WISKUNDIGE GELETTERDHEID

GRAAD 11

NOG OEFENINGE

Finansiële Dokumente, tariewe, rekeninge.

  
Vraag 1
        'n Sekere Munisipaliteit het die volgende tariefstelsel vir die verkoop van huishoudelike water.
        [ Die verbruik word bepaal deur die lesing af te rond na die volgende heelgetal kl verbruik.
        Dus, 7,5 kl word afgerond na 8 kl ]
        BTW teen 15% word gehef:
  
     Van kℓ       Tot kℓ          Tarief per kℓ (R)                   Van kℓ          Tot kℓ          Tarief per kℓ (R)
           0             6                gratis                                      40              59              3,50
           6           19                 2,00                                      60              79              4,50
         20           39                 2,40                                      80         en meer.              7,00
  
      1.1  'n Huishouding verbruik 18 kℓ water.
      1.1.1  Wat is die tarief vir die verbruik?                                                                                                    A 1.1.1
      1.1.2  Wat is die bedrag betaalbaar? Toon al jou berekeninge.                                                             A 1.1.2
  
      1.2  Die verbruik is 38,12 kℓ vir die maand. Bereken die bedrag verskuldig. Toon al
            jou berekeninge.                                                                                                                                  A 1.2
  
      1.3  'n Rekening vir R248,40 word gegee vir 'n verbruik van 75 kl. Toets die korrektheid
             van die rekening. Toon al jou berekeninge.                                                                                      A 1.3
  
  
Vraag 2
        Jan stel die volgende begroting op:
  
     Inkomste          Rand                   Uitgawe          Rand
    Salaris          16 000              Huishuur           5 800
                           Kos           5 250
                           Klere           1 600
                           Motor paaiement           1 760
                           Motor onderhoud              940
                           Vermaak           1 600
                           Spaar              600
    Totaal                       Totaal         
  
      2.1  Bepaal Jan se totale uitgawe. Kan hy al sy uitgawes bekostig?                                                        A 2.1
      2.2  Veronderstel dat hy niks spaar nie. Klop sy begroting nou? Wat kan hy nog doen om
              sy begroting te laat klop?                                                                                                                     A 2.2
      2.3  Hy besluit om tog R300 te spaar. Wat kan hy doen om sy begroting te laat klop?                          A 2.3
  
Vraag 3
  
        'n Sekere Munisipaliteit hef die volgende fooie vir huishoudelike water: van 0 tot 20 kℓ - R1/kℓ en
        van 21 tot 40 kℓ - R2 / kℓ
  
        3.1  Voltooi die volgende tabel :
  
  
     Verbruik (kℓ)      0         10         20         21         30         40
     Koste                                                
  
      3.2  Trek 'n grafiek om die data voor te stel.                                                                                                      A 3.2
      3.3  Wat is die minimum koste vir verbruik in die interval 21 kℓ tot 40 kℓ?                                                        A 3.3
      3.4  Wat is die maksimum koste vir verbruik in die interval 0 kℓ tot 20 kℓ?                                                       A 3.4
      3.5  Verduidelik die vorm van jou grafiek van 'n verbruik van 0 kℓ tot 'n verbruik van 20 kℓ.                            A 3.5
      3.6  Skat die koördinate van die punt as die verbruik 12 kℓ is. Merk die punt D.                                             A 3.6
      3.7  Skat die koördinate van die punt as die verbruik 27 kℓ is. Merk die punt E.                                             A 3.7
      3.8  Bereken nou die koördinate van punt D.                                                                                                    A 3.8
  
  
Vraag 4
              Meegaande grafiek toon die koste verbonde aan
              twee kontrakte van 'n selfoonmaatskappy.
  
