WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Persentasies
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Percentages
  
  
Vraag  / Question  1  
  

         Skryf die volgende persentasies
         as breuke in hulle eenvoudigste
         vorm :
         1.  30 %                         [ A 1.1 ] 
         2.  45 %                         [ A 1.2 ] 
         3.  82 %                         [ A 1.3 ] 
         4.  3 %                           [ A 1.4 ] 
         5.  14 %                         [ A 1.5 ] 
         6.  230 %                       [ A 1.6 ] 

         Write the following percentages
         as fractions in their simplest form :
  
         1.  30 %                           [ A 1.1 ] 
         2.  45 %                           [ A 1.2 ] 
         3.  82 %                           [ A 1.3 ] 
         4.  3 %                             [ A 1.4 ] 
         5.  14 %                           [ A 1.5 ] 
         6.  230 %                         [ A 1.6 ] 
  
  
Vraag  / Question  2  
  

         Skryf die volgende breuke
         as persentasies :
  
         1.  0,25                  [ A 2.1 ] 
         2.  0,56                  [ A 2.2 ] 
         3.  0,126                [ A 2.3 ] 
         4.  0,57                  [ A 2.4 ] 
         5.  0,458                [ A 2.5 ] 
         6.  1,25                  [ A 2.6 ] 
                 1
         7.  ───                 [ A 2.7 ] 
                 2

                 2
         8.  ───                 [ A 2.8 ] 
                 5

                 3
         9.  ───                 [ A 2.9 ] 
                 10

                 3
         10.  ───                 [ A 2.10 ] 
                 8


         Write the following fractions
         as percentages :
  
         1.  0,25                  [ A 2.1 ] 
         2.  0,56                  [ A 2.2 ] 
         3.  0,126                [ A 2.3 ] 
         4.  0,57                  [ A 2.4 ] 
         5.  0,458                [ A 2.5 ] 
         6.  1,25                  [ A 2.6 ] 
                 1
         7.  ───                 [ A 2.7 ] 
                 2

                 2
         8.  ───                 [ A 2.8 ] 
                 5

                 3
         9.  ───                 [ A 2.9 ] 
                 10

                 3
         10.  ───                 [ A 2.10 ] 
                 8

  
Vraag  / Question  3  
  

         Bereken
  
         3.1  36 % van 3,26 m              [ A 3.1 ] 
  
         3.2  45 % van 215 punte         [ A 3.2 ] 
  
         3.3  14 % van R288,34           [ A 3.3 ] 
  
         3.4  75 % van 320 450 liter     [ A 3.4 ] 
  
         3.5  11 % van R 805 912        [ A 3.5 ] 
  
         3.6  8 % van 325 mense         [ A 3.6 ] 
  

         Calculate
  
         3.1  36 % of 3,26 m                   [ A 3.1 ] 
  
         3.2  45 % of 215 marks             [ A 3.2 ] 
  
         3.3  14 % of R 288,34               [ A 3.3 ] 
  
         3.4  75 % of 320 450 liter          [ A 3.4 ] 
  
         3.5  11 % of R 805 912             [ A 3.5 ] 
  
         3.6  8 % of 325 people              [ A 3.6 ] 
  
  
Vraag  / Question  4  
  

         Skryf die eerste getal as 'n
         persentasie van die
         tweede getal :
  
         4.1  18 ; 50                              [ A 4.1 ] 
  
         4.2  314 ; 862                          [ A 4.2 ] 
  
         4.3  0,026 ; 1,197                    [ A 4.3 ] 
  
         4.4  21,47 ; 78,04                    [ A 4.4 ] 
  
         4.5  214 ; 2 240                       [ A 4.5 ] 
  

         Write the first number as a
         percentage of the second
         number :
  
         4.1  18 ; 50                               [ A 4.1 ] 
  
         4.2  314 ; 862                           [ A 4.2 ] 
  
         4.3  0,026 ; 1,197                     [ A 4.3 ] 
  
         4.4  21,47 ; 78,04                     [ A 4.4 ] 
  
         4.5  214 ; 2 240                        [ A 4.5 ] 
  
