WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Rente - enkelvoudig en saamgesteld.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Interest - simple and compound.
  
  
Vraag / Question 1
  
        Gebruik die formules vir enkelvoudige rente om die
        waarde van elke letter in die tabel te bereken :
  
        Use the formulae for simple interest to calculate
        the value of each letter :
  
  
     Nommer          Kapitaal, R          Rentekoers, %          Tydperk, jaar          Rente, R          Bedrag, R          Antwoorde
     Number          Capital, R          Interest rate, %          Time, years          Interest, R          Amount, R          Answers
         1.1           31 450                   3,5                   5                   a                   b              A 1.1
         1.2         110 600                 12                   3                   c                   d              A 1.2
         1.3             1 250                   5,5                   2                   e                   f              A 1.3
         1.4           14 800                   6                   7                   g                   h              A 1.4
         1.5           12 500                 25,2                   5                   k                   m              A 1.5
         1.6           21 400                   9                   3                   n                   p              A 1.6
         1.7             6 350                   6                   r                   q               7 874              A 1.7
         1.8         128 600                 18                   t                   s           186 470              A 1.8
         1.9                840                   5                   v                   u                  924              A 1.9
         1.10           39 350                   x                   3                   w             49 874,50              A 1.10
         1.11             3 800                   z                   4                   y               5 624              A 1.11
         1.12               aa                   8                   b                 144               5 544              A 1.12
         1.13               cc                   6                 dd              6 450           221 450              A 1.13
         1.14               ee                   ff                   2,5          462 500        2 312 500              A 1.14
         1.15             2 600                 gg                   2                  hh               3 068              A 1.15
         1.16           85 920                 kk                   1,5            15 465,60           101 385,60              A 1.16
  
  
Vraag / Question 2
  
        Bereken die bedrag wat uitbetaal word en die rente
        op die belegging in elk van die volgende gevalle :
  
        Calculate the amount that is paid out and the
        interest on the investment in each of the following cases :
  
  
     Nommer          Kapitaal, R      Rentekoers, %      Tydperk, jaar          Wanneer saamgestel          Bedrag, R        Rente, R     Antwoorde
     Number          Capital, R      Interest rate, %      Time, years          When compounded          Amount, R        Interest, R       Answers
         2.1              13 250               4             3     jaarliks / annually                 a                 b          A 2.1
         2.2              65 000               8             4     jaarliks / annually                 c                 d          A 2.2
         2.3            116 000             12,5             6     jaarliks / annually                 e                 f          A 2.3
         2.4              12 800             22             2     kwartaalliks / quarterly                 g                 h          A 2.4
         2.5              60 000               8,5             4,5     maandeliks / monthly                 k                 m          A 2.5
         2.6       28 400 000               7,5             2,5     halfjaarliks / semi-annually                 n                 p          A 2.6
         2.7              82 000             20             3     kwartaalliks / quarterly                 q                 r          A 2.7
         2.8         1 537 000             15             1,5     maandeliks / monthly                 s                 t          A 2.8
         2.9            180 000             18             3,5     maandeliks / monthly                 u                 v          A 2.9
         2.10         2 500 600               8             4     halfjaarliks / semi-annually                 w                 x          A 2.10
  
  
  
Vraag / Question 3
  
        Jy wil meubels koop en kontant daarvoor betaal.
        Jy wil dus R18 000,00 leen.
        Die bank bied twee opsies :
        Opsie I. Betaal die lening oor 18 maande teen
                       'n koers van 8,5% en die rente word
                       maandeliks saamgestel.
        Opsie II : Betaal die lening oor 30 maande teen
                         'n koers van 10% en die rente word
                         kwartaalliks saamgetel.
        Watter opsie is die voordeligste / goedkoper?
        Toon al jou berekeninge.
                                                                                   A 3
  
        You want to buy furniture and pay cash.
        Thus you want to borrow R18 000,00.
        The bank offers two options:
        Option I. Pay the loan over 18 months at a
                         rate of 8,5% and the interest is
                         compounded monthly.
        Option II : Pay the loan over 30 months at a
                         rate of 10% and the interest is
                         compounded quarterly.
        Which option is the cheaper?
        Show all your calculations.
                                                                               A 3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page