WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Statistiek.
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Statistics.
  
  
Vraag  / Question  1  
  
         Die Telling en Frekensie tabel hieronder,
         stel die punte uit 10 vir 'n taak oor
         Wiskundige Geletterheid voor.
     
  
Punt Telling Frekwensie, f
    1     │││          A
    2    B          4
    3     │││          3
    4     ││          2
    5     │││          3
    6     ││          2
    7     C          D
    8     │          1
    9    ││          2
  
    
         1.1  Skryf die waardes van
                A, B, C en D neer.
                                                         [ A 1.1 ]
    
         1.2  Is hierdie data diskrete of
                kontinue data? Verduidelik.
                                                         [ A 1.2 ]
    
         1.3  Wat is die swakste punt en
                wat is die beste punt?
                                                         [ A 1.3 ]
    
         1.4  Hoeveel leerlinge het 2 punte
                gekry?
                                                         [ A 1.4 ]
    
         1.5  Wat is die frekwensie van
                6 punte?
                                                         [ A 1.5 ]
    
         1.6  Watter punt(e) het 'n frekwensie
                van 3?
                                                         [ A 1.6 ]
    
         1.7  Watter punt(e) het die laagste
                frekwensie en wat is hierdie
                frekwensie?
                                                         [ A 1.7 ]
    
         1.8  Watter punt(e) het die hoogste
                frekwensie en wat is hierdie
                frekwensie?
                                                         [ A 1.8 ]
         The Tally and Frequency table
         below represents the marks out
         of 10 for a task in Mathematical Literacy.
     
  
Mark Tally Frequency, f
    1     │││          A
    2    B          4
    3     │││          3
    4     ││          2
    5     │││          3
    6     ││          2
    7     C          D
    8     │          1
    9    ││          2
  
    
         1.1  Write down the values of
                A, B, C and D.
                                                         [ A 1.1 ]
    
         1.2  Is this data discrete or
                continuous? Explain.
                                                         [ A 1.2 ]
    
         1.3  What is the lowest mark and
                which is the best mark?
                                                         [ A 1.3 ]
    
         1.4  How many pupils have 2 marks?
  
                                                         [ A 1.4 ]
    
         1.5  What is the frequency of
                6 marks?
                                                         [ A 1.5 ]
    
         1.6  Which mark(s) has a frequency
                of 3?
                                                         [ A 1.6 ]
    
         1.7  Which mark(s) has the lowest
                frequency and what is this
                frequency?
                                                         [ A 1.7 ]
    
         1.8  Which mark(s) has the highest
                frequency and what is thhs
                frequency?
                                                         [ A 1.8 ]
  
Vraag  / Question  2  
  
         Die Telling en Frekensie tabel hieronder,
         stel die getalle wat verkry is as 'n
         dobbelsteen 'n aantal kere gerol word.
     
  
Getal Telling Frekwensie, f
    1    │││          3
    2    A          B
    3    ││││          4
    4    │││          3
    5    ││          2
    6    │││          3
                                Σf = 20
    
         2.1  Skryf die waardes van
                A en B neer.
                                                         [ A 2.1 ]
    
         2.2  Is hierdie data diskrete of
                kontinue data? Verduidelik.
                                                         [ A 2.2 ]
    
         2.3  Wat is die frekwensie van 1?
                                                         [ A 2.3 ]
    
         2.4   4 is die frekwensie van
                watter getal(le)?
                                                         [ A 2.4 ]
    
         2.5  Watter getal kom die meeste
                kere voor? Verduidelik.
                                                         [ A 2.5 ]
    
         2.6  Nommer 5 kom die minste
                kere voor. Verduidelik.
                                                         [ A 2.6 ]
         The Tally and Frequency table below
         represents the numbers obtained when
         a die was rolled a certain number of times.
     
