WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Kaarte
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Maps
  
  
Vraag  / Question  1  
  
     
  
      1.1  'n Groot vragmotor het 'n brandstoftenk
             met mates : lengte 800 mm, wydte 750
             mm en hoogte 500 mm. Hoeveel liter
             brandstof kan die tenk bevat?.
             Jy kan die volgende formule gebruik :
                   v = l X b X h      waar
                   v = volume, l = lengte, b = breedte
                  en h - hoogte.
                                                          [ A 1.1 ]
  
  
      1.1  A big lorry has a fuel tank with
             measurements : length 800 mm,
             width = 750 mm and height 500 mm.
             How many liters of fuel can the tank
             contain? You can use the formula :
                   v = l X b X h      where
                   v = volume, l = length, b = width
                  and h = height.
                                                               [ A 1.1 ]
  
  
        Die kaart hieronder is nie volgens
        skaal geteken nie.
        Gebruik die kaart hieronder om die
        volgende vrae te beantwoord :
  
      1.2  Die vragmotor ry 403 km en het nou
            nou 165,23 liter diesel nodig om die tenk
            weer vol te maak. Bereken die brandstof .
            verbruik van die vragmotor in
            liter / 100 km ( ℓ / 100 km ).       [ A 1.2 ]
  
      1.3  Die afstand vanaf A na J oor H
            en I is 875 km. Bereken die
            waarde van d.                          [ A 1.3 ]
  
      1.4.1  Bereken die afstand vanaf A na J
               oor H en I en terug langs die
               roete JEDA.                          [ A 1.4.1 ]
  
      1.4.2  'n Bestuurder meen dat hy die roete
               vanaf A na J en weer terug na A
               volgens die roete AHIJEDA met slegs
               600 liter diesel kan aflê en met
               dieselfde brandstof verbruik as in
               vraag 1.2 bereken. Is hy korrek?
               Toon al die nodige berekeninge om
               jou antwoord te staaf.
                                                       [ A 1.4.2 ]
  
  
      1.5  Twee bestuurders, P en Q, vertrek
             vanaf A en ry na G. P volg die roete
             ADEG en Q die roete ABCDEG.
             P ry teen gemiddeld 70 km/h en
             Q teen gemiddeld 85 km/h.
             Wie sal eerste by G wees?
             Toon al die nodige berekenige.
             Jy kan die volgende formule gebruik :
             s = v X t          waar s = afstand,
             v = spoed en t = tyd
                                              [ A 1.5 ]
  
      1.6.1  Op die kaart is die lengte van
               die lyn GF 3,3 cm. Bereken die
               skaal wat op die kaart
               gebruik word.
                                              [ A 1.6.1 ]
  
      1.6.2  Bereken die lengte van die
               lyn CD op die kaart.
                                              [ A 1.6.2 ]
  
      1.7.1  Wat is die rigting JE?
                                              [ A 1.7.1 ]
  
      1.7.2  D is oos van E.Is die
               bewering korrek? Indien nie,
               skryf die regte rigting neer.
                                              [ A 1.7.2 ]
        The map below is not drawn
        to scale.
        Use the map below to answer the
        following questions :
  
      1.2  The lorry drives 403 km and then
            needs 165,23 liter diesel to refil
            the tank. Calculate the fuel consumption
            consumption of the lorry in
            liter / 100 km ( ℓ / 100 km ).       [ A 1.2 ]
  
      1.3  The distance from A to J via H
            and I is 875 km. Calculate the
            value of d.                            [ A 1.3 ]
  
      1.4.1  Calculate the distance from A to J
               via H and I and back via the
               route JEDA.                   [ A 1.4.1 ]
  
      1.4.2  A driver states that he can complete
               the journey from A to J and back
               to A on the route AHIJEDA using
               only 600 liter of fuel and with the
               same fuel consumption as in 1.2.
               Is he correct? Show all the
               necessary calculations to verify
               your answer.
                                                       [ A 1.4.2 ]
  
  
      1.5  Two drivers, P and Q, leave
             A and drive to G. P follows the route
             ADEG and Q the route ABCDEG.
             P drives at an average speed of 70 km/h and
             Q at an average of 85 km/h.
             Who will reach G first?
             Show all the necessary calculations.
             You can use the following formula :
             s = v X t        where s = distance,
             v = speed and t = time
                                              [ A 1.5 ]
  
