WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Kaarte, roetes en reise
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Maps, routes and trips
  
  
Vraag  / Question  1  
  
  

  
 Kaart / Map  :  Map Studio  : Southern Africa Road Atlas  1st edition 

  
         Die kaart hierbo is 'n roetekaart
         van Kimberley na Kaapstad.
         Gebruik die kaart om die
         volgende vrae te antwoord :
    
         1.1  Hoe ver, volgens die roetekaart,
                is Kaapstad vanaf Kimberley?
               
                                                         [ A 1.1 ]
    
         1.2  Watter hoofpad volg jy vanaf
                Kimberley na Kaapstad?
                                                         [ A 1.2 ]
    
         1.3.1  Hoe ver is Strydenburg
                   vanaf Britstown?
                                                         [ A 1.3.1 ]
    
         1.3.2  Watter ander twee dorpe is
                   dieselfde afstand van mekaar?
                                                         [ A 1.3.2 ]
    
         1.4  Watter twee dorpe, behalwe
                Kimberley en Kaapstad, is die
                verste van mekaar? Noem
                die dorpe en die afstand.
                                                         [ A 1.4 ]
    
         1.5  Watter hoofpad volg jy vanaf
                Prieska na die N12?
                                                         [ A 1.5 ]
    
         1.6  Naby watter dorp kan jy afdraai
                na Sutherland en met watter
                pad sal jy ry?
                                                         [ A 1.6 ]
    
         1.7  Hoe ver is
         1.7.1  Laingsburg vanaf Kimberley?
                                                         [ A 1.7.1 ]
  
         1.7.2  Victoria Wes vanaf Kaapstad?
                                                         [ A 1.7.2 ]
    
         1.8  Beskryf hoe jy vanaf die N1
                na Malmesbury sal ry.
                                                         [ A 1.8 ]
    
         1.9  Jy draai van die N1 af op die R44.
                Na watter dorp is jy op pad?
                                                         [ A 1.9 ]
    
       1.10.1  Op die N1 ry jy dear 'n tonnel. Wat
                   is die naam van hierdie tonnel?
                                                         [ A 1.10.1 ]
       1.10.2  In plaas van om deur die tonnel
                   te ry kan jy oor 'n pas ry. Wat is
                   die naam van die pas?
                                                         [ A 1.10.2 ]
       1.10.3  Naby Touwsrivier loop
                   die N1 oor 'n pas.
                   Wat word die pas genoem?
                                                         [ A 1.10.3 ]
    
       1.11.1  Met watter pad sal jy oor
                   die Molteno Pas ry?
                                                         [ A 1.11.1 ]
  
       1.11.2  Na watter dorp lei die pad?
                                                         [ A 1.11.2 ]
    
       1.12  Na watter hoofpad draai die
                   R300 van die N1 af?
                                                         [ A 1.12 ]
    
       1.13  In watter provinsie is Nelspoort?
                                                         [ A 1.13 ]
         The accompanying map is a route
         map or strip toute from Kimberley to
         Cape Town. Use the map to answer the
         following questions :
    
         1.1  How far, according to the
                route map, is Cape Town
                from Kimberley?
                                                               [ A 1.1 ]
    
         1.2  Which main road do you follow from
                Kimberley to Cape Town?
                                                               [ A 1.2 ]
    
         1.3.1  How far is Strydenburg
                   from Britstown?
                                                               [ A 1.3.1 ]
    
         1.3.2  Which other two towns are
                   the same distance apart?
                                                               [ A 1.3.2 ]
    
         1.4  Apart from Kimberley and Cape Town,
                which two towns are the farthest
                apart? Name the towns and
                the distance.
                                                               [ A 1.4 ]
    
         1.5  On which main road do you drive
                fom Prieska to the N12?
                                                               [ A 1.5 ]
    
         1.6  Near which town will you turn off
                to Sutherland and which road
                do you follow?
                                                               [ A 1.6 ]
    
         1.7  How far is
         1.7.1  Laingsburg from Kimberley?
                                                         [ A 1.7.1 ]
  