  
Number Tally Frequency, f
    1    │││          3
    2    A          B
    3    ││││          4
    4    │││          3
    5    ││          2
    6    │││          3
                                Σf = 20
    
         2.1  Write down the values of
                A and B.
                                                         [ A 2.1 ]
    
         2.2  Is this data discrete or
                continuous? Explain.
                                                         [ A 2.2 ]
    
         2.3  What is the frequency of 1?
                                                         [ A 2.3 ]
    
         2.4   4 is the frequency of
                which number(s)?
                                                         [ A 2.4 ]
    
         2.5  Which number appeared
                most? Explain.
                                                         [ A 2.5 ]
    
         2.6  Number 5 appeared least
                often. Explain.
                                                         [ A 2.6 ]
  
Vraag  / Question  3  
  
         Die massa van 35 leerlinge in 'n klas
         is bepaal en die volgende massas
         word aangeteken : 61, 45, 73, 46,
          52, 66, 74, 46, 57, 61, 49, 45, 45,
          62, 67, 64, 58, 52, 49, 63, 55, 52,
          47, 68, 71, 49, 58, 52, 63, 72, 53,
          49, 47, 54, 74
  
    
         3.1  Maak 'n frekwensietabel van
                die data en gebruik 6
                klasse, begin met 45 - 49,
                50 - 54, en eindig met
                70 - 74. Gebruik 3 kolomme
                getiteld massa, telling
                en frekwensie, f.
                                                         [ A 3.1 ]
    
         3.2  Verduidelik die betekenis van
                die getalle 45 - 49 in
                die massakolom.
                                                         [ A 3.2 ]
    
         3.3  Verduidelik die betekenis van
                die getal 11 in
                die frekwensiekolom.
                                                         [ A 3.3 ]
    
         3.4  Skryf die klasgrense van die
                eerste klas (die klas
                bo-aan die tabel) neer.
                                                         [ A 3.4 ]
    
         3.5  Wat is die frekwensie van
                die klas 65 - 69 ?
                                                         [ A 3.5 ]
    
         3.6  Watter klas het 'n
                frekwensie van 4?
                                                         [ A 3.6 ]
    
         3.7  Wat is die laagste frekwensie en
                watter klas het die frekwensie?
                                                         [ A 3.7 ]
    
         3.8  Wat is die hoogste frekwensie en
                watter klas het die frekwensie?
                                                         [ A 3.8 ]
    
         3.9  Die data in bostaande lys is diskreet.
                Stem jy saam? Verduidelik.
                                                         [ A 3.9 ]
         The mass of 35 pupils in a class was
         determined and the following masses
         were noted : 61, 45, 73, 46,
          52, 66, 74, 46, 57, 61, 49, 45, 45,
          62, 67, 64, 58, 52, 49, 63, 55, 52,
          47, 68, 71, 49, 58, 52, 63, 72, 53,
          49, 47, 64, 74
  
    
   3.1  Make a frequency table of the data
          and use 6 classes,starting with
          45 - 49, 50 -54, and ending with
          70 - 74. Use 3 columns titled mass,
          tally and frequency, f.
  
  
                                                         [ A 3.1 ]
    
   3.2  Explain the meaning of the
          numbers 45 - 49 in
          the mass column.
                                                         [ A 3.2 ]
    
   3.3  Explain the meaning of the
          number 11 in the
          frequency column.
                                                         [ A 3.3 ]
    
   3.4  Write down the class boundaries
          for the first class, i.e. the class at
          the top of the table.
                                                         [ A 3.4 ]
    
   3.5  What is the frequency of the
          class 65 - 69?
                                                         [ A 3.5 ]
    
   3.6  Which class has a frequency of 4?
                                                         [ A 3.6 ]
  
    
   3.7  What is the lowest frequency and
          which class has this frequency?
                                                         [ A 3.7 ]
    
   3.8  What is the highest frequency and
          which class has this frequency?
                                                         [ A 3.8 ]
    
   3.9  The data in the list above is discrete.
          Do you agree? Explain.
                                                         [ A 3.9 ]
  
Vraag  / Question  4  
  
         'n Boer meet die hoogte van 50
         eucalyptus bome op sy plaas en
         noteer die hoogtes as volg :
  
         A farmer measures the height of
         50 eucalyptus trees on his farm
         and records it as follows :
  
    2,4     5,3     2,6     3,8     4,4     3,8     1,3     2,5     3,5     2,9
    5,1     4,7     5,3     1,4     3,8     4,1     4,6     3,9     2,4     3,1
    4,6     4,7     3,8     5,1     3,6     4,8     2,6     2,7     5,1     3,3
    4,4     2,0     1,4     2,4     3,4     1,6     5,2     1,7     5,3     4,5
    2,2     3,4     5,3     3,6     2,4     1,7     3,5     5,4     4,3     4,8
    