      4.1  Waar en waarom begin die grafiek
              van kontrak B?                                              A 4.1
      4.2  Waar en waarom begin die grafiek van
              kontrak A?                                                     A 4.2
      4.3  Watter een van die twee kontrakte het
              die grootste koste per minuut?
              Verduidelik.                                                   A 4.3
      4.4  Skat die koste vir albei kontrakte as
              die tyd = 80 minute.                                      A 4.4
      4.5  Skat die tyd as die koste van
              kontrak B = R121.                                         A 4.5
  
  
  
      4.6  Waar sny die twee grafieke mekaar? Wat beteken dit?                                                                       A 4.6
      4.7  Bereken die koste per minuut van albei kontrakte as die koste van kontrak A R225 en die
              van kontrak B R250 is as die tyd = 250 minute                                                                                    A 4.7
      4.8  Gebruik die antwoorde in 4.7 om die korrektheid van die skattings in 4.4 en 4.5 te toets.
             Toon al die berekeninge.                                                                                                                        A 4.8
      4.9  Na hoeveel minute is die koste van kontrak B groter as die van kontrak A?                                      A 4.9
      4.10  Watter kontrak, A of B, sal jy aanbeveel vir 'n persoon wat minder as 150 minute per
             maand praat? Gee redes.                                                                                                                    A 4.10
  
  
Vraag 5
              Meegaande grafiek toon die koste verbonde
              aan twee kontrakte, P en Q, van 'n selfoonmaatskappy.
  
      5.1  Die grafiek van kontrak P word gegee deur
              die lyn ABC. Waarom begin die eerste
              deel, AB, nie in die oorsprong nie?
              Wat beteken dit?                                              A 5.1
      5.2  Beskryf en verklaar die vorm van die
              deel BC.                                                           A 5.2
      5.3  Stel die grafiek van kontrak Q 'n
              stygende verwantskap voor?
              Verduidelik.                                                      A 5.3
      5.4  Watter kontrak, P of Q, is die goedkoopste
              vir gesprekke van minder as 100 minute
              per maand? Verduidelik.                                 A 5.4
  
  
  
      5.5  Watter kontrak, P of Q, is die goedkoopste vir gesprekke van meer as 210 minute per
              maand? Verduidelik.                                                                                                                            A 5.5
      5.6  Watter kontrak, P of Q, het die kleinste tarief per minuut?                                                                A 5.6
  
Vraag 6
  
          Bestudeer die volgende rekening van
              XYZ Munisipaliteit.
  
      6.1  Wat is Munisipaliteit se foonnommer?      A 6.1
  
      6.2  Wat is Munisipaliteit se posadres?           A 6.2
  
      6.3  Wat is die datum van die rekening?          A 6.3
  
      6.4  Aan wie is die rekening gerig?                  A 6.4
  
      6.5  Waarom word die bedrag in die
              kolom "Betaling ontvang" met 'n
              negatiewe teken aangedui?                      A 6.5
  
      6.6  Watter volume water is verbruik?              A 6.6
  
      6.7  Is die bedrag vir water verbruik korrek
              bereken? Toon jou berekeninge.             A 6.5
  
      6.8  Bereken ook die bedrae vir die
              elektrisiteit verbruik. Toon al
              jou berekeninge.                                       A 6.8
  
      6.9 Bereken die bedrag in die laaste ry
              met 'n ### gemerk.                                  A 6.9
  
      6.10 Is daar nog ander foute op die
              rekening? Toon jou berekeninge
              om dit reg te stel.                                    A 6.10
  
      6.11 Teen watter persentasie word
              erfbelasting aangeslaan?                       A 6.11
  
  
  
  
XYZ Munisipaliteit
Slingerstraat 13            Bus 34              Foon: 001 968 0001
Waterfontein                Waterfontein       Faks: 001 968 0002
061208                        061208
Mnr. J Willemse                               Rekening vir April 2015
Bus 11                                            Datum : 30/04/2015
Waterfontein                                    Betaal voor 14 / 05 / 2015
061208                                            Rekeningnommer : 16169
Beskrywing Hoeveelheid Bedrag BTW Bedrag
Balans oorgedra          729,75
Betaling ontvang          -729,75
Water ## 77,30 ## 165,42
Elektrisiteit ## ## 144,54 1 176,94
Vullis verwydering    50,00 7,00 57,00
Riolering 53 63,60 8,90 72,50
Erfbelasting          373,46
Bedrag betaalbaar    ### 171,26 1 845,32
  
