WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Berekeninge met sketse.
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Calculations using diagrams.
  
2
2
As tan α =  ──  en 0o  < α < 180o
1.
1.
If tan α =  ──  and 0o  < α < 180o
√5
√5
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde van
determine by using a diagram the value
elk van die volgende:
of each of the following:
1.1
cos α
1.2
sin (360o − α)
1.3
sin 2α
1.4
cos (α − 30o)
Ant 1.
Ans 1.
4
4
As cos θ =  − ──  en sin θ > 0,
2.
2.
If cos θ =  − ──  and sin θ > 0,
7
7
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde van
determine by using a diagram the value
elk van die volgende:
of each of the following:
2.1
sin θ
2.2
tan θ
2.3
cos 2θ
2.4
sin (θ + 60o)
Ant 2.
Ans 2.
3
3
As cos α =  − ──  en tan α > 0,
3.
3.
If cos α =  − ──  and tan α > 0,
√10
√10
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde van
determine by using a diagram the value
elk van die volgende:
of each of the following:
3.1
sin α
3.2
tan α
3.3
sin α − cos α
3.4
sin (α − 210o)
Ant 3.
Ans 3.
1
1
As sin α =  ───  en 90o <  α < 180o,
4.
4.
If cos α =  ───  and tan α > 0,
√17
√17
2
2
en tan β =  ──  en  0o < β < 80o
and tan β =  ──  and  0o < β < 80o
3
3
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde van
determine by using a diagram the value
elk van die volgende:
of each of the following:
4.1
cos α
4.2
sin β
4.3
sin 2β
4.4
cos (α − β)
4.5
cos (β + 30o)
4.6
sin (α − 60o)
Ant 4.
Ans 4.
5
5
As sin A =  ──  en cos A < 0,
5.
5.
If sin A =  ──  and cos A < 0,
13
13
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde
determine by using a diagram the value
van sin 2A
of sin 2A
Ant 5.
Ans 5.
8
8
As tan A =  ──  en cos A < 0,
6.
6.
If tan A =  ──  and cos A < 0,
15
15
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde
determine by using a diagram the value
1 − cos A
1 − cos A
van  ───────
of  ───────
sin A
sin A
Ant 6.
Ans 6.
As 13 sin x + 5  = 0 en cos x > 0,
7.
7.
If 13 sin x + 5  = 0 and cos x > 0,
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde
determine by using a diagram the value
van tan (180o + x)
of tan (180o + x)
Ant 7.
Ans 7.
As tan 23o = t, gebruik 'n skets om
8.
8.
If tan 23o = t, use a sketch to find the
die waarde van cos 473o te bepaal
value of cos 473o in terms of t.
in terme van t.
Ant 8.
Ans 8.
As 3 tan θ − 2  = 0 en 90o < θ < 360o,
9.
9.
If 3 tan θ − 2  = 0 and 90o < θ < 360o,
bepaal m.b.v. 'n skets die waarde van
determine by using a diagram the value of
9.1    sin θ
9.1    sin θ
9.2    cos 2θ − sin 2θ
9.2    cos 2θ − sin 2θ
Ant 9.
Ans 9.
  
Na bo Oefeninge - Graad 12 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Home page