WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Kosprys, verkoopprys, wins, verlies. BTW
  
MATHEMATICAL LITERACY
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Cost price, selling price, profit, loss, VAT
  

  
Vraag / Question   1.

        Voltooi die tabel deur die waarde
  
        van elke letter te bereken:
  
        Complete the table by calculating
  
         the value of each letter :
  
  
      Nommer       Verkoopprys      Persentasie afslag      Afslag gegee, R     Jy betaal, R     Antwoord
      Number       Selling price     Discount percentage     Discount given, R     You pay, R     Answer
             1.1                115               10                 a               b          A 1.1
             1.2                218,15                 5                 c               d          A 1.2
             1.3                  63                 e               4,10               f          A 1.3
             1.4                816                 g             61,2               h          A 1.4
             1.5                794                 j                 k        730,48          A 1.5
             1.6                   m                n             62,33        353,17          A 1.6

  
Vraag / Question   2.

        Voltooi die tabel deur die waarde
  
        van elke letter te bereken:
  
        Complete the table by calculating
  
         the value of each letter :
  
  
         Nommer          Kosprys, R         Wins, persentasie         Wins, R        Verkoopprys, R        Antwoord
         Number          Cost price, R        Profit, percentage        Profit, R        Selling price, R        Answer
                  2.1                45,52                  8                   a                      b              A 2.1
                  2.2                25,8                25                   c                      d              A 2.2
                  2.3                25                  e                16,25                      f              A 2.3
                  2.4                g                  h                107,07                428,61              A 2.4
                  2.5                k                 m                96,79                742,03              A 2.5
                  2.6               21,25                 n                   p                25,08              A 2.6
                  2.7                q                  8,5                   r                52,34              A 2.7
                  2.8                s                12,5                   t                36,68              A 2.8

  
Vraag / Question   3.

        Voltooi die tabel deur die waarde van :
  
        elke letter te bereken:
  
        Complete the table by calculating the
  
        value of each letter :
  
  
      Nommer10       Verkoopprys, R                     BTW      Finale prys, R     Antwoord
      Number       Selling price, R                     VAT     Final price, R     Answer
               3.1                  15                             a                 b         A 3.1
               3.2                  36,25                             c                 d         A 3.2
               3.3                    e                             f               135,48         A 3.3
               3.4                    g                             h             572,28         A 3.4
               3.5               804,51                             j                 k         A 3.5
               3.6                 55,64                             m                 n         A 3.6
               3.7                    p                             q             92,66         A 3.7

  
Vraag / Question   4.

              Jy koop kaartjies met prente op teen R5 stuk
   
              en verkoop hulle dan weer teen R8 stuk.
   
       4.1  Sê in woorde, en skryf ook 'n formule neer,
  
               hoe jy die koste van enige aantal
  
               kaartjies kan bepaal.
  
              Gebruik die volgende simbole:
  
                               c :  koste in Rand;
  
                               n : die aantal kaartjies gekoop.
  
                                                                 [ A 4.1 ]
  
       4.2 Sê in woorde, en skryf ook 'n formule neer,
  
             hoe jy die inkomste van die verkope van
  
             enige aantal aantal kaartjies kan bepaal.
  
             Gebruik die simbole   :
  
                                   a : inkomste
  
                                   q : aantal kaartjies verkoop.
  
                                                              [ A 4.2 ]
  
       4.3 Sê in woorde, en skryf ook 'n formule
  
             neer, hoe jy die wins kan bepaal.
  
             Gebruik P vir die wins.            [ A 4.3 ]
  
  
       4.4 Gestel P = 8q - 5n. Wat gebeur as
  
       4.4.1   q groter is as n?
  
       4.4.2   q gelyk is aan n?
  
       4.4.3   q kleiner is as n?               [ A 4.4 ]
  
  
       4.5 Wanneer sal jy 'n verlies maak?
  
                                                          [ A 4.5 ]
  
      
              You buy picture cards at R5 each and then
  
              sell them at R8 each.
   
       4.1  Write a formula, in words and in symbols,
  
               that you can use to calculate the cost of
  
               any number of cards.
  
              Use the following symbols:
  
                       c : cost in Rand;  
  
                       n : the number of cards bought.
  
                                                                       [ A 4.1 ]
  
       4.2 Write a formula, in words and in symbols that
  
             you can use to calculate the income from any
  
             number of cards sold.
  