  
Vraag  / Question  5  
  
         Pieter het onderstaande punte
         in toetse en take behaal.
         Peter received the following marks
         for tests and TASKS
  
     Vak          Wiskundife Geletterdheid          Engels          Geskiedenis          Rekeningkunde
     Subject          Mathematical Literacy          English          History          Accounting
         Punt / Mark                                26                 42                   21                   18
         Maksmum / Maximum                                40                 60                   70                   45
  

         5.1  Skakel elke punt om
                na 'n persentasie            [ A 5.1 ] 
  
         5.2  Wat was sy hoogste punt?
                Skryf die naam en die
                persentasie van die vak neer.
                                                       [ A 5.2 ] 
  
         5.3  Het hy enige vakke gedruip
                indien die slaagsyfer 40 % is?
                Skryf die naam en die
                persentasie van die vak neer.
                                                       [ A 5.3 ] 
  

         5.1  Convert every mark
                to a percentage.                [ A 5.1 ] 
  
         5.2  What was his highest mark?
                Write down the name and
                the percentage of the subject.
                                                          [ A 5.2 ] 
  
         5.3  Did he fail any subject if he
                has to have 40% to pass?
                Write down the name and the
                percentage of the failed subjects.
                                                          [ A 5.3 ] 
  
  
Vraag  / Question  6  
  

         'n Winkelier gebruik 'n
         prystoevoeging van 45 % om kostes
         te verhaal en 'n wins te maak.
        
         6.1  Hy betaal R32 vir 'n T-hemp.
                Teen watter prys verkoop
                die hemp?
                                                      [ A 6.1 ] 
  
         6.2  Sy kosprys vir 'n paar
                skoene is R185.
                Teen watter prys moet hy
                die skoene verkoop?
                                                      [ A 6.2 ] 
  
         6.3  Sy verkoopprys vir 'n
                broek is R165.
                Bereken sy kosprys.
                                                      [ A 6.3 ] 
  
         6.4  Sy verkoopprys vir 'n rok
                is R650 en die kosprys vir
                die rok is &420. Is sy
                prystoevoeging nog steeds
                40%? Toon al jou
                berekeninge.
                                                      [ A 6.4 ] 
  
         6.5  Die verkoopprys van 'n
                baadjie is R450.
                Waarvoor word die baadjie
                verkoop as hy 15%
                afslag gee?
                                                      [ A 6.5 ] 
  

         A shopkeeper uses a
         mark up of 40% to cover
         costs and to make a profit.
        
         6.1  He pays R32 for a T-shirt.
                At what price does he
                sell the shirt?
                                                          [ A 6.1 ] 
  
         6.2  His cost price of a pair of
                shoes is R185.
                At what price does he have
                to sell the shoes?
                                                          [ A 6.2 ] 
  
         6.3  His selling price of a pair of
                trousers is R165.
                Calculate his cost price.
                                                          [ A 6.3 ] 
  
         6.4  His selling price of a dress is
                R650 and the cost price of
                the dress is R420.
                Is his mark up still 40$?.
                Show all your calculations.
                                                          [ A 6.4 ] 
  
  
         6.5  The selling price of a
                jacket is R450.
                At what price is the jacket
                sold if he allows a discount
                of 15 %?
                                                          [ A 6.5 ] 
  
  
Vraag  / Question  7  
  

         'n Agent ontvang kommissie
         op sy verkope.
         Bereken die waarde van elke
         letter in die tabel:

         An agent recves commission
         on his sales.
         Calculate the value of each
         letter in the table :
  
     Nommer / Number              7.1              7.2              7.3              7.4              7.5
     Bedrag / Amount             450             320               c          450 650          965 720
     % kommissie / % commission              12                b              42              3,5               e
     Kommissie / Commission               a           89,60          5 061               d        73 394,72
     Antwoord            [ A 7.1 ]             [ A 7.2 ]             [ A 7.3 ]             [ A 7.4 ]             [ A 7.5 ] 
     Answer            [ A 7.1 ]             [ A 7.2 ]             [ A 7.3 ]             [ A 7.4 ]             [ A 7.5 ]