         4.1  Maak 'n frekwensietabel van
                die data en gebruik 5
                klasse, begin met 1,0 - 1,9,
                2,0 - 2,9, en eindig met
                5,0 - 5,9. Gebruik 3 kolomme
                getiteld hoogte, (m), telling
                en frekwensie, f.
                                                         [ A 4.1 ]
    
         4.2  Watter klas het die
                meeste bome?
                                                         [ A 4.2 ]
    
         4.3  Hoeveel bome is korter
                as 2,0 m?
                                                         [ A 4.3 ]
    
         4.4  Hoeveel bome is langer
                as 4,0 m?
                                                         [ A 4.4 ]
    
   4.1  Make a frequency table of the data
          and use 5 classes,starting with
          1,0 - 1,9, 2,0 -2,9, and ending with
          5,0 - 5,9. Use 3 columns titled height (m),
          tally and frequency, f.
  
  
                                                         [ A 4.1 ]
    
   4.2  Which class contains the most trees?
         
                                                         [ A 4.2 ]
    
   4.3  How many trees are shorter
          than 2,0 m?
                                                         [ A 4.3 ]
    
   4.4  How many trees are taller
          than 4,0 m?
                                                         [ A 4.4 ]
  
Vraag  / Question  5  
  
         Die lengte van 40 Graad 10 leerlinge
         is bepaal en as volg noteer :
  
         The lengths of 40 Grade 10 pupils
         were determined and noted as follows :
  
         1,12        1,32        1,92        1,25        1,63        1,83        1,15        1,23        1,42        1,63
         1,53        1,36        1,78        1,57        1,76        1,81        1,18        1,28        1,37        1,72
         1,42        1,55        1,67        1,73        1,45        1,73        1,58        1,62        1,73        1,52
         1,63        1,58        1,69        1,78        1,37        1,52        1,73        1,84        1,76        1,63
  
    
         5.1  Maak 'n frekwensietabel van
                die data en gebruik 5
                klasse, begin met 1,00 - 1,19,
                1,20 - 1,29, en eindig met
                1,90 - 1,99. Gebruik 3 kolomme
                getiteld lengte, (m), telling
                en frekwensie, f.
                                                         [ A 5.1 ]
    
         5.2  Skryf die kleinste en grootste
                hoogte neer.
                                                         [ A 5.2 ]
    
         5.3  Watter goep het die
                kleinste frekwensie?
                                                         [ A 5.3 ]
    
         5.4  Hoeveel leerlinge is
                korter as 1,40 m?
                                                         [ A 5.4 ]
    
         5.5  Wat is die kleinste lengte van
                die groep met die meeste leerlinge?
                                                         [ A 5.5 ]
    
         5.6  Watter persentasie leerlinge is
                langer as 1,59 m?
                                                         [ A 5.6 ]
    
   5.1  Make a frequency table of the data
          and use 5 classes,starting with
          1,00 - 1,19, 1,20 -1,29, and ending with
          1,90 - 1,99. Use 3 columns titled length (m),
          tally and frequency, f.
  
  
                                                         [ A 5.1 ]
    
   5.2  Write down the shortest and
          the tallest length.
                                                         [ A 5.2 ]
    
   5.3  Which class has the
          lowest frequency?
                                                         [ A 5.3 ]
    
   5.4  How many pupils are shorter
          than 1,40 m?
                                                         [ A 5.4 ]
    
   5.5  What is the smallest length of
          the class with the most pupils?
                                                         [ A 5.5 ]
    
   5.6  What percentage of the
          pupils are taller than 1,59 m?
                                                         [ A 5.6 ]
  
Vraag  / Question  6  
  
         Die punte wat vir 'n toets bepaal is,
         word hieronder getoon :
  
         The marks ontained for a test is
         given below :
  
         54        63        42        67        12        86        34        57        54        78        38        43
         52        59        45        32        23        37        47        58        63        59        64        61
         74        96        45        62        58        56        18        29        13        56        54
  
