WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Kosprys, verkoopprys en wins.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Cost-price, selling-price and profit.
  
  
Vraag / Question 1
  
        Die tabel hieronder toon kosprys, verkoopprys,
        winsgrens en wins vir 'n aantal artikels.
        Bereken die waarde van elke letter
        in die tabel :
        The table below shows cost-price, selling-price,
        profit margin and profit for a number of articles.
        Calculate the value of each letter
        in the table :
  
         Nommer                   1.1          1.2          1.3          1.4          1.5          1.6          1.7          1.8
   Kosprys  /  Cost-price, R      KP/CP      23,10      871,20     1 186     43,6       k         n         q       s
   Verkoopprys  /  Selling-price, R      VP/SP        a          c            e       g     63,18     515,21    171,82    61,07
   Winsgrens, % / Profit margin, %      W/P%      45        40            f       h       m         p      38,5    14,2
   Wins  /  Profit, R      W/P        b          d         395,29     10,90     34,46     202,96         r       t
   Antwoord  /  Answer               A 1.1          A 1.2          A 1.3          A 1.4          A 1.5          A 1.6          A 1.7          A 1.8
                                   
                                   
      Nommer                   1.9         1.10        1.11        1.12        1.13        1.14        1.15        1.16
      Kosprys  /  Cost-price, R      KP/CP      2,75      8,36             y     aa     cc      22,39      hh      27.08
     Verkoopprys  /  Selling-price, R      VP/SP      u      w   14 424,74     39,89     524,20      ee    65,24       kk
      Winsgrens, / Profit margin, %      W/P%      33      x            z     40      320      65     gg    250
      Wins  /  Profit, R      W/P      v      2,76     1 881,49      bb        dd        ff    21,16     mm
      Antwoord  /  Answer                   A 1.9          A 1.10          A 1.11          A 1.12          A 1.13          A 1.14          A 1.15          A 1.16
  
  
  
Vraag / Question 2
  
        Die tabel hieronder toon die koprys, verkoopprys,
        winsgrens, wins, afslag gegee, persentasie afslag,
        nuwe verkoopprys, nuwe wins en nuwe winsgrens
        vir 'n aantal artikels. Bereken die waarde van
        elke letter :
  
  
        The table below shows the cost-price, selling price,
        profit margin, profit, discount given,
        discount percentage, new selling-price, new profit
        and new profit margin for a number of articles.
        Calculate the value of each letter in
        the table:
  
  
   Nommer                   2.1          2.2          2.3          2.4          2.5          2.6          2.7          2.8          2.9
   Kosprys  /  Cost-price, R      KP/CP        58,23      123,65          2,08        13,45        86      207      832,42      906,88          8,64
   Verkoopprys  /  Selling-price, R      VP/SP        78,61      173,11          2,77        24,88     139,32     869,40         kk         rr       ww
   Winsgrens,  /  Profit margin, %      W/P%        35        40        33,33           t         y       dd      150      280        55
   Wins  /  Profit, R      W/P          a          f          n        11,43        53,32      662,40   1 248,63   2 539,26          4,75
   Afslag  /  Discount, R      A/D          b          g          p          2,49        16,72      130,41       mm       ss         xx
   Persentasie afslag  /  Percentage discount, %      A/D%        10        12        15          u          z        ee       25       32          5
   Nuwe verkoopprys  /  New selling-price, R      NVP/SP          c          h          q          v        aa         ff         nn         tt       yy
   Nuwe wins  /  New profit, R      NW/P          d          k          r          w        bb         gg         pp         uu       zz
   Nuwe winsgrens  /  New profit margin, %      NW/P%          e          m          s          x        cc        hh         qq         vv      ab
      Antwoord  /  Answer                   A 2.1          A 2.2          A 2.3          A 2.4          A 2.5          A 2.6          A 2.7          A 2.8          A 2.9
  
  
  
Vraag / Question 3
  
    3.1  'n Winkellier verkoop 'n sekere item
           teen 'n wins van 10%. Die kosprys
           van die item is R18,52.
    3.1.1  Bereken die verkoopprys.                A 3.1.1
    3.1.2  Bereken die wins.                            A 3.1.2
  
    3.2  Die kosprys van die item vermeerder
           met 70%.
    3.2.1  Bereken die nuwe kosprys.             A 3.2.1
    3.2.2  Bereken die nuwe verkoopprys.     A 3.2.2
    3.2.3  Bereken die nuwe wins.                  A 3.2.3
  
