WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Persentasies
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Percentages
  
  
Vraag  / Question  1  
  
         Skryf die volgende persentasies
         as breuke in hulle eenvoudigste
         vorm :
         Write the following percentages
         as fractions in their simplest form :
  
  
         1.  30 %                 [ A 1.1 ]           2.  45 %                 [ A 1.2 ]         3.  82 %         [ A 1.3 ] 
  
         4.  3 %                   [ A 1.4 ]           5.  14 %                 [ A 1.5 ]         6.  230 %         [ A 1.6 ] 
  
  
Vraag  / Question  2  
  
         Skryf die volgende breuke
         as persentasies :
  
         Write the following fractions
         as percentages :
  
  
         1.  0,25                  [ A 2.1 ]           2.  0,56                 [ A 2.2 ]         3.  0,126         [ A 2.3 ] 
  
  
         4.  0,57                  [ A 2.4 ]           5.  0,458               [ A 2.5 ]          6.  1,25         [ A 2.6 ] 
  
  
                 1                                                  2                                                3         
         7.  ───                  [ A 2.7 ]           8.  ───                 [ A 2.8 ]         9.  ───         [ A 1.9 ] 
                 2                                                  5                                               10         
  
  
  
Vraag  / Question  3  
  
         Bereken
  
         3.1  36 % van 3,26 m              [ A 3.1 ] 
  
         3.2  45 % van 215 punte         [ A 3.2 ] 
  
         3.3  14 % van R288,34           [ A 3.3 ] 
  
         3.4  75 % van 320 450 liter     [ A 3.4 ] 
  
         3.5  11 % van R 805 912        [ A 3.5 ] 
  
         3.6  8 % van 325 mense         [ A 3.6 ] 
  
         Calculate
  
         3.1  36 % of 3,26 m                   [ A 3.1 ] 
  
         3.2  45 % of 215 marks             [ A 3.2 ] 
  
         3.3  14 % of R 288,34               [ A 3.3 ] 
  
         3.4  75 % of 320 450 liter          [ A 3.4 ] 
  
         3.5  11 % of R 805 912             [ A 3.5 ] 
  
         3.6  8 % of 325 people              [ A 3.6 ] 
  
  
Vraag  / Question  4  
  
         Skryf die eerste getal as 'n
         persentasie van die
         tweede getal :
  
         4.1  18 ; 50                              [ A 4.1 ] 
  
         4.2  314 ; 862                          [ A 4.2 ] 
  
         4.3  0,026 ; 1,197                    [ A 4.3 ] 
  
         4.4  21,47 ; 78,04                    [ A 4.4 ] 
  
         4.5  214 ; 2 240                       [ A 4.5 ] 
  
         Write the first number as a
         percentage of the second
         number :
  
         4.1  18 ; 50                               [ A 4.1 ] 
  
         4.2  314 ; 862                           [ A 4.2 ] 
  
         4.3  0,026 ; 1,197                     [ A 4.3 ] 
  
         4.4  21,47 ; 78,04                     [ A 4.4 ] 
  
         4.5  214 ; 2 240                        [ A 4.5 ] 
  
  
Vraag  / Question  5  
  
         Pieter het onderstaande punte
         in toetse en take behaal.
         Peter received the following marks
         for tests and TAKE @#$%^&*
  
     Vak          Wiskundife Geletterdheid          Engels          Geskiedenis          Rekeningkunde
     Subject          Mathematical Literacy          English          History          Accounting
         Punt / Mark                                26                 42                   21                   18
         Maksmum / Maximum                                40                 60                   70                   45
  
         5.1  Skakel elke punt om
                na 'n persentasie            [ A 5.1 ] 
  
         5.2  Wat was sy hoogste punt?
                Skryf die naam en die
                persentasie van die vak neer.
                                                       [ A 5.2 ] 
  
         5.3  Het hy enige vakke gedruip
                indien die slaagsyfer 40 % is?
                Skryf die naam en die
                persentasie van die vak neer.
                                                       [ A 5.3 ] 
  
         5.1  Convert every mark
                to a percentage.                [ A 5.1 ] 
  
         5.2  What was his highest mark?
                Write down the name and
                the percentage of the subject.
                                                          [ A 5.2 ] 
  
         5.3  Did he fail any subject if he
                has to have 40% to pass?
                Write down the name and the
                percentage of the failed subjects.
                                                          [ A 5.3 ] 
  
  
Vraag  / Question  6  
  
         'n Winkelier gebruik 'n
         prystoevoeging van 45 % om kostes
         te verhaal en 'n wins te maak.
        
         6.1  Hy betaal R32 vir 'n T-hemp.
                Teen watter prys verkoop
                die hemp?
                                                      [ A 6.1 ] 
  
         6.2  Sy kosprys vir 'n paar
                skoene is R185.
                Teen watter prys moet hy
                die skoene verkoop?
                                                      [ A 6.2 ] 
  
         6.3  Sy verkoopprys vir 'n
                broek is R165.
                Bereken sy kosprys.
                                                      [ A 6.3 ] 
  
         6.4  Sy verkoopprys vir 'n rok
                is R650 en die kosprys vir
                die rok is &420. Is sy
                prystoevoeging nog steeds
                40%? Toon al jou
                berekeninge.
                                                      [ A 6.4 ] 
  
         6.5  Die verkoopprys van 'n
                baadjie is R450.
                Waarvoor word die baadjie
                verkoop as hy 15%
                afslag gee?
                                                      [ A 6.5 ] 
  
         A shopkeepre uses a
         mark up of 40% to cover
         costs and to make a profit.
        
         6.1  He pays R32 for a T-shirt.
                At what price does he
                sell the shirt?
                                                          [ A 6.1 ] 
  
         6.2  His cost price of a pair of
                shoes is R185.
                At what price does he have
                to sell the shoes?
                                                          [ A 6.2 ] 
  
         6.3  His selling price of a pair of
                trousers is R165.
                Calculate his cost price.
                                                          [ A 6.3 ] 
  
         6.4  His selling price of a dress is
                R650 and the cost price of
                the dress is R420.
                Is his mark up still 40$?.
                Show all your calculations.
                                                          [ A 6.4 ] 
  
  
         6.5  The selling price of a
                jacket is R450.
                At what price is the jacket
                sold if he allows a discount
                of 15 %?
                                                          [ A 6.5 ] 
  
  
Vraag  / Question  7  
  
         'n Agent ontvang kommissie
         op sy verkope.
         Bereken die waarde van elke
         letter in die tabel:
         An agent recves commission
         on his sales.
         Calculate the value of each
         letter in the table :
  
     Nommer / Number              7.1              7,2              7.3              7.4              7.5
     Bedrag / Amount             450             320               c          450 650          965 720
     % kommissie / % commission              12                b              42              3,5               e
     Kommissie / Commission               a           89,60          5 061               d        73 394,72
     Antwoord / Answer            [ A 7.1 ]             [ A 7.2 ]             [ A 7.3 ]             [ A 7.4 ]             [ A 7.5 ]