WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Omtrek, oppervlakte en volume
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Perimeter, area and volume
  
  
Vraag  / Question  1  
  
  
      Bereken die oppervlakte van die volgende 2D
      2D figure:
  
      1.1  'n reghoek met lengte = 20 cm en
               breedte = 120 mm.                     [ A 1.1 ]
  
      1.2  'n reghoekige driehoek met die
               reghoeksye 45 cm en 31 cm.    [ A 1.2 ]
  
  
      1.3  'n driehoek met basis 30 m en
               hoogte 5,5 m.                            [ A 1.3 ]
  
      1.4  'n parallelogram met sy 18 mm
             en hoogte 8 mm.                         [ A 1.4 ]
  
      1.5  'n gelykbenige driehoek met
             basis 38 cm en hoogte 18 cm.    [ A 1.5 ]
  
      1.6  'n gelyksydige driehoek met
             sy 56 m en hoogte 46,4 m.         [ A 1.6 ]
  
      1.7  'n sirkel met radius 23,4 cm.          [ A 1.7 ]
  
      1.8  'n sirkel met middellyn 4,65 m.      [ A 1.8 ]
  
      Calculate the area of the following 2D figures :
  
  
      1.1  a rectangle with length = 20 cm and
             width = 120 mm.                          [ A 1.1 ]
  
      1.2  a right-angled triangle with the
             right-angled sides equal to 45 cm
             and 31 cm.   [ A 1.2 ]
  
      1.3  a triangle with base 30 m and
             height 5,5 m.                                 [ A 1.3 ]
  
      1.4  a parallelogram with length 18 mm
             and height 8 mm.                         [ A 1.4 ]
  
      1.5  an isosceles triangle with base
             38 cm and height 18 cm.              [ A 1.5 ]
  
      1.6  an equlateral triangle with side
             56 m and height 46,4 m.               [ A 1.6 ]
  
      1.7  a circle with radius 23,4 cm.          [ A 1.7 ]
  
      1.8  a circle with diameter 4,65 m.       [ A 1.8 ]
  
  
Vraag  / Question  2  
  
      Bereken die volume en oppervlakte van elk
      van die volgende reëlmatige liggame:
  
      2.1  'n reghoekige prisma met lengte 0,85 m,
             breedte 21 cm en hoogte 185 mm.
                                                                 [ A 2.1 ]
  
      2.2  'n kubus met sye = 67 cm.         [ A 2.2 ]
  
      2.3  'n prisma, 34 cm lank en met 'n
              reghoekige driehoek waarvan die
              reghoeksye 15 cm en 18 cm
              lank is, as basis.                      [ A 2.3 ]
  
      Calculate the volume and surface area of each
      each of the following regular bodies:
  
      2.1 a rectangular prism wih length 0,85 m,
            breadth 21 cm and height 185 mm.
                                                                   [ A 2.1 ]
  
      2.2 a cube with sides 67 cm long.        [ A 2.2 ]
  
      2.3 a prism, 34 cm long and having as
            base a right-angled triangle with
            right-angled sides 15 cm
            and 18 cm long.                              [ A 2.3 ]
  
  
Vraag  / Question  3  
  
      Bereken die oppervlakte van elke figuur in die
      diagramme en die omtrek van figure 3.2, 3.4
      en 3.5.
  
      3.1 
          
  
                                                                [ A 3.1 ]
  
      3.3 
          
  
                   H = 14 m ; d = 20 m ; h = 5,5 m
                                                               [ A 3.3 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      3.5 
          
  
             ∠DAC = 90° ; BC = 13
                                                                 [ A 3.5 ]
  
  
      Calculate the area of every figure in the
      diagrams and the perimeter of the figures
      in 3.2, 3.4 and 3.5.
  
      3.2 
          
  
                                                                 [ A 3.2 ]
  
      3.4 
          
  
           Albei driehoeke ABC en ADC is
           reghoekige driehoeke met ∠ABC en
           ∠DAC die regte hoeke.
  
           Both triangles ABC and ADC are
           right-angled triangles with ∠ABC and
           ∠DAC the right-angles.
  
                                                                  [ A 3.4 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vraag  / Question  4  
  
      'n Groentetonnel bestaan uit 'n metaalraam in
      die vorm van 'n halwe silinder wat met plastiek
      oortrek is. Die deursnit van die halwe sirekel
      is 15 m en die twee halwe sirkels
      is 20 m van mekaar.
  
      4.1  Hoe groot is die oppervlakte van
             die grond wat in die tonnel is?       [ A 4.1 ]
  
      4.2  Kan die hele oppervlakte gebruik word
             om groente te plant? Verduidelik.
                                                                 [ A 4.2 ]
  
      4.3  Bereken die volume lug in die tonnel.
                                                                [ A 4.3 ]
  
      A greenhouse consists of a metal frame in the
      form of a cylinder with half circles at the
      ends and covered with plastic. The diameter
      of each semi-circles is 15 m and they
      are 20 m apart.
  