    
         6.1  Maak 'n frekwensietabel van
                die data en gebruik 5
                klasse, begin met 0 - 19,
                20 - 39, en eindig met
                80 - 100. Gebruik 3 kolomme
                getiteld punt, telling
                en frekwensie, f.
                                                         [ A 6.1 ]
    
         6.2  Skryf die laagste en
                die hoogste punt neer.
                                                         [ A 6.2 ]
    
         6.3  Hoeveel leerlinge het
                minder as 40 punte?
                                                         [ A 6.3 ]
    
         6.4  Hoeveel leerlinge het
                meer as 80 punte?
                                                         [ A 6.4 ]
    
         6.5  Watter persentasie van die
                leerlinge het tussen 39 en 80 punte?
                                                         [ A 6.5 ]
    
         6.6  Bereken die omvang van die
                data.
                                                         [ A 6.6 ]
    
   6.1  Make a frequency table of the data
          and use 5 classes,starting with
          0 - 19, 20 - 39, and ending with
          80 - 100. Use 3 columns titled mark,
          tally and frequency, f.
  
  
                                                         [ A 6.1 ]
    
   6.2  Write down the lowest and
          the highest mark.
                                                         [ A 6.2 ]
    
   6.3  How many pupils have less
          than 40 marks?
                                                         [ A 6.3 ]
    
   6.4  How many pupils have more
          than 80 marks?
                                                         [ A 6.4 ]
    
   6.5  What percentage of the pupils have
          more than 39 and less than 80 marks?
                                                         [ A 6.5 ]
    
   6.6  Calculate the rangge of the data.
  
                                                         [ A 6.6 ]
  
Vraag  / Question  7  
  
    
         7.1  Maak 'n staafgrafiek van
                die data in Vraag 1.
                                                         [ A 7.1 ]
    
         7.1  Make a bargraph of the
                data in Question 1.
                                                         [ A 7.1 ]
  
Vraag  / Question  8  
  
    
         8.1  Maak 'n staafgrafiek van
                die data in Vraag 2.
                                                         [ A 8.1 ]
    
         8.1  Make a bargraph of the
                data in Question 2.
                                                         [ A 8.1 ]
  
Vraag  / Question  9  
  
    
         9.1  Maak 'n histogram van
                die data in Vraag 5.
                                                         [ A 9.1 ]
    
         9.1  Make a histogram of the
                data in Question 5.
                                                         [ A 9.1 ]
  
Vraag  / Question  10  
  
         Die ouderdom, in jare, van graad 10
         leerlinge word hieronder getoon :
  
         The age, in years, of Grade 10
         pupils are given below :
  
                 12        17        15        16        15        14        17        14        13        18
                 15        19        15        19        16        19        16        14        20        14
                 17        20        16        19        14        17        18        21        18        13
  
    
         10.1  Maak 'n frekwensietabel van
                  die data en gebruik 4
                  klasse, begin met 11,5 - 14,5 ,
                  14,5 - 17,5 , 17,5 - 20,5 en eindig met
                  80 - 100. Gebruik 3 kolomme
                  getiteld punt, telling
                  en frekwensie, f.
                                                         [ A 10.1 ]
    
         10.2  Skryf die laagste en
                  die hoogste punt neer.
                                                         [ A 10.2 ]
    
         10.1  Make a frequency table of
                  the data and use 5
                  classes, beginning with 0 - 19,
                  20 - 39, and stopping with
                  80 - 100. Use 3 columns
                  titled mark, tally
                  and frequency, f.
                                                         [ A 10.1 ]
    
         10.2  Write down the lowest and the
                  highest mark.
                                                         [ A 10.2 ]
  
Vraag  / Question  11  
  
         Die LMI (Liggaammassa indeks) van
         'n persoon word gebruik om te bepaal
         in watter kategorie die gewig van die
         persoon val. Die LMI van 'n aantal
         leerlinge word bepaal en word hieronder
         getoon :
  
         The BMI (Bodymass index) of a
         person is used to classify the weight
         of the person. The BMI of a number
         of pupils is determined and
         is given below :
  