         1.7.2  Victoria West from Cape Town?
                                                         [ A 1.7.2 ]
    
         1.8  Describe how you turn off
                the N1 to drive to Malmesbury.
                                                         [ A 1.8 ]
    
         1.9  You turn off the N1 onto the R44.
                To which town are you going?
                                                         [ A 1.9 ]
    
       1.10.1  On the N1 you drive through a
                   tunnel. What is the name of this tunnel?
                                                         [ A 1.10.1 ]
       1.10.2  Instead of driving through the
                   tunnel you drive over a pass.
                   What is the name of this pass?
                                                         [ A 1.10.2 ]
       1.10.3  Near Touws River the
                   N1 passes over a pass.
                   What is this pass called?
                                                         [ A 1.10.3 ]
    
       1.11.1  On which road will you find
                   the Molteno Pass?
                                                         [ A 1.11.1 ]
  
       1.11.2  This road leads to which town?
                                                         [ A 1.11.2 ]
    
       1.12  The R300 leaves the N1 to
                join which main road?
                                                         [ A 1.12 ]
    
       1.13  In which Province is Nelspoort?
                                                         [ A 1.13 ]
  
  
Vraag  / Question  2  
  
  

  
 Kaart / Map  :  Map Studio  : Southern Africa Road Atlas  1st edition 

  
         Die kaart hierbo is 'n roetekaart
         van Johannesburg na Kimberley.
         Gebruik die kaart om die
         volgende vrae te antwoord :
    
         2.1  Hoe ver, volgens die
                roetekaart, is Kimberley
                vanaf Johannesburg?
                                                         [ A 2.1 ]
    
         2.2.1  Hoe ver is Windsorton Road
                   van Kimberley?
                                                        [ A 2.2.1 ]
    
         2.2.2  Watter ander twee dorpe is
                   dieselfde afstand van mekaar?
                                                        [ A 2.2.2 ]
    
         2.3  Hoe ver is
         2.3.1  Bloemhof van Johannesburg?
                                                        [ A 2.3.1 ]
  
    
         2.3.2  Wolmaranstad van Kimberley?
                                                        [ A 2.3.2 ]
  
    
         2.3.3  Warrenton van Klerksdorp?
                                                        [ A 2.3.3 ]
    
         2.4  Watter hoofpad gebruik jy om van
                Johannesburg na Kimberley
                te reis?
                                                         [ A 2.4 ]
    
         2.5  Watter pad gebruik jy om van
                Potchefstroom na Parys
                te reis?
                                                         [ A 2.5 ]
    
         2.6  Van Klerksdorp af volg jy
                die R503. Watter dorp wil
                jy bereik?
                                                         [ A 2.6 ]
    
         2.7  Beskryt hoe jy vanaf die N12
                Schweizer-Reneke sal bereik.
                                                         [ A 2.7 ]
    
         2.8  In watter Provinsie vind jy
         2.8.1  Fochville?
                                                        [ A 2.8.1 ]
  
         2.8.2  Jan Kempdorp?
                                                        [ A 2.8.2 ]
  
    
         2.9  Beskryt hoe jy vanaf die
                N12 na Ganspan sal ry.
                                                         [ A 2.9 ]
    
       2.10  Deur watter Provinsies reis
                jy terwyl jy van Johannesburg
                af na Kimberley ry.
                                                         [ A 2.10 ]
    
       2.11  Watter rivier vloei in die
                Bloemhof dam in?
                                                         [ A 2.11 ]
    
       2.12  Watter twee dorp kan jy met
                die R64 bereik?
                                                         [ A 2.12 ]
         The accompanying map is a route
         map/strip route from Johannesburg
         to Kimberley. Use the map to answer
         the following questions :
    
         2.1  How far, according to the
                route map, is Kimberley
                from Johannesburg?
                                                              [ A 2.1 ]
    
         2.2.1  How far is Windsorton Road
                   from Kimberley?
                                                               [ A 2.2.1 ]
    
         2.2.2  Which other two towns are
                   the same distance apart?
                                                               [ A 2.2.2 ]
    
         2.3  How far is
         2.3.1  Bloemhof from Johannesburg?
                                                         [ A 2.3.1 ]
  
