WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Waarskynlikheid.
  
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Probability.
  
  
1.  Op hoeveel verskillende maniere kan die
      letters van die woord SEBRA gerangskik
      word?
      
   Antwoord  1
  
  
1.  In how many different ways can the letters of
      the word SEBRA be arranged?
      
      
   Answer  1
  
  
2.  Op hoeveel verskillende maniere kan die
      letters van die woord ALABAMA gerangskik
      word?
      
   Antwoord  2
  
  
2.  In how many different ways can the letters of
      the word ALABAMA be arranged?
      
      
   Answer  2
  
  
3.1  Op hoeveel verskillende maniere kan die
       letters van die woord MILLENIUM gerangskik
       word?
3.1  In how many different ways can the letters of
      the word MILLENIUM be arranged?
     
3.2  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n L begin en eindig?
  
   Antwoord  3
  
  
3.2  How many different arrangemants can be made
       starting and ending with an L?
  
   Answer  3
  
  
Vraag  4
  
Question  4
  
4.1  Op hoeveel verskillende maniere kan die
       letters van die woord MATHEMATICS
       gerangskik word?
4.1  In how many different ways can the letters of
      the word MATHEMATICS be arranged?
     
4.2  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n M begin en eindig?
4.2  How many different arrangemants can be made
       starting and ending with an M?
4.3  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n A begin en 'n T eindig?
4.3  How many different arrangemants can be made
       starting with an A and ending with a T?
4.4  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n S begin en 'n E eindig?
      
   Antwoord  4
  
  
4.4  How many different arrangemants can be made
       starting with an S and ending with an E?
      
   Answer  4
  
  
Vraag  5
  
Question  5
  
5.  Hoeveel rangskikkings van al die letters
     van EXCALIBUR wat met 'n X begin en 'n C
     eindig kan gemaak word?
      
   Antwoord  5
  
  
5.  How many arrangemants of all the letters of
      EXCALIBUR starting with an X and ending with
     a C can be made?
      
   Answer  5
  
  
Vraag  6
  
Question  6
  
6.1  Op hoeveel verskillende maniere kan die
       letters van die woord BARBADOS
       gerangskik word?
6.1  In how many different ways can the letters of
      the word BARBADOS be arranged?
     
6.2  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n B begin en 'n R eindig?
6.2  How many different arrangemants can be made
       starting with a B and ending with an R?
6.3  Hoeveel rangskikkings kan gemaak word
        wat met 'n S begin en 'n D eindig?
6.3  How many different arrangemants can be made
       starting with an S and ending with a D?
6.4  Bereken die waarskynlikheid dat 'n
        rangskikking wat met 'n A begin en 'n R
        eindig gemaak sal word.
      
   Antwoord  6
  
  
6.4  Calculate the probability that an arrangement
       starting with an A and ending with an R will
      be made.
      
   Answer  6
  
  
Vraag  7
  
Question  7
  
7.  Vyf glase en 4 bottels moet op 'n rak
     gerangskik word. Hoeveel verskillende
     rangskikkings kan gemaak word as al die
     glase bymekaar en al die bottels bymekaar
     geplaas moet word?
     
   Antwoord  7
  
  
7.  Five glasses and 4 bottle are to be arranged on
     a shelf. How many arrangemants can be made
     if all the glasses are to be together and all the
     bottles are to be together?
     
   Answer  7
  
  
Vraag  8
  
Question  8
  
8.  Op 'n tafel is daar 3 Fiksie boeke en
       4 Biografieê. Rangskik die boeke op 'n rak.
       
8.  On a table there are 3 Fiction books and
      4 Biografies. Arrange the books on a shelf.
     
8.1  Op hoeveel verskillende maniere kan jy die
       boeke rangskik as enige boek in
       enige posisie geplaas kan word?
8.1  In how many different ways can you arrange the
      books if any book can be placed in any position?
     
8.2  Op hoeveel verskillende maniere kan jy die
        boeke rangskik as twee biografieê
        langs mekaar geplaas moet word?
8.2  In how many different ways can you arrange the
       books on the shelf if two biografies have to be
       placed next to each other?
8.3  Op hoeveel verskillende maniere kan jy die
        boeke rangskik as al die fiksie boeke langs
        mekaar geplaas moet word en al die
        biografieê langs mekaar geplaas moet word?
8.3  In how many different ways can you arrange the
       books on the shelf if all the fiction books have to be
       placed next to each other and all the biografies
       have to be placed next to each other?
      
   Antwoord  8
  
  
      
   Answer  8
  
  
Vraag  9
  
Question  9
  
9.  'n Kode bestaan uit twee letters,
       vokale (a, e, i, o, u) uitgesluit en twee syfers.
       Hoeveel kodes kan saamgestel word as
9.  A code consists of two letters,
      vowels (a, e, i, o, u) excluded, and two digits.
     How many codes can be made if
9.1  letters en syfers herhaal mag word?
9.1  letters and digits may be repeated?
9.2  letters nie herhaal mag word nie maar syfers
        mag herhaal word.
        
   Antwoord  9
  
  
9.2  letters may not be repeated but digis may
       be repeated.
       
   Answer  9
  
  
Vraag  10
  
Question  10
  
10.  'n Foto van drie seuns en twee dogters moet
       geneem word. Op hoeveel verskillende
       maniere kan hulle sit as
10.  A photo of three boys and two girls has to
       be taken. In how many different ways can they
       be seated if
10.1  enige leerling op enige plek kan sit?
10.1  any pupil can sit on any chair?
10.2  die dogters langs mekaar moet sit.
        
   Antwoord  10
  
  
10.2  the girls have to be seated next to each other?
       
   Answer  10
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page