  
                 30,1        23,5        21,5        18,4        28,1        22,9        20,8        21,2
                 26,5        24,2        18,4        18,3        26,0        22,6        19,6        19,7
                 28,4        22,5        20,2        18,4        23,5        21,6        18,6        28,3
                 25,3        26,1        19,8        24,0        23,8        19,3        30,8        17,3
                 24,3        26,1        18,3        19,6        31,2        27,8        30,4        26,5
  
    
         11.1  Bepaal die gemiddelde gewig
                  van die leerlinge.
                                                         [ A 11.1 ]
    
         11.2  Maak 'n frekwensietabel van
                  die data en gebruik 4
                  klasse, begin met 17, - 18,5 ,
                  18,5 - 25,0 , 25,0 - 30,0 en eindig met
                  30,0 - 40,0. Gebruik 3 kolomme
                  getiteld LMI, telling
                  en frekwensie, f.
                                                         [ A 11.2 ]
    
         11.3  In watter klas val die gemiddelde
                  gewig van die leerlinge?
                                                         [ A 11.3 ]
    
         11.4  Bepaal die persentasie van die
                  leerlinge wat
    
         11.4.1  ondergewig is.            [ A 11.4.1 ]
    
         11.4.2  normale gewig het.     [ A 11.4.2 ]
    
         11.4.3  geset is.                      [ A 11.4.3 ]
    
         11.4.4  oorgewig is.                [ A 11.4.4 ]
    
         11.1  Determine the mean weight
                  of the pupils.
                                                         [ A 11.1 ]
    
         11.2  Make a frequenct table of the
                  data and use 4 classes, starting
                  with 17,0 - 18,5, 18,5 - 25,0,
                  25,0 - 30,0 and stopping with
                  30,0 - 40,0. Use 3 columns
                  titled BMI, tally and frequency, f
  
                                                         [ A 11.2 ]
    
         11.3  In which class does the mean
                  weight of the pupils fall?
                                                         [ A 11.3 ]
    
         11.4  Determine the percentage of
                  the pupils who
    
         11.4.1  are under weight.         [ A 11.4.1 ]
    
         11.4.2  have normal weight.     [ A 11.4.2 ]
    
         11.4.3  are obese.                    [ A 11.4.3 ]
    
         11.4.4  are over weight.           [ A 11.4.4 ]
  
Vraag  / Question  12  
  
         Die punte wat vir 'n toets bepaal is,
         word hieronder getoon :
  
         The marks ontained for a test is
         given below :
  
         54        63        42        67        12        86        34        57        54        78        38        43
         52        59        45        32        23        37        47        58        63        59        64        61
         74        96        45        62        58        56        18        29        13        56        54
  
    
         12.1  Rangskik die data in
                  stygende volgorde.
                                                         [ A 12.1 ]
    
         12.2  Skryf die kleinste en die
                  grootste punt neer.
                                                         [ A 12.2 ]
    
         12.3  Bereken die omvang van
                  die punte.
                                                         [ A 12.3 ]
    
         12.4  Bereken die rekenkundige
                  gemiddelde van die punte.
                                                         [ A 12.4 ]
    
         12.5  Bereken die mediaan.
                                                         [ A 12.5 ]
    
         12.5  Bereken die modus.
                                                         [ A 12.6 ]
  
    
   12.1  Arrange the marks in
            ascending order.
                                                         [ A 12.1 ]
    
   12.2  Write down the lowest and the
            highest mark.
                                                         [ A 12.2 ]
    
   12.3  Calculate the range of
            the marks.
                                                         [ A 12.3 ]
    
   12.4  Calculate the mean of
            the marks.
                                                         [ A 12.4 ]
    
   12.5  Calculate the median.
                                                         [ A 12.5 ]
    
   12.6  Calculate the mode.
                                                         [ A 12.6 ]
  
  
Vraag  / Question  13  
  
         Beskou die onderstaande datastel.
  
         Study the data set shown below.
  
         38        42        53        31        37        42        58        32        45        61        55        42
         67        33        46
  
    
         13.1  Rangskik die data in
                  stygende volgorde.
                                                         [ A 13.1 ]
    
         13.2  Stel hierdie data met 'n
                  stingel-en-blaar tabel voor.
                                                         [ A 13.2 ]
    
         13.3  Skryf die minimum en
                  maksimum waardes neer.
                                                         [ A 13.3 ]
    
         13.4  Bereken die omvang
                  van die data.
                                                         [ A 13.4 ]
    
         13.5  Bereken die rekenkundige
                  gemiddelde van die data.
                                                         [ A 13.5 ]
    
         13.6  Bepaal die mediaan vir die data.
                                                         [ A 13.6 ]
    
         13.7  Bepaal die modus van die data.
                                                         [ A 13.7 ]
    
   13.1  Arrange the data in
            ascending order.
                                                         [ A 13.1 ]
    
   13.2  Represent the data with
            a stem and leave tabel.
                                                         [ A 13.2 ]
    
   13.3  Write down the minimum
            and maximum of the data.
                                                         [ A 13.3 ]
    
   13.4  Calculate the range of
            the data.
                                                         [ A 13.4 ]
    
   13.5  Calculate the arithmetic mean of
            the data.
                                                         [ A 13.5 ]
    
   13.6  Determine the median for the data.
                                                         [ A 13.6 ]
    
   13.7  Determine the mode for the data.
                                                         [ A 13.7 ]
  
Vraag  / Question  14  
  
         Die massa van 20 leerlinge in 'n klas
         word bepaal en die volgende massas
         word aangeteken :
         55   43   55   57   59   55   60   70   66   55
         66   55   53   46   53   49   51   78   47   53
  
         The mass of 20 pupils in a class
         is determined and the following
         masses are recorded :
         55   43   55   57   59   55   60   70   66   55
         66   55   53   46   53   49   51   78   47   53
  
    
         14.1  Rangskik die data in
                  stygende volgorde.
                                                         [ A 14.1 ]
    
         14.2  Stel hierdie data met 'n
                  stingel-en-blaar tabel voor.
                                                         [ A 14.2 ]
    
         14.3  Skryf die minimum en
                  maksimum waardes neer.
                                                         [ A 14.3 ]
    
         14.4  Bereken die omvang
                  van die data.
                                                         [ A 14.4 ]
    
         14.5  Bereken die rekenkundige
                  gemiddelde van die data.
                                                         [ A 14.5 ]
    
         14.6  Bepaal die mediaan vir die data.
                                                         [ A 14.6 ]
    
         14.7  Bepaal die modus van die data.
                                                         [ A 14.7 ]
    
   14.1  Arrange the data in
            ascending order.
                                                         [ A 14.1 ]
    
   14.2  Represent the data with
            a stem and leave tabel.
                                                         [ A 14.2 ]
    
   14.3  Write down the minimum
            and maximum of the data.
                                                         [ A 14.3 ]
    
   14.4  Calculate the range of
            the data.
                                                         [ A 14.4 ]
    
   14.5  Calculate the arithmetic mean of
            the data.
                                                         [ A 14.5 ]
    
   14.6  Determine the median for the data.
                                                         [ A 14.6 ]
    
   14.7  Determine the mode for the data.
                                                         [ A 14.7 ]
  
Vraag  / Question  15  
  
         Sommige van die Gr. 10 lerlinge het die
         aantal oproepe wat hulle gesin oor 'n
         week ontvang, opgeteken.
         Die aantal oproepe was :
         27   14     5   16   17   12   14   25   30
         17   14   12     6   14     9   25
  
         Some of the Grad 10 pupils recorded
         the number of phone calls that the
         family received during a week.
         The numbers were :
         27   14     5   16   17   12   14   25   30
         17   14   12     6   14     9   25
  
    
         15.1  Rangskik die data in
                  stygende volgorde.
                                                         [ A 15.1 ]
    
         15.2  Skryf die minimum en
                  maksimum neer.
                                                        [ A 15.2 ]
    
         15.3  Bereken die omvang
                  van die data.                   [ A 15.3 ]
    
         15.4  Bereken die rekenkundige
                  gemiddelde van die data.
                                                         [ A 15.4 ]
    
         15.5  Bepaal die mediaan vir die data.
                                                         [ A 15.5 ]
    
         15.6  Bepaal die modus van die data.
                                                         [ A 15.6 ]
    
   15.1  Arrange the data in
            ascending order.
                                                         [ A 15.1 ]
    
