WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Waarkynlikheid en kans
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Probability
  
  
Vraag  / Question  1  
  
         'n Dobbelsteen word gegooi.
         Skryf die volgende waarskynlikhede
         Wat is die waarskynlikheid dat
  
    
         1.1  2 gegooi sal word?
                                                         [ A 1.1 ]
    
         1.2  5 gegooi sal word?
                                                         [ A 1.2 ]
    
         1.3  8 gegooi sal word?
                                                         [ A 1.3 ]
    
         1.4  'n onewe getal gegooi sal word?
                                                         [ A 1.4 ]
    
         1.5  'n getal kleiner as 4 gegooi
                sal word?                         [ A 1.5 ]
    
         1.6  'n ewe getal groter as 3 gegooi
                sal word?                         [ A 1.6 ]
         A die is rolled. Write down the following
         probabilities as simplified fractions.
         What is the probability that
  
    
         1.1  2 is rolled?
                                                         [ A 1.1 ]
    
         1.2  5 is rolled?
                                                         [ A 1.2 ]
    
         1.3  8 is rolled?
                                                         [ A 1.3 ]
    
         1.4  an uneven number is rolled?
                                                         [ A 1.4 ]
    
         1.5  a number smaller than 4
                is rolled?                          [ A 1.5 ]
    
         1.6  an even number greater than 3
                is rolled?                          [ A 1.6 ]
  
Vraag  / Question  2  
  
         Hoeveel van elk is daar in 'n
         pak speelkaarte?
  
         2.1  kaarte?                             [ A 2.1 ]
  
         2.2  sesse?                              [ A 2.2 ]
  
         2.3  rooi kaarte?                      [ A 2.3 ]
  
         2.4  prent kaarte?                    [ A 2.4 ]
  
         How many of each are there in a pack
         of playing cards?
  
         2.1  cards?                                  [ A 2.1 ]
  
         2.2  sixes?                                   [ A 2.2 ]
  
         2.3  red cards?                            [ A 2.3 ]
  
         2.4  picture cards?                      [ A 2.4 ]
  
  
Vraag  / Question  3  
  
         N.B.  'n Pak speelkaart bestaan uit
                  4 kleure (soorte - Engels suits)
                  nl. klawers, diamante / ruitens,
                  hartens en skoppens.
                  Elke kleur bestaan uit 9
                  genommerde kaarte, van 2
                  tot 10, vier prentkaarte,
                  die Boer / Nel, Koningin, Koning
                  en 'n Aas, d.w.s 13 kaarte.
                  Daar is 26 swart kaarte, klawers en
                  Skoppens en 26 rooi kaarte,
                  diamnte en hartens.
  
  

         Een kaart word willekeurig uit 'n pak
         speelkaarte getrek.
         Wat is die waarskynlikheid dat die kaart
  
         3.1  'n ses is?                             [ A 3.1 ]
  
         3.2  'n rooi sewe is?                   [ A 3.2 ]
  
         3.3  'n nege van skoppens is?
                                                           [ A 3.3 ]
  
         3.4  Koningin is?                       [ A 3.4 ]
  
         3.5  'n swart Koning is?             [ A 3.5 ]
  
         3.6  'n rooi prentkaart is?           [ A 3.6 ]
  
         3.7  nie 'n swart kaart is nie?     [ A 3.7 ]
  
         3.8  'n geel kaart is?                  [ A 3.8 ]
  
         3.9  'n rooi 12 is?                       [ A 3.9 ]
  
         3.10  'n Hartens kaart is?          [ A 3.10 ]
  
         3.11  'n rooi kaart kleiner as 7 is?
                                                          [ A 3.11 ]
  
         3.12  'n klawers prent kaart is?
                                                          [ A 3.12 ]
  
         N.B.  A pack of playing cards consists of
                  4 suits, viz. clubs, diamonds, hearts
                  and spades.
                  Each suit consists of 9 numbered
                  cards, from 2 to 10, and four picture
                  cards, the Jack, Queen, King and
                  Ace,thus 13 cards.
                  There are 26 black cards, Clubs and
                  Spades, and 26 red cards, Diamonds
                  and Hearts.
  
  
  
  

         A card is withdrawn randomly from
         a pack of playing cards.
         What is the probabilty that this card
  
         3.1  is a six?                               [ A 3.1 ]
  
         3.2  is a red seven?                    [ A 3.2 ]
  
         3.3  is a nine of spades?             [ A 3.3 ]
  
  
         3.4  is a Queen?                          [ A 3.4 ]
  
         3.5  is a black King?                    [ A 3.5 ]
  
         3.6  is a red picture card?            [ A 3.6 ]
  
         3.7  is not a black card?               [ A 3.7 ]
  
         3.8  is a yellow card?                    [ A 3.8 ]
  
         3.9  is a red 12?                            [ A 3.9 ]
  
         3.10  is a Heart?                            [ A 3.10 ]
  
         3.11  is a red card smaller than 7?
                                                                [ A 3.11 ]
  