      1.6.1  On the map the length of line
               GF is 3,3 cm. Calculate the
               scale used on the map.
                                              [ A 1.6.1 ]
  
  
      1.6.2  Calculate the length of the
               line CD on the map.
                                              [ A 1.6.2 ]
  
      1.7.1  What is the direction of JE?
                                              [ A 1.7.1 ]
  
      1.7.2  D is to the east of E.Is this
               statement correct? If not,
               write down the correct direction.
                                              [ A 1.7.2 ]
  
  
Vraag  / Question  2  
  
        Die diagram langsaan toon die roete
        van 'n fietsren. Die diagram is nie
        volgens skaal geteken nie. Die wedren
        begin by die pylpunt.
        Verwys na die diagram en
        beantwoord dan die vrae hieronder :
        bra
        The diagram to the right shows the
        route of a cycle race.The diagram
        is not drawn to scale.
        The race starts at the arrow.
        Refer to the diagram and
        then answer the following
        questions below :
  
  
  
        2.1  Wat is die totale afstand van die
               wedren.  /  What is the total
               distance of the race?
                                                        [ A 2.1 ]
  
  
        2.2  Hoeveel waterpunte is daar?
                 /  
               How may water points are there?
                                                        [ A 2.2 ]
  
        2.3  Wat is die langste afstand tussen
               twee waterpunte?
                                                        [ A 2.3 ]
  
        2.4  Hoeveel waterpunte is 5 of minder
               km van mekaar af?
                                                        [ A 2.4 ]
  
        2.5  Jy wil die wedren in 3 uur en 15 minute
               voltooi. Teen watter gemiddelde
               spoed moet jy ry? Jy kan die
               volgende formule gebruik :
               afstand = spoed X tyd
                                                        [ A 2.5 ]
  
        2.6  Jy begin om 08:00. Die afsnytyd
               by waterpunt 10 is 15:30. Jy ry
               teen 12 km/h. Kan jy die punt .
               betyds haal? Toon alle
              nodige berekeninge.
                                                        [ A 2.6 ]
  
        2.7  Wat is die algemene rigting van
               waterpunt 4 na waterpunt 5?
                                                        [ A 2.7 ]
  
  
     
  
  
        2.3  What is the longest distance
               between two water points?
                                                        [ A 2.3 ]
  
        2.4  How may water points are 5 or less
               km from one another?
                                                        [ A 2.4 ]
  
        2.5  You want to finish the race in
               3 hours and 15 minutes.. At what
               average speed do you have to cycle?
               You can use the following formula :
               distance = speed X time
                                                        [ A 2.5 ]
  
        2.6  You start the race at 08:00. The cut-off
               at water point 10 is 15:30. You cycle
               at 12 km/h. Can you reach the water
               point in time? Show all the
               necessary calculations..
                                                        [ A 2.6 ]
  
        2.7  What is the general direction from
               water point 4 to water point 5?
                                                        [ A 2.7 ]
  
  
  
Vraag  / Question  3  
  
  
     
      Alex en Zander wil vanaf Bloemfontein na
      Port Elizabeth reis. Hulle wil op Molteno stop
      om familie van Zander te besoek. Hulle wil ook
      op Cradock aanry om Alex se neef te besoek.
      Dan wil hulle na Port Elizabeth reis om by
      vriende te gaan kuier.
  
  
      3.1  Zander sê dat dit 80 km vanaf Springfontein
             na Colesberg is. Is sy bewering korrek?
                                                                      [ A 3.1 ]
  
  
      3.2  Watter roete na Molteno sal die kortste
             wees?                                              [ A 3.2 ]
  
      3.3  Dit neem hulle 52 minute om van
             Tarkastad na Cradock te reis.
             Bereken hulle gemiddelde spoed.
            Jy kan die formule gebruik :
               afstand = spoed X tyd
                                                                   [ A 3.3 ]
  
      3.4  Hulle ry teen 110 km/h van Molteno
             na Cradock. Hulle vertrek om 09:00.
  
      3.4.1   Hoe laat behoort hulle in
                 Cradock te kom?                      [ A 3.4.1 ]
  
      3.4.2   Hulle stop in Queenstown. Teen 11:45
                  bereik hulle Cradock. Hoe lank
                  het hulle in Queenstown vertoef?
                                                                 [ A 3.4.2 ]
  
      3.4.3   Bereken hulle gemiddelde spoed
                  vanaf Molteno tot in Cradock.
                                                                [ A 3.4.3 ]
  
      3.5  Zander moet nou met 'n ligte vliegtuig
             vanaf Port Elizabeth na Bloemfontein vlieg.
             Op 'n kaart, met skaal 1 : 2 500 000, trek
             hy 'n lyn vanaf Port Elizabeth na
             Bloemfontein om sy vlugroete voor te stel.
             Hy meet die lengte en rigting van die lyn.
  