    
         2.3.2  Wolmaranstad from Kimberley?
                                                         [ A 2.3.2 ]
  
    
         2.3.3  Warrenton from Klerksdorp?
                                                         [ A 2.3.3 ]
    
         2.4  Which main road do you use
                to travel from Johannesburg
                to Kimberley?
                                                              [ A 2.4 ]
    
         2.5  Which road will you use
                to travel from Potchefstroom
                to Parys?
                                                              [ A 2.5 ]
    
         2.6  From Klerksdorp you follow the
                R503. Which town do you want
                to reach?
                                                              [ A 2.6 ]
    
         2.7  Describe how you would drive
                from the N12 to Schweizer-Reneke.
                                                              [ A 2.7 ]
    
         2.8  In which Province will you find
         2.8.1  Fochville?
                                                         [ A 2.8.1 ]
  
         2.8.2  Jan Kempdorp?
                                                         [ A 2.8.2 ]
  
    
         2.9  Describe how you would drive
                from the N12 to Ganspan.
                                                              [ A 2.9 ]
    
       2.10  Through which Provinces do
                you drive when driving from
                Johannesburg to Kimberley?
                                                              [ A 2.10 ]
    
       2.11  Which river flows into the
                Bloemhof Dam?
                                                              [ A 2.11 ]
    
       2.12  Which two towns can you reach
                by driving on the R64?
                                                              [ A 2.12 ]
  
Vraag  / Question  3  
  
  

  
 Kaart / Map  :  Map Studio  : Tourist Map South Africa  4th edition 

  
         Die kaart hierbo is 'n kaart van
         'n gedeelte van die Vrystaat.
         Gebruik die kaart om die volgende
         vrae te beantwoord :
    
         3.1  Hoe ver, volgens die
                kaart, is Springfontein
                vanaf Bloemfontein?
                                                         [ A 3.1 ]
    
         3.2  Wat is die rigting van
         3.2.1  Heilbron van Petrus Steyn?
                                                        [ A 3.2.1 ]
  
         3.2.2  Senekal van Viljoenskroon?
                                                        [ A 3.2.2 ]
  
    
         3.3.1  Op die kaart is die afstand
                   van Heilbron na Petrus Steyn
                   18 mm. Die werklike afstand
                   van Heilbron na Petrus Steyn
                   is 45 km. Toon aan dat die skaal
                   van die kaart 1 : 2 500 000 is.
                   Toon al jou berekeninge.
                                                        [ A 3.3.1 ]
  
         3.3.2  Op die kaart is die afstand van
                   Viljoenskroon na Kroonstad
                   2,3 cm. Bereken die werklike afstand.
                                                        [ A 3.3.2 ]
  
         3.3.3  Hoe ver, volgens die kaart is
                   Hoopstad van Wesselsbron?
                                                        [ A 3.3.3 ]
  
         3.3.4  Wat sal die afstand op die kaart
                   wees? Toon al jou berekeninge.
                                                        [ A 3.3.4 ]
  
    
         3.4  Die Golden Gate Highlands
                Nasionale Park is naby Clarens
                in die Oos Vrystaat geleë.
                Twee vriende. Piet en Gert
                besluit om die Park te besoek.
                Piet kom van Viljoenskroon
                en Gert van Petrus Steyn.
                Hulle besluit om in Senekal
                te ontmoet.
    
         3.4.1  Beskryf die roete wat Gert
                   sal volg,
                                                        [ A 3.4.1 ]
  
         3.4.2  Piet beweer dat as hulle albei
                   hulle tuistes om 10:00 verlaat,
                   hulle gelyktydig in Senekal
                   sal aankom. Is sy bewering
                   korrek? Gee redes vir jou antwoord.
                                                        [ A 3.4.2 ]
  
         3.4.3  Beskryf die roete wat hulle van
                   Senekal na die Park sal volg,
                                                        [ A 3.4.3 ]
  
         The map above is a map of part of
         the Freestate Province.
         Use the map to answer the
         following questions :
    
         3.1  How far, according to the
                map is Springfontein
                from Bloemfontein?
                                                              [ A 3.1 ]
    