         3.12  is a club picture card?           [ A 3.12 ]
  
  
  
Vraag  / Question  4  
  
           'n Graad 10 klas bestaan uit
           30 seuns. Elke seun kan een
           sportsoort kies.
           Daar is 9 wat sokker speel,
           7 speel rugby, 8 speel krieket
           en 6 neem nie aan sport deel nie.
           'n Seun word nou willekeurig uit
           die klas gekies.
           Wat is die waarskynlikheid dat
           die seun
  
         4.1  sokker speel?                           [ A 4.1 ]
  
         4.2  krieket speel?                           [ A 4.2 ]
  
         4.3  nie rugby speel nie?                 [ A 4.3 ]
  
         4.4  nie aan 'n sport deelneem nie?
                                                                 [ A 4.4 ]
  
         4.5  aan 'n sport deelneem?            [ A 4.5 ]
  
           A Grade 10 class consists of 30 boys.
           Each boy can participate in one sport.
           There are 9 that play soccer,
           7 play rugby, 8 play cricket and 6 do
           not take part in any sport.
           A boy is chosen randomly from the
           class.
           What is the probability that this boy
  
  
  
         4.1  plays soccer?                               [ A 4.1 ]
  
         4.2  plays cricket?                               [ A 4.2 ]
  
         4.3  does not play rugby?                    [ A 4.3 ]
  
         4.4  does not partake in any sport?     [ A 4.4 ]
  
  
         4.5  does partake in a sport?               [ A 4.5 ]
  
  
Vraag  / Question  5  
  
           Op 'n parkeerterrein staan daar
           die volgende vortuie : 25 motors,
           18 taxis en 2 vragmotors.
           'n Voertuig verlaat die terrein
           willekeurig.
           Wat is die waarskynlikheid dat
           die voertuig
  
         5.1  'n vragmotor is?                        [ A 5.1 ]
  
         5.2  'n motor is?                               [ A 5.2 ]
  
         5.3  nie 'n taxi is nie?                       [ A 5.3 ]
  
         5.4  'n bus is?                                  [ A 5.4 ]
  
           The following vehicles are parked in
           a parking area : 25 motor cars,
           18 taxis and 2 lorries.
           A vehicle randomly leaves the
           parking area.
           What is the probability that
           this vehicle
  
         5.1  is a lorry?                                     [ A 5.1 ]
  
         5.2  is a motor car?                             [ A 5.2 ]
  
         5.3  is not a taxi?                                 [ A 5.3 ]
  
         5.4  is a bus?                                       [ A 5.4 ]
  
  
Vraag  / Question  6  
  
           In 'n Graad 10 klas is daar 35 leerlinge
           waaronder 19 dogters.
           Van die 35 leerlinge speel 15 tennis,
           waaronder 8 dogters, en 11 speel
           krieket, waaronder 6 seuns.
           Daar is 9 leerlinge, waaronder 3 dogters,
           wat nie aan sport deelneem nie.
           'n Leerling word willekeurig gekies.
           Wat is die waarskynlikheid dat die
           leerling
          
         6.1  'n dogter is?                              [ A 6.1 ]
  
         6.2  tennis speel?                            [ A 6.2 ]
  
         6.3  'n dogter is wat krieket speel?   [ A 6.3 ]
  
         6.4  'n seun is wat nie aan
                sport deelneem nie?                  [ A 6.4 ]
  
         6.5  aan 'n sport deelneem?             [ A 6.5 ]
  
         6.6  sokker speel?                            [ A 6.6 ]
  
         6.7  nie krieket speel nie?                 [ A 6.7 ]
  
           There are 35 pupils in a Grade 10
           class, of which 19 are girls.
           15 of these pupils, 8 girls, play tennis.
           11, of which 6 are boys, play cricket
           There are 9 pupils, of which 3 are girls,
           who do participate in sport.
  
           A pupils is chosen randomly.
           What is the probability that this
           pupil
  
         6.1  is a girl?                                        [ A 6.1 ]
  
         6.2  plays tennis?                                [ A 6.2 ]
  
         6.3  is a girl that plays cricket?            [ A 6.3 ]
  
         6.4  is a boy that does not
                participate in sport?                      [ A 6.4 ]
  
         6.5  does participate in sport?             [ A 6.5 ]
  
         6.6  plays soccer?                                [ A 6.6 ]
  
         6.7  does not play cricket?                   [ A 6.7 ]
  
  
Vraag  / Question  7  
  
           In 'n sak is daar 10 enerse balle,
           waarvan 1 wit is, 2 is geel,
           3 blou en 4 rooi.
          'n Bal word nou ewekansig uit
           die sak getrek en nadat sy
           kleur noteer is, teruggeplaas.
  