      4.1  What area of ground is covered by
             the greenhouse?                           [ A 4.1 ]
  
      4.2  Can all the ground be used to plant
             vegetables? Explain.
                                                                   [ A 4.2 ]
  
      4.3  Calculate the volume of the air in
             the greenhouse.                            [ A 4.3 ]
  
  
Vraag  / Question  5  
  
      Jy vervaardig tenks in die vorm van of
      'n reghoekige prisma, of 'n kubus of
      'n silinder. Elke tenk het 'n kapasiteit van
      5 000 liter. Die reghoekige prisma se lengte
      is driemaal sy breedte. Elke tenk, behalwe die
      kubus, het 'n hoogte van 2 m.
  
      5.1  Bereken die volume van elke soort
             tenk in kubieke meter, m3           [ A 5.1 ]
  
      5.2  Bereken die afmetings van elke tenk.
                                                                 [ A 5.2 ]
  
      You manufacture tanks in the shape of
      a rectangle, a cube and a cylinder.
      Each tank has a capacity of 5 000 litre.
      The rectangular prism's length is thrice its
      breadth. Each tank, except the cube, has
      a height of 2 m.
  
      5.1  Calculate the volume of each kind of
             tank in cubic metres, m3,              [ A 5.1 ]
  
      5.2  Calculate the dimensions of each tank.
                                                                   [ A 5.2 ]
  
  
Vraag  / Question  6  
  
      Jack moet blikke met Pilchards in
      Tomato sauce, blikke met Tuna in Water
      en blikke met Tuna in Oil op 'n rak in die
      winkel pak sodat elke soort vis dieselfde
      oppervlakte beslaan.
      Die rak is 1,65 m lank en 25 cm breed.
      Die hoogte tussen rakke is 23 cm.
      Die blik met Pilchards het 'n deursnit
      van 7,5 cm en 'n hoogte van 110 mm.
      Die blikke met Tuna het 'n radius van
      43 mm en 'n hoogte van 37 mm.
      Hoeveel blikke van elke soort vis
      kan hy op die rak pak?
                                                                 [ A 6. ]
  
      Jack has to shelve tins of Pilchards in .
      Tomato sauce, tins of Tuna in Water and
      tins of Tuna in Oil so that each kind if fish
      occupies the same area on the shelf.
      The shelf is 1,65 m long and 25 cm wide.
      The height between two consecutive shelves
      is 23 cm. The tin with Pilchards has a
      diameter of 7,5 cm and a height of 110 mm.
      The tins of Tuna has a radius of 43 mm and
      a height od 37 mm. How many tins of each
      kind of fish can he put on the shelf?;
  
  
                                                                     [ A 6. ]
  
  
Vraag  / Question  7  
  
 
 
 
      John moet sakkies sement op 'n bakkie laai.
      Die bakkie se bak is 3 m lank, 1,75 m wyd en
      400 mm diep. Die bakkie kan 2 000 kg dra.
      Die afmetings van die sement sakkie is
      600 mm lank, 320 mm wyd en 130 mm hoog.
  
  
  
      7.1  John pak die sakkies sodat die lengte van
             die sakkie ewewydig is aan die lengte van
             die bakkie. Hoeveel sakkies kan hy so pak?
                                                                     [ A 7.1 ]
  
      7.2  John pak die sakkies sodat die breedte van
             die sakkie ewewydig is aan die breedte van
             die bakkie. Hoeveel sakkies kan hy so pak?
                                                                     [ A 7.2 ]
  
      7.3  Wat is die aantal sakkies wat hy in
             die laag kan pak?                            [ A 7.3 ]
  
      7.4  John pak nou die sakkies sodat die
             wydte van die sakkie ewewydig is aan
             die lengte van die bakkie en die lengte
             van die sakkie ewewydig is aan die wydte
             van die bakkie. Hoeveel sakkies kan hy
             nou in een laag pak?
                                                                    [ A 7.4 ]
  
      7.5  Hoeveel lae kan John op die bakkie pak
              en wat is die maksimum aantal sakkies
              wat hy tot op die hoogte van die bakkie
              kan pak?                                       [ A 7.5 ]
  
      7.6  Kan die bakkie daardie vrag dra? Bevestig
             jou antwoord met 'n geskikte berekening.
                                                                   [ A 7.6 ]
  
      John has to load pockets of cement on a light
      delivery truck.The length of the tray of the
      truck is 3 m, it is 1,75 m broad and 400 mm
      deep. The truck's maximum load is 2 000 kg.
      The dimensions of the cement pocket is :
      length = 600 mm, width =320 mm and
      height = 130 mm.
  
      7.1  John places the pockets with the length of
             the pocket parallel to the truck's length.
             How many pockets can he place in a row?
                                                                     [ A 7.1 ]
  
      7.2  John now places the breadth of the pockets
             parallel to the truck's breadth. How many
             pockets can place in this row?
                                                                     [ A 7.2 ]
  
      7.3  How many pockets can he place in
             one layer?                            [ A 7.3 ]
  
      7.4  John now places the pockets so that
             their breadths are parallel to the truck's
             length and their lenghts are parallel to
             the truck's breadth. How many pockets
             can he now place in one layer?
                                                                    [ A 7.4 ]
  
  
      7.5  How many layers can John place on the
             truck and what is the maximum number
             of pockets that he can place on the truck
             to that height?                                [ A 7.5 ]
  
      7.6  Can the truck carry that load? Verify your
             answer with a suitable calculation.
                                                                   [ A 7.6 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page