord/Answer 1.6
1.7
ΔKLM as / if ∠L = 138°,  KL = 58,  KM = 123
Antwoord/Answer 1.7
1.8
ΔPQR as / if ∠Q = 140°,  QR = 48,  PR = 74
Antwoord/Answer 1.8
Vraag  /  Question  2.
In die voorbeeld mag nie een van jou antwoorde 180° bevat nie.  /
In this example not one of your answers may contain 180°
In die figuur, gee  /  In the diagram write down
2.1
q in terme van  /  in terms of  r,  x,  y
Ant./Ans. 2.1
2.2
r in terme van  /  in terms of  q,  x,  y
Ant./Ans. 2.2
2.3
p in terme van  /  in terms of  q,  x,  y
Ant./Ans. 2.3
2.4
p in terme van  /  in terms of  r,  x,  y
Ant./Ans. 2.4
2.5
q in terme van  /  in terms of  p,  x,  y
Ant./Ans. 2.5
2.6
r in terme van  /  in terms of  p,  x,  y
Ant./Ans. 2.6
Vraag  /  Question  3.
Gebruik die cos-reël om die onbekende te bepaal :
Use the cosine rule to determine the unknown :
3.1
In ΔABC bepaal / determine AC as / if AB = 8; BC = 7; ∠B = 53°  
Ant./Ans. 3.1
3.2
In ΔDEF bepaal / determine DF as / if DE = 11; EF = 5; ∠E = 144°  
Ant./Ans. 3.2
3.3
In ΔKLM bepaal / determine KM  as / if KL = 4,2;  LM = 3,7;  ∠L = 130°  
Ant./Ans. 3.3
3.4
In ΔPQR bepaal / determine QR  as / if QR = 632;  PR = 543;  ∠R = 56°  
Ant./Ans. 3.4
3.5
In ΔXYZ bepaal / determine YZ  as / if XY = 98,3;  XZ = 76,9;  ∠X = 98,2°
Ant./Ans. 3.5
3.6
In ΔABC bepaal / determine AB  as / if AC = 9,6;  BC = 4,7;  ∠C = 144°
Ant./Ans. 3.6
3.7
In ΔDEF bepaal / determine ∠D  as / if DE = 10;  EF = 5;  DF = 14
Ant./Ans. 3.7
3.8
In ΔKLM bepaal / determine ∠L  as / if KL = 9;  LM = 11;  KM = 5
Ant./Ans. 3.8
3.9
In ΔPQR bepaal / determine ∠P  as / if PQ = 6;  QR = 4;  PR = 3
Ant./Ans. 3.9
3.10
In ΔXYZ bepaal / determine ∠X  as / if XY = 9;  YZ = 11;  XZ = 5
Ant./Ans. 3.10
3.11
In ΔDEF bepaal / determine ∠E  as / if DE = 10;  EF = 5;  DF = 14
Ant./Ans. 3.11
3.12
In ΔPQR bepaal / determine ∠Q  as / if p = 4,3;  q = 6;  r = 4
Ant./Ans. 3.12
Vraag  /  Question  4.
Gebruik die oppervlakte-reël om die onbekende te bepaal :
Use the area rule to determine the unknown :
4.1
oppervlakte van / area of ΔABC  as / if AC = 5 cm;  BC = 8 cm;  ∠C = 35°
Ant./Ans. 4.1
4.2
oppervlakte van / area of ΔDEF  as / if DE = 18 cm;  DF = 24 cm;  ∠D = 76°
Ant./Ans. 4.2
4.3
oppervlakte van / area of ΔFGH  as / if h = 14,3 m;  f = 18,6 m;  ∠G = 141°
Ant./Ans. 4.3
4.4
oppervlakte van / area of ΔKLM  as / if m = 3,1 m;  l = 5,2 m;  ∠K = 123°
Ant./Ans. 4.4
4.5
oppervlakte van / area of ΔPQR  as / if p = 8 cm;  r = 5 cm;  ∠Q = 72°
Ant./Ans. 4.5
4.6
oppervlakte van / area of ΔXYZ  as / if x = 21,3 mm;  y = 15,8 cm;  ∠Z = 48°
Ant./Ans. 4.6
4.7
oppervlakte van / area of ΔABC  as / if ∠B = 65°;  ∠C = 43°;  a = 13 cm
Ant./Ans. 4.7
4.8
oppervlakte van / area of ΔDEF  as / if ∠D = 38°;  ∠F = 75°;  d = 16 cm
Ant./Ans. 4.8
4.9
oppervlakte van / area of ΔFGH  as / if ∠H = 125°;  ∠G = 32°;  f = 9,5 dm
Ant./Ans. 4.9
4.10
oppervlakte van / area of ΔKLM  as / if ∠K = 23°;  ∠L = 138°;  m = 28,3 mm
Ant./Ans. 4.10
4.11
In ΔPQR  bepaal / determine q  as / if ∠P = 61°;  r = 54 cm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔPQR  = 685 cm2.
Ant./Ans. 4.11
4.12
In ΔXYZ  bepaal / determine x  as / if ∠Z = 27°;  y = 6 mm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔXYZ  = 9,5 mm2.
Ant./Ans. 4.12
4.13
In ΔABC  bepaal / determine c  as / if ∠B = 123,2°;  a = 9 cm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔABC  = 30,12 cm2.
Ant./Ans. 4.13
4.14
In ΔDEF  bepaal / determine d  as / if ∠F = 28°;  e = 28 cm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔDEF  = 168,53 cm2.