           'n Bal word willekeurig gekies.
           Wat is die waarskynlikheid dat
           die kleur van hierdie bal
          
         7.1  blou is?                              [ A 7.1 ]
  
         7.2  geel is?                              [ A 7.2 ]
  
         7.3  rooi is?                              [ A 7.3 ]
  
         7.4  groen is?                           [ A 7.4 ]
  
         7.5  nie geel is nie?                  [ A 7.5 ]
  
         7.6  wit is?                                [ A 7.6 ]
  
         Die wit bal word nie teruggeplaas nie.
  
         7.7  Hoeveel wit balle is daar nou
                in die sak?                         [ A 7.7 ]
  
         7.8  Hoeveel balle is daar nou
                in die sak?                         [ A 7.8 ]
  
         7.9  Sal die waarskynlikheid om 'n
                blou bal te trek nou groter wees?
                Verduidelik jou antwoord.
                                                          [ A 7.9 ]
  
         7.10  Skryf die waarskynlikheid om 'n
                  blou bal te trek nou neer.
                  Bevestig dit jou antwoord in 7.9?
                                                          [ A 7.10 ]
  
         7.11  Skryf die waarskynlikheid om 'n
                  wit bal te trek nou neer.
                                                          [ A 7.11 ]
  
         7.12  Skryf die waarskynlikheid om 'n
                  rooi bal te trek nou neer.
                                                          [ A 7.12 ]
  
           A bag contains 10 similar balls of
           which 1 is white, 2 are yellow,
           3 blue and 4 red.
           A ball is taken randomly from the bag,
           and after recording its colour,
           the ball is replaced.
  
           A ball is chosen randomly.
           What is the probability that the
           colour of this ball
  
         7.1  is blue?                                        [ A 7.1 ]
  
         7.2  is yellow?                                     [ A 7.2 ]
  
         7.3  is red?                                          [ A 7.3 ]
  
         7.4  is green?                                      [ A 7.4 ]
  
         7.5  is not yellow?                               [ A 7.5 ]
  
         7.6  is white?                                       [ A 7.6 ]
  
           The white ball is not replaced.
  
         7.7  How many white balls does the
                bag now contain?                          [ A 7.7 ]
  
         7.8  How many balls does the bag
                now contain?                                 [ A 7.8 ]
  
         7.9  Will the probability of drawing
                a blue ball now be greater?
                Explain your answer.                     [ A 7.9 ]
  
  
         7.10  Write down the probability of
                  drawing a blue ball.
                  Does this confirm your answer
                  in 7.9?                                         [ A 7.10 ]
  
         7.11  Write down the probability of
                  drawing a white ball.
                                                                  [ A 7.11 ]
  
         7.12  Write down the probability of
                  drawing a red ball.
                                                                  [ A 7.12 ]
  
  
Vraag  / Question  8  
  
           Die tabel hieronder toon aan hoe
           Graad 8 en 9 leerlinge in die
           oggend skool toe kom.
           The table below shows how
           Grade 8 and 9 pupils arrive
           at school in the morning.
  
            Stap / Walk        Motor / Car             Bus            Taxi     Totaal / Total
     Graad / Grade 8               36                 A               46              19              150
     Graad / Grade 9               57                 B               26              14              130
                   C                 82                D                E                  F 
  
         8.1  Bereken die ontbrekende waardes
               in die tabel, A tot F.
              [ A ]   [ B ]   [ C ]   [ D ]   [ E ]   [ F ]
  
         8.2  Bereken die waarskynlikheid dat die
               willekeuring gekose leerling
  
         8.2.1  per motor gekom het.          [ A 8.2.1 ]
  
         8.2.2  'n Graad 8 leerling is wat
                   per taxi skooltoe gekom het.
                                                           [ A 8.2.2 ]
  
         8.2.3  'n Graad 9 leerling is wat met
                   per bus skooltoe gekom het.
                                                           [ A 8.2.3 ]
  
         8.2.4  'n Graad 8 leerling is wat
                   skooltoe geloop het.
                                                           [ A 8.2.4 ]
  
         8.2.5  'n Graad 9 leerling is wat
                   skooltoe gefiets het.
                                                           [ A 8.2.5 ]
  
         8.2.6  met die trein skooltoe
                   gekom het.
                                                           [ A 8.2.6 ]
  
         8.1  Calculate the missing values
                in the table, A to F.
              [ A ]   [ B ]   [ C ]   [ D ]   [ E ]   [ F ]
  
         8.2  Determine the probability that
                the pupil taken at random
  
         8.2.1  came by car.                         [ A 8.2.1 ]
  
         8.2.2  is a Grade 8 pupil that comes
                   to school by taxi.                   [ A 8.2.2 ]
  
  
         8.2.3  is a Grade 9 pupil that comes
                   to school by bus.
                                                                 [ A 8.2.3 ]
  
         8.2.4  is a Grade 8 pupil that walks
                   to school.
                                                                 [ A 8.2.4 ]
  
         8.2.5  is a Grade 9 pupil that cycles
                   to school.
                                                                  [ A 8.2.5 ]
  
         8.2.6  comes to school by train.
                                                                  [ A 8.2.6 ]