Meterlesings Eiendomsinligting
Soort Vorige Huidge Erfnommer 0236
Water 3568 3621 Grootte (ha) 0,125
Elektrisiteit 10524 11236 Waardasie 925 000
         Belasting 3 931,20
  
Notas :    1. Watertarief :     0 kl tot 6 kl - gratis
                                                  7 kl tot 29 kl - R1,10 / kl
                                                30 kl tot 49 kl - R1,70 / kl
                                                50 kl en meer - R4,50 / kl
                 2. Elektrisiteitstarief :   R1,45 / eenheid
                 3. Agterstallige rekenings : Rente word teen 20% p.a. gehef op agterstallige
                                                                     bedrae en laat betalings.
  
  
Vraag 7
  
              Bestudeer die bankstaat van 'n
              lopende / tjek rekening.
  
      7.1  Wat is die datum en die nommer
              van die faktuur?                                          A 7.1
  
      7.2  Waarom word die saldo oorgebring
              met 'n negatiewe teken aangedui?           A 7.2
  
      7.3  Waarom word die bedrae in die
              Debiete kolom met 'n negatiewe
              teken aangedui?                                        A 7.3
  
      7.4  Bereken die saldo nadat AtotZ Dienste
              die salaris inbetaal het. Wat en
              waarom is die teken van die Saldo?        A 7.4
  
      7.5  Bereken die saldo op 04.06.
              Verduidelik jou antwoord.                         A 7.5
  
      7.6  Waarom is die bedrag onder
              Krediete positief?                                     A 7.6
  
      7.7  Bereken die saldo op 04.18                     A 7.7
  
      7.8  Bereken die saldo op 04.30 nadat
              die Diensgeld ingeskryf is.                       A 7.8
  
      7.9  Bereken die rente op die oortrokke
              rekening.                                                   A 7.9
  
      7.10  Bereken die afsluitingssaldo op
                04.30.                                                    A 7.10
  
  
  
  
  
  
Die Nuwebank
Bus 201               Foon: 808 908 1001         2 Mei 2008
Blyhier                 Faks: 808 908 1002         Staatnommer : 121
081908       
Mnr. S. van Wyk      
Bus 108      
Blyhier      
081908       
Bankstaat / Belastingfaktuur
LekkerMaklik                          Rekeningnommer : 34501261
    
Besonderhede Datum Debiete Krediete Saldo
Saldo oorgebring          4,802.91−
AtotZ Dienste - salaris 04.01    11,200.00 ##
Premie - lewenspolis 04.01 641.00−    ##
Premie - versekering 04.01 387.75−    5,368.34
VeiligheidEerste 04.01 326.00−    5,042.34
Ons Nuwebank - paaiement op motor 04.02 2,080.00−    2,962.34
Oppas Motorhawe 04.05 1,421.00−    1,541.34
KoopHier 04.06 3,380.54−    ##
Kontant onttrek 04.10 1,200.00−    3,039.20−
Werksaam Motorhawe 04.12 927.00−    3,966.20−
Oorplasing van rekening 12300075 04:18    1,500.00 ##
KoopHier 04.26 1,804.12−    4,270.32−
Diensgeld 04:30 99:00−    ##
Rente - oortrokke rekening 04:30 ##    ##
Koers Betaalbaar soos op 1 April 2005
     
Rente word op oortrokke rekeninge gehef teen 13,5% p.j. en
word maandeliks saamgestel.
    
Kontroleer asseblief alle inskrywings en rapporteer enige verskille
  
  
Vraag 8
  
Ter inligting by vraag 8, die volgende :
1.   Inkomste belastingskale :
Inkomste Belasting
       0.00 — 122 000    18% van elke Rand
  122 001 — 195 000    21 960 + 25% van die bedrag meer as 122 000
  195 001 — 270 000    40 210 + 30% van die bedrag meer as 195 000
  270 001 — 380 000    62 710 + 35% van die bedrag meer as 270 000
2.   'n Primêre korting van R8 280.00 word toegestaan vir elke belastingbetaler.
3.   Oortyd-vergoeding: oortyd 1.5 word bereken teen 1,5 maal die normale tarief.
                                         oortyd 2 word bereken teen tweemaal die normale tarief.
  