Ant./Ans. 4.14
4.15
In ΔPQR  bepaal / determine ∠P  as / if q = 8 cm;  r = 5 cm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔPQR  = 19 cm2.
Ant./Ans. 4.15
4.16
In ΔFGH  bepaal / determine ∠G  as / if f = 14 cm;  h = 19 cm  en / and
die oppervlakte van / the area of ΔFGH  = 83,7 cm2.
Ant./Ans. 4.16
Vraag  /  Question  5.
In die voorbeeld mag nie een van jou antwoorde 180° bevat nie.  /
In this example not one of your answers may contain 180°
In die voorbeeld word die oppervlakte van die driehoek gegee deur A.  /
In this example the area of the triangle is represented by A.
In die figuur, gee  /  In the diagram write down
5.1
g in terme van  /  in terms of  h,  x,  y
Ant./Ans. 5.1
5.2
g in terme van  /  in terms of  f,  h,  x
Ant./Ans. 5.2
5.3
f in terme van  /  in terms of  g,  h,  x,  y
Ant./Ans. 5.3
5.4
f in terme van  /  in terms of  g,  x,  y
Ant./Ans. 5.4
5.5
A in terme van  /  in terms of  f,  h,  x
Ant./Ans. 5.5
5.6
A in terme van  /  in terms of  g,  h,  x,  y
Ant./Ans. 5.6
5.7
f in terme van  /  in terms of  A,  h,  x
Ant./Ans. 5.7
5.8
g in terme van  /  in terms of  A,  h,  x,  y
Ant./Ans. 5.8
5.9
sin x in terme van  /  in terms of  g,  h,  y
Ant./Ans. 5.9
5.10
cos y in terme van  /  in terms of  f,  g,  h
Ant./Ans. 5.10
5.11
sin x in terme van  /  in terms of  A,  f,  h
Ant./Ans. 5.11
Vraag  /  Question  6.
In ΔKLM is KL = 5 eenhede, KM = 7 eenhede
en cos L = ½.
Bereken, sonder die gebruik van
'n sakrekenaar, die lengte van LM.
In ΔKLM   KL = 5 units, KM = 7 units
and cos L = ½.
Calculate, without using a pocket calculator
the length of LM.
Ant./Ans. 6.
Vraag  /  Question  7.
In die figuur is NR ⊥ PR,  PQ ⊥ QR,
∠PRQ = α,  ∠MPR = β,  ∠MRN = θ  en  QR = a.
In the figure NR ⊥ PR,  PQ ⊥ QR,
∠PRQ = α,  ∠MPR = β,  ∠MRN = θ  and  QR = a.
Bewys dat  /  Prove that
a sin β
MR  =   ─────────────
cos α . cos (θ − β)
Ant./Ans. 7.
Vraag  /  Question  8.
In die figuur is ED = a eenhede, AB = AC,
∠ACB = θ,  ∠ADC = α,  ∠AEF = β,
∠FED = 90°  en  ED ⊥ BD
In the figure ED = a units, AB = AC,
∠ACB = θ,  ∠ADC = α,  ∠AEF = β,
∠FED = 90°  and  ED ⊥ BD
8.1
Bepaal AD in terme van α en β  /
Determine AD in terms of α en β.
8.2
Bewys dat  /  Prove that    AC  =  ─────────────
. sin α . cos β
sin θ . sin (α − β)
Antwoord / Answer 8.
Vraag  /  Question  9.
x
In die figuur is PQ = 2x eenhede, RQ  =  ────
sin θ
∠R = α,  ∠P = (90° − θ)
x
In die figure PQ = 2x eenhede, RQ  =  ────
sin θ
∠R = α,  ∠P = (90° − θ)
Bepaal α in terme van θ  /  Determine α in terms of θ
Antwoord / Answer 9.
Vraag  /  Question  10.
In die figuur is AD = k eenhede, DB = h eenhede,
∠DCB = α,  ∠ACB = β.
In the diagram AD = k units, DB = h units,
∠DCB = α,  ∠ACB = β.
Bewys dat  /  Prove that
. tan α  =  h(tan β  −  tan α)
Antwoord / Answer 10.
Vraag  /  Question  11.
In ΔKLM is LM = x eenhede,  ∠L = α,  ∠M = β.
In ΔKLM  LM = x units,  ∠L = α,  ∠M = β.
Toon aan dat
Show that
. sin (α + β)
LM  =  ──────────
sin θ . sin β
Antwoord / Answer 11.
Vraag  /  Question  12.
In die figuur is ∠ADB = 90°,  ∠C = α,
∠ABD = β,  AB =  BC  =  x eenhede  en  DB ⊥ BC.
In the figure  ∠ADB = 90°,  ∠C = α,
∠ABD = β,  AB =  BC  =  x eenhede  and  DB ⊥ BC.
12.1
Bepaal / Determine  DB in terme van /  in terms of
x en / and  α
12.2
Wys dat  / Show that
AD2  =  x2 (1  +  tan2 α  −  2 .  tan α . cos β
Antwoord / Answer 12.
Vraag  /  Question  13.
In die figuur is KL = LN = 10 cm,  
NM = 6 cm,   ∠KML = 38,1°,  ∠N = 120°.
In the figure   KL = LN = 10 cm,  
NM = 6 cm,   ∠KML = 38,1°,  ∠N = 120°.
13.1
Bepaal / Determine  LM
13.2
Bepaal die grootte van  /  Determine the size of  ∠K.
13.3
Bereken die oppervlakte van KLNM.  /
Calculate the area of KLNM.
Antwoord / Answer 13.
  
Na bo Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page