      3.5.1   Verduidelik wat met 'n skaal van
                 1 : 2 500 000 bedoel word.
                                                                [ A 3.5.1 ]
  
      3.5.2   Alex beweer dat die Bloemfontein
                 omrent reg noord van Port Elizabeth is
                 en dat Zander dus in 'n rigting ongeveer
                 reg suid moet vlieg. Is Alex se
                 bewering korrek? Verduidelik.
                                                                [ A 3.5.2 ]
  
      3.5.3   Die lyn is 19,4 cm lank. Bereken die
                 afstand na Bloemfontein.
                                                                [ A 3.5.3 ]
  
      3.5.4   Die spoed van 'n vliegtuig of skip word
                 gegee as knope i.p.v. km/h.
                 1 knoop = 1 seemyl per uur.
                 Zander se vliegtuig kan 'n spoed van
                 160 knope oor die grond behaal.
                 Skakel 160 knope om na km/h deur
                 die faktor 1 knoop = 1,852 km/h te gebruik.
                                                                [ A 3.5.4 ]
  
      3.5.5   Zander vertrek om 08:30 vanaf
                 Port Elizabeth. Wanneer behoort hy in
                 Bloemfontein aan te kom?
                                                                [ A 3.5.5 ]
     
  
  
      Alex and Zander want to drive from Bloemfontein
      to Port Elizabeth. They want to visit family of
      Zander at Molteno. They also want to visit Alex's
      cousin at Cradock.
      Then they want to travel to Port Elizabeth to
      visit some friends.
  
  
      3.1  Zander states that the distance from
              Springfontein to Colesberg is 80 km.
              Is his statement correct?
                                                                      [ A 3.1 ]
  
      3.2  Which route to Molteno is the shortest?
                                                                  [ A 3.2 ]
  
      3.3  In 52 minutes time they travel
             from Tarkastad to Cradock.
             Calculate their average speed.
            You can use the formule :
               distance = speed X time
                                                                 [ A 3.3 ]
  
      3.4  They drive ai 110 km/h from Molteno
             to Cradock. They leave at 09:00.
  
      3.4.1   At what time should they arrive
                 at Cradock?                          [ A 3.4.1 ]
  
      3.4.2   They stop at Queenstown. At 11:45
                  they arrive at Cradock. How long
                  did they stop at Queenstown?
                                                               [ A 3.4.2 ]
  
      3.4.3   Calculate their average speed
                  from Molteno to Cradock.
                                                               [ A 3.4.3 ]
  
      3.5  Zander has to fly a light aircraft from
             Port Elizabeth to Bloemfontein.
             On a map, with a scale of 1 : 2 500 000,
             he draws a line from Port Elizabeth to
             Bloemfontein to represent his flight route.
             He measures the length and direction of the line.
  
      3.5.1   Explain what is meant by a scale of
                 1 : 2 500 000.
                                                                [ A 3.5.1 ]
  
      3.5.2   Alex claims that Bloemfontein is about
                 due north of Port Elizabeth and that
                 Zander thus has to fly in a direction
                 more or less due south. Is Alex's
                 statement correct? Explain.
                                                                [ A 3.5.2 ]
  
      3.5.3   The length of the line is 19,4 cm. Calculate
                 the distance to Bloemfontein.
                                                                [ A 3.5.3 ]
  
      3.5.4   The speed of a ship or an aircraft is
                 given in knots in stead of km/h.
                 1 knot = 1 sea mile per hour.
                 Zander's aircraft can fly at a speed of
                 160 knots over the ground.
                 Convert 160 knots to km/h by using
                 the factor 1 knot = 1,852 km/h .
                                                                [ A 3.5.4 ]
  
      3.5.5   Zander leaves at 08:30 from
                 Port Elizabeth. What is his expected
                 time of arrival in Bloemfontein?
                                                                [ A 3.5.5 ]
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page