              Beskou die betaalstrokie langsaan en
              beantwoord dan die vrae wat volg :
  
      8.1  Bereken Gert se vergoeding vir
              Oortyd 1.5                                                   A 8.1
      8.2  Bereken hoeveel ure Oortyd 2
              Gert gewerk het.                                         A 8.2
      8.3  Bereken Gert se totale verdiente
             vir die maand.                                              A 8.3
      8.4  Aanvaar dat Gert elke maand hierdie
             inkomste het. Bereken nou die
             Inkomstebelasting verskuldig vir die
             jaar en dus ook vir die maand.                   A 8.4
      8.5  Gert moet elke maand 1% van sy
             salaris bydra vir die WVF.
             Bereken nou Gert se bydrae.                    A 8.5
      8.6  Watter persentasie van sy salaris
             word vir Pensioen afgetrek?                     A 8.6
      8.7  Bereken die totale aftrekkings.                 A 8.7
      8.8  Bereken Gert se Netto verdienste.           A 8.9
  
  
  
  
  
  
  
  
ABC Werke BETAALSTAAT
Bus 198        Foon: 111 010 1000    
Loopweg      Faks: 111 010 1001         Datum: 2009/08/30
80021          
Naam : Gert Skaar Werkerskode : W115
Rekeningnommer : 00501623 Werktuigkundige  
   Tarief: R85,00 per uur
Beskrywing Verdienste Aftrekkings
Salaris 13,200.00 Belasting   
Oortyd 1,5 - 10 uur    WVF   
Oortyd 2 765.00 Pensioen 198.00
      Welsyn 85.25
      Vakbond 165.00
      Spaarplan 500.00
      Winskopies 1,516.88
Totaal    Totaal   
Maandelikse Inkomste      
Bruto         
Aftrekkings         
Netto         
  
  
Vraag 9
              Beskou die kasregisterstrokie langsaan.
  
      9.1  Hoeveel items is gekoop?                         A 9.1
  
      9.2  Hoeveel plastiek dra sakke is
              gekoop?                                                     A 9.2
  
      9.3  Wat is die volume van die sakke?             A 9.3
  
      9.4  Hoeveel items wat van BTW
              vrygestel is, is gekoop?                            A 9.4
  
      9.5  Wat is die waarde van die items
              in 9.4?                                                         A 9.5
  
      9.6  Wat is die waarde van die items
              waarop BTW betaal is?                             A 9.6
  
      9.7  Watter verpakking van eiers is die
              goedkoopste - die 18 eiers per pak
              of die 6 eiers per pak? Toon al
              jou berekeninge.                                        A 9.7
  
      9.8  Wat kos geel perskes per kilogram?        A 9.8
  
      9.9  Wat is die prys van tamaties per
              kilogram?                                                   A 9.9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Goedkoop Winkel
Beetfontein
Foon : 000 010 0203
Kassiere: Yolande Bezuidenhout
  
APPELS ROOI    17.99 #
APPEL ASYN 375 ml    12.79  
ROSYNTJIES KEURGRAAD    18.90  
MIELIES HEELPITTE        
2 @ 10.99    21.98
MIELIES VERROOM        
2 @ 11.99    23.98  
VRUGTESAP BESSIES    14.99  
TUNA IN SOUTWATER        
2 @ 15.99 31.98  
PERSKES GEEL 0.96 KG    34.56 #
WORTELS LOS 0.75 KG    11.24 #
AARTAPPLES KLEIN 0.6 KG    6.00 #
TAMATIES 0.908 KG    14.53 #
EIERS GROOT 18 PAK    29.99 #
EIERS GROOT 6 PAK    9.99 #
CANOLA 1 kg    22.99   
SAKKE DRA PLASTIEK 24 l         
4 @ 0.46    1.84   
TOTAAL VERSKULDIG   BTW INGESLUIT   256.22   
AANTAL ITEMS    20   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BTW INGESLUIT    17.98   
# VRYGESTEL VAN BTW         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad