WISKUNDE
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Statistiek
  
MATHEMATICS
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Statistics
  
  
Vraag  / Question  1  
  
  
        Bereken die gemiddelde, mediaan, modus en
        reikwydte of omvang van die volgende stelle data :
  
        Calculate the mean, median, mode and
        range of the following data sets :
  
    
        1.1   22   ;   24   ;   19   ;   18   ;   20   ;   19   ;   26                                                [ A 1.1 ]
    
        1.2   17   ;   14   ;   11   ;   18   ;   16   ;   17   ;   21   ;   12   ;   22                           [ A 1.2 ]
    
        1.3   57   ;   54   ;   51   ;   58   ;   56   ;   57   ;   61   ;   52   ;   62   ;   57   ;   53      [ A 1.3 ]
    
        1.4   13   ;   10   ;   11   ;   14   ;   12   ;   13   ;   17   ;   12                                      [ A 1.4 ]
    
        1.5   20   ;   22   ;   26   ;   28   ;   24   ;   23   ;   21   ;   22   ;   29   ;   25                 [ A 1.5 ]
    
        1.6   13   ;   15   ;   12   ;   17   ;   12   ;   13   ;   14   ;   18                                      [ A 1.6 ]
    
        1.7   7   ;   4   ;   1   ;   8   ;   5   ;   7   ;   6   ;   5   ;   2   ;   7   ;   3   ;   7                 [ A 1.7 ]
    
        1.8   37   ;   34   ;   31   ;   38   ;   36   ;   37   ;   41   ;   32   ;   42   ;   57   ;   33
                31   ;   28   ;   25   ;   32   ;   30   ;   31   ;   44   ;   26   ;   42   ;   51   ;   33      [ A 1.8 ]
  
Vraag  / Question  2  
  
        'n Dobbelsteen word gerol.
        Bereken die waarskynlikheid dat
    
        2.1   'n vier gekry sal word.                 [ A 2.1 ]
    
        2.2   'n drie gekry sal word.                 [ A 2.2 ]
  
        2.3   'n ewe getal gekry sal word.        [ A 2.3 ]
  
        2.4   'n getal groter as 2 gekry sal word.
                                                                    [ A 2.4 ]
  
  
        A die is rolled.
        Calculate the probability that
    
        2.1   a 4 will be seen.                           [ A 2.1 ]
    
        2.2   a three qwil be seen.                    [ A 2.2 ]
  
        2.3   an even number is seen.              [ A 2.3 ]
  
        2.4   a number greater then 2 will be seen.
                                                                    [ A 2.4 ]
  
  
  
Vraag  / Question  3  
  
        Daar is 7 wit kouse, 6 swart kouse en vier
        vier rooi kouse in 'n sak. 'n Kous word
        ewekansig uit die sak getrek en terug
        geplaas. Bereken die waarskynlikheid dat
        hierdie kous
    
        3.1   wit sal wees.                                [ A 3.1 ]
    
        3.2   rooi sal wees.                              [ A 3.2 ]
    
        3.3   swart sal wees.                           [ A 3.3 ]
  
        'n Wit kous word weer uitgetrek maar nie
        terug geplaas nie. 'n Tweede kous word
        ewekansig uit die sak getrek en teruggeplaas.
        Bereken die waarskynlikheid dat hierdie
        tweede kous
    
        3.4   wit sal wees.                                [ A 3.4 ]
    
        3.5   rooi sal wees.                               [ A 3.5 ]
    
        3.6   swart sal wees.                            [ A 3.6 ]
        There are 7 white socks, 6 black socks and
        four red socks in a bag. A sock is withdrawn
        randomly from the bag and repleaced.
        Calculate the probability that this sock will be
  
    
        3.1   white.                                     [ A 3.1 ]
    
        3.2   red.                                        [ A 3.2 ]
    
        3.3   black.                                     [ A 3.3 ]
  
        A white sock is again withdrawn but not
        replraced. A second sock is withdrawn
        randomly and replaced.
        Calculate the probability that this second sock
        will be
    
        3.4   white.                                     [ A 3.4 ]
    
        3.5   red.                                        [ A 3.5 ]
    
        3.6   black.                                     [ A 3.6 ]
  
Vraag  / Question  4  
  
         Daar is 14 dogters en 11 seuns in 'n Graad 11
         Wiskundige Geletterdheif klas. Hulle het 'n
         toets, maksimum 10 punte, geskryf en hulle
         punte word in die tabel hieronder gegee :
         There are 14 girls and 11 boys in a Grade 11
         Mathematical Literacy class. They wrote a test,
         maximum 10 marks, and their marks are given
         in the table below :
  
  Dogters / Girls    2    4    8    6    7    8    6    8    9    5    8    7    5    1
  Seuns / Boys    7    4    1    8    5    7    6    5    2    7    3         
  
    
    4.1   Voltooi die onderstaande tabel deur die
            punte in stygende orde te rangskik en die
            gemiddelde, mediaan en modus te bereken :
    
    4.1   Complete the table below by arranging the
            marks in ascending order and by
            calculating the mean, median and mode :
  
  
                                                                                 Gemid / Mean    Mediaan / Median    Modus / Mode
  Dogters / Girls                                                                                                                              
  Seuns / Boys                                                                                                                     
  Klas / Class                                                                                                                                                               
  
[ A 4.1 ]
  
         'n Leerling word nou ewekansig uit die klas
         gekies. Bereken die waarskynlikheid dat die
         leerling
    
    4.2   'n dogter sal wees.                     [ A 4.2 ]
    
    4.3   'n seun sal wees met 'n punt kleiner
            as 8?                                          [ A 4.3 ]
    
    4.4   'n punt groter as 6 sal hê?         [ A 4.4 ]
    
    4.5   'n dogter met 'n punt gelyk aan die
            modus van al die punte sal wees?
                                                              [ A 4.5 ]
    
    4.6   'n seun met 'n punt groter as die
            gemiddelde van die seuns se punte
            sal wees?                                   [ A 4.6 ]
    
    4.7   'n punt kleiner as die klasgemiddelde
            sal hê?                                       [ A 4.7 ]
    
    4.8   'n punt groter as die modus van die
            klas sal hê?                               [ A 4.8 ]
    
    4.9   'n seun met 'n punt van 6 sal wees?
                                                              [ A 4.9 ]
         A learner is now chosen radomly from the
         class. Calculate the probability that this
         learner
    
    4.2   will be a girl?                                 [ A 4.2 ]
    
    4.3   will be a boy with a mark smaller
            than 8?                                          [ A 4.3 ]
    
    4.4   will have a mark greater than 6?     [ A 4.4 ]
    
    4.5   will be a girl with a mark equal to
            the mode of all the marks?            [ A 4.5 ]
  
    
    4.6   will be a boy with a mark greater than
            the mean of the marks of the boys?
                                                                  [ A 4.6 ]
    
    4.7   will have a mark smaller than the
            class mean?                                  [ A 4.7 ]
    
    4.8   will have a mark greater than the
            class mode?                                  [ A 4.8 ]
    
    4.9   will be a boy with a mark equal to 6?
                                                                  [ A 4.9 ]
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page