   15.2  Write down the minimum
            and maximum of the data.
                                                         [ A 15.2 ]
    
   15.3  Calculate the range of
            the data.                               [ A 15.3 ]
    
   15.4  Calculate the arithmetic mean of
            the data.
                                                         [ A 15.4 ]
    
   15.5  Determine the median for the data.
                                                         [ A 15.5 ]
    
   15.6  Determine the mode for the data.
                                                         [ A 15.6 ]
  
Vraag  / Question  16  
  
    
         Beskou die volgende datastel :
         a   7   9   b   c   16   17   20   23
  
         Die omvang van die data is 18.
         Die som van al die data waardes
         is 126.
         Die waarde b is die gemiddelde
         van die stel.
         Bepaal die waardes van a, b en c.
                                                       [ A 16 ]
  
    
         Study the following data set :
         a   7   9   b   c   16   17   20   23
  
         The range of the data is 18.
         The sum of all the data values
         is 126.
         The value b = the mean of
         the set.
         Determine the value of a, b and c.
                                                         [ A 16 ]
  
  
Vraag  / Question  17  
  
         Beskou die volgende datastel :
         Study the following data set :
  
35   36   38   a   40   44   45   49   b   c   d   63   73   79   87   88
  
         c stel die omvang van die data voor.
         Die som van al die data waardes
         is 880.
         Die waarde d is die gemiddelde
         van die stel.
         Die mediaan van die data is 50.
         Bepaal die waardes van a, b, c en d.
                                                       [ A 17 ]
  
         The range of the data is represented by c.
         The sum of all the data values
         is 880.
         The value d is the mean of
         the set.
         The median of the set is 50.
         Determine the value of a, b, c and d.
                                                         [ A 17 ]
  
  
Vraag  / Question  18  
  
         Vir een week teken Teboho die
         aantal vragmotors wat per dag
         op 'n parkeerterrein geparkeer
         is aan. Die volgende data
         is aangeteken :
         In one week Teboho notes the number
         of trucks that are parked on a
         parking lot. The following data
         is recorded :
  
  
8   11   14   9   10   11   7
  
         18.1  Skryf die data in stygende
                  volgorde neer.
                                                         [ A 18.1 ]
  
         18.2  Skryf die minimum en
                  maksimum waardes neer.
                                                         [ A 18.2 ]
  
         18.3  Bereken die omvang
                  van die data.                  [ A 18.3 ]
  
         18.4  Bereken die gemiddelde.
                                                         [ A 18.4 ]
  
         18.5  Bereken die mediaan
                  van die data.                  [ A 18.5 ]
  
         18.6  Bereken die modus
                  van die data.                  [ A 18.6 ]
  
         18.7  Bereken die aantal dae
                  waar die aantal geparkeerde
                  vragmotors groter was as
                  die gemiddelde.
                                                        [ A 18.7 ]
  
         18.8  Bereken die aantal dae
                  waar die aantal geparkeerde
                  vragmotors groter was as
                  die modus.
                                                        [ A 18.8 ]
  
         18.9  Bereken die aantal dae
                  waar die aantal geparkeerde
                  vragmotors kleiner was as
                  die mediaan.
                                                        [ A 18.9 ]
  
   18.1  Write down the data in
            ascending order.
                                                         [ A 18.1 ]
  
   18.2  Write down the minimum and
            maximum of the data..
                                                         [ A 18.2 ]
  
   18.3  Calculate the range of the data.
                                                         [ A 18.3 ]
  
   18.4  Calculate the mean.
                                                         [ A 18.4 ]
  
   18.5  Calculate the median of
            the data.                               [ A 18.5 ]
  
   18.6  Calculate the mode of
            the data.                               [ A 18.6 ]
  
   18.7  Calculate the number of days that
            the number of parked trucks in the
            parking lot was greater than
            the mean.
                                                         [ A 18.7 ]
  
   18.8  Calculate the number of days that
            the number of parked trucks in the
            parking lot was greater than
            the modus.
                                                         [ A 18.8 ]
  
   18.9  Calculate the number of days that
            the number of parked trucks in the
            parking lot was smaller than
            the median.
                                                         [ A 18.9 ]