         3.2  What is the direction of
         3.2.1  Heilbron from Petrus Steyn?
                                                         [ A 3.2.1 ]
  
         3.2.2  Senekal from Viljoenskroon?
                                                         [ A 3.2.2 ]
  
    
         3.3.1  On the map the distance
                   from Heilbron to Petrus Steyn
                   is 18 mm. The real distance
                   from Heilbron to Petrus Steyn
                   is 45 km. Show that the scale of .
                   the map is 1 : 2 500 000. Show
                   all your calculations.
                                                         [ A 3.3.1 ]
  
         3.3.2  On the map the distance from
                   Viljoenskroon to Kroonstad is
                   2,3 cm. Calculate the real distance.
                                                         [ A 3.3.2 ]
  
         3.3.3  How far, according to the map,
                   is Hoopstad from Wesselsbron?
                                                         [ A 3.3.3 ]
  
         3.3.4  What will the distance on the
                   map be? Show all your calculations.
                                                         [ A 3.3.4 ]
  
    
         3.4  The Golden Gate Highlands National
                Park is situated near Clarens in the
                Eastern Free State.
                Two friends, Piet and Gert decide to
                visit the Park.Piet will come from
                Viljoenskroon and Gert will come from
                Petrus Steyn. They decide to meet
                at Senekal.
  
  
         3.4.1  Describe the route that Gert
                   will follow.
                                                         [ A 3.4.1 ]
  
         3.4.2  Piet states that if they both leave
                   their homes at 10:00 they will arrive
                   simultaneously at Senekal.
                   Is his statement correct? Give
                   reasons for yout answer.
                                                         [ A 3.4.2 ]
  
         3.4.3  Describe the route that they
                   will follow from Senekal to the Park.
                                                         [ A 3.4.3 ]
  
  
Vraag  / Question  4  
  
  

  
 Kaart / Map  :   Vraestel / Question paper : Province of Eastern Cape Grade 10 Mathematical Literacy November 2020 Paper 2

  
         Die kaart hierbo is 'n kaart van
         die Republiek van Suid-Afrika.
         Gebruik die kaart om die volgende
         vrae te beantwoord :
    
         4.1  Watter tipe skaal word op die kaart
                aangedui en hoe word die skaal
                geïnterpreteer?
                                                         [ A 4.1 ]
    
         4.2  Jy wil van Bergville na
                Graaf-Reinet vlieg.
         4.2.1  In watter algemene rigting
                   sal jy vlieg?                    [ A 4.2.1 ]
         4.2.2  Oor watter provinsies en
                   lande sal jy vlieg?          [ A 4.2.2 ]
    
         4.3  Wat is die algemene rigting van
                Bloemfontein vanaf Kaapstad?
                                                         [ A 4.3 ]
    
         4.4  Bereken die reguit lyn afstand,
                korrek tot die naaste kilometer,
                van Sabie na Beaufort Wes as
                die afstand op die kaart 9 cm is.
                                                         [ A 4.4 ]
    
         4.5  Bereken die afstand op die kaart,
                korrek tot die naaste millimeter,
                van Lambertsbaai na Calvinia as
                die reguit lyn afstand 195 km is.
                                                         [ A 4.5 ]
         The map above is a map of the
         Republic of Sout Africa.
         Use the map to answer the
         following questions :
    
         4.1  What type of the scale is given
                on the map and how is it
                interpreted?
                                                              [ A 4.1 ]
    
         4.2  You want to fly from Bergville
                to Graaf-Reinet.
         4.2.1  In what general direction would
                   you fly?                              [ A 4.2.1 ]
         4.2.2  Over which provinces and countries
                   would you fly?                    [ A 4.2.2 ]
    
         4.3  What is the general direction of
                Bloemfontein from Cape Town?
                                                              [ A 4.3 ]
    
         4.4  Calculate the straight line distance,
                correct to the nearest kilometer,
                from Sabie to Beaufort West if the
                distance on the map is 9 cm.
                                                              [ A 4.4 ]
    
         4.5  Calculate the distance on the map,
                correct to the nearest millimeter,
                from Lamberts Bay to Calvinia if
                the straight line distance is 195 km.
                                                              [ A 4.5 ]