  
    3.1  A shopkeeper sells a certain item at a
           profit of 10%. The cost-price of the
           item is R18,52.
    3.1.1  Calculate the selling price.                A 3.1.1
    3.1.2  Calculate the profit.                            A 3.1.2
  
    3.2  The cost-price of the item increases
            by 70%.
    3.2.1  Calculate the new cost-price.           A 3.2.1
    3.2.2  Calculate the new selling price.        A 3.2.2
    3.2.3  Calculate the new profit.                    A 3.2.3
  
  
  
  
Vraag / Question 4
  
          Die prys van petrol is R5,40 per liter.
          Die prys word verhoog na R5,75.
  4.1  Bereken die verhoging/toename in prys.        A 4.1
  4.2  Bereken die persentasie verhoging in
          die prys van petrol.                                          A 4.2
  4.3  Die prys van petrol word weer verhoog
          met 12,2%. Bereken die nuwe prys.              A 4.3
  
  
          The price of petrol is R5,40 per litre.
          The price is increased to R5,75.
  4.1  Calculate the increase in price.                  A 4.1
  4.2  Calculate the percentage increase in
          the price of petrol.                                      A 4.2
  4.3  The price of petrol is again increased
          by 12,2%. Calculate the new price.          A 4.3
  
  
  
Vraag / Question 5
  
          Die eenheidprys van elektrisiteit in 'n
          sekere gebied is 28 sent. 'n Huishouding
          gebruik 850 eenhede per maand.
          Die prys per eenheid word met 8,75% verhoog.
  5.1  Bereken die nuwe eenheidsprys.                     A 5.1
  5.2  Bereken die nuwe koste vir die
          huishouding.                                                      A 5.2
  
  
          The cost per unit of electricity in a certain area
          is 28 cents. A household uses 850 units per
          month. The cost of electricity is increased
          by 8,75%.
  5.1  Calculate the new unit price.                         A 5.1
  5.2  Calculate the new cost for the
          household.                                                     A 5.2
  
  
  
Vraag / Question 6
  
          Die eenheidsprys van elektrisiteit is 66 sent.
          Die prys word nou met 13,5% verhoog.
  
  6.1  Bereken die nuwe eenheidsprys.                  A 6.1
  
  6.2  Die volgende jaar word twee opsies aan die
          verbruikers gegee. Toon jou berekeninge
          om te besluit watter die beste opsie
          vir die verbruiker is.                                        A 6.2
  
          Opsie 1 :  'n Verhoging van 30% in die prys
                           hierdie jaar gevolg deur 'n
                           verhoging van 20% die
                           daaropvolgende jaar.
  
          Opsie 2 :  'n Verhoging van 50% hierdie jaar
                           gevolg deur geen verhoging die
                           daaropvolgende jaar nie.
  
  
  
          The price of electricity is 66 cents per unit.
          The price is now increased by 13,5%.
  
  6.1  Calculate the new price per unit.                     A 6.1
  
  6.2  The following year consumers are given two
          options. Show your calculations to determine
          which is the better option for the consumer.
                                                                                   A 6.2
  
          Option 1 :  An increase of 30% in the price
                             this year followed by an increase
                             of 20% the following year.
  
  
          Option 2 :  An increase of 50% this year
                             followed by no increase the
                             following year.
  
  
  
Vraag / Question 7
  
          'n Maatskappy gebruik 8 000 liter diesel
          per maand. Die prys van diesel is
          R14,94 per liter.
  
  7.1  Bereken die maandelikse koste van die diesel.
                                                                              A 7.1
  
          Die prys van diesel word met 45 sent
          per liter verhoog.
  
  7.2  Bereken die nuwe prys van die
          diesel.                                                         A 7.2
  7.3  Bereken die nuwe maandelikse koste
         vir die brandstof.                                         A 7.3
  7.4  Bereken die persentasie verhoging in
         die prys van diesel en van die
         maandelikse koste vir die brandstof.         A 7.4
  
  
          A company uses 8 000 litres of diesel
          per month. The cost of diesel is
          R14,94 per litre.
  
  7.1  Calculate the monthly cost of the diesel.
                                                                               A 7.1
  
          The cost of diesel is increased by 45 cents per litre.
  
  
  7.2  Calculate the new price of the
         diesel.                                                           A 7.2
  7.3  Calculate the new monthly cost for
         the fuel.                                                         A 7.3
  7.4  Calculate the percentage increase in
          the price of diesel and of the monthly
         cost of the fuel.                                             A 7.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page