             Use the symbols  
  
                                 a : income and
  
                                 q : number of cards sold.
  
                                                                    [ A 4.2 ]
  
       4.3 Write a formula, in words and in symbols
  
             which you can use to calculate the
  
             profit made.  Use P for profit.          [ A 4.3 ]
  
  
       4.4 Let P = 8q - 5n. What happens if
  
       4.4.1 q is bigger than n?
  
       4.4.2 q is equal to n?
  
       4.4.3 q is smaller than n?                     [ A 4.4 ]
  
  
       4.5 When will you make a loss?
                                                                     [ A 4.5 ]
    

  
Vraag / Question   5.

              Jy vervaardig kaartjies met prente daarop.
  
              Die koste is R2,50 per kaartjie en jy verkoop
  
              die kaartjie teen R5.
  
       5.1  Hoeveel wins maak jy per kaartjie?
                                                                     [ A 5.1 ]
  
       5.2  Wat is die persentasie wins per kaartjie?
  
                                                                     [ A 5.2 ]
  
  
       5.3  Jy wil 'n minimum inkomste van R4 500 per
  
              maand hê. Hoeveel kaartjies moet jy
  
              per maand verkoop?                    [ A 5.3 ]
  
       5.4  Die koste om die kaartjie te maak styg
  
              nou met 18% en jy verkoop die kaartjies
  
              nog teen R5 stuk. Hoeveel wins maak
  
              jy nou per kaartjie en wat is die
  
              persentasie wins?                       [ A 5.4 ]
  
  
       5.5  Hoeveel kaartjies moet jy nou verkoop
  
              om dieselfde inkomste as in 5.3 te verdien?
  
                                                                    [ A 5.5 ]
  
       5.6  Jy wil dieselfde persentasie wins as in
  
              5.2 maak. Teen watter prys moet jy nou
  
              die kaartjies verkoop?                  [ A 5.6 ]
  
  
              You make picture cards. The cost is R2,50
  
              per card and you sell the card at R5.
  
  
  
       5.1  How much profit do you make per card?
                                                                       [ A 5.1 ]
  
       5.2  What is the percentage of the profit per card?
  
                                                                       [ A 5.2 ]
  
  
       5.3  You want to have a minimum income of
  
              R4 500 per month. How many cards
  
              must you sell per month?                 [ A 5.3 ]
  
       5.4  The cost of printing the card now rises by
  
              18% and you still sell the cards at R5 each.
  
              How much profit do you now make per card
  
              and what is the percentage profit made?
  
                                                                       [ A 5.4 ]
  
  
       5.5  How many cards must you now sell to make
  
              the same income as in 5.3?
                                                                      [ A 5.5 ]   
  
  
       5.6  You want to make the same percentage profit
  
              as in 5.2. At what price must you now sell
  
              the cards?                                         [ A 5.6 ]

  
Vraag / Question   6.

              'n Artikel is gemerk Verkoopprys = R 2 500
  
              en persentasie wins = 15 %.
  
  
      6.1  Bereken die wins op die artikel.   [ A 6.1 ]
  
  
      6.2  Bereken die kosprys van die
  
              artikel.                                            [ A 6.2 ]
  
      6.3  Bereken die BTW en dus die prys
  
             wat die koper betaal.                     [ A 6.3 ]
              An article is marked : Selling price = R2 500
  
              and percentage profit = 15%.
  
  
      6.1  Calculate the profit on the article.   [ A 6.1 ]
  
  
      6.2  Calculate the cost price of the
  
              article.                                               [ A 6.2 ]
  
      6.3  Calculate the VAT payable on the article and
  
             thus the price that the buyer pays.    [ A 6.3 ]

  
Vraag / Question   7.

              'n Artikel is gemerk Kosprys = R 1 800
  
              en Verkoopprys = R2 100.
  
  
      7.1  Bereken die wins op die artikel.   [ A 7.1 ]
  
  
      7.2  Bereken die persentasie wins
  
              op die artikel.                                [ A 7.2 ]
              An article is marked : Selling price = R2 100
  
              and Cost price = R1 800.
  
  
      7.1  Calculate the profit on the article.   [ A 7.1 ]
  
  
      7.2  Calculate the percentage profit on
  
              the article.                                         [ A 7.2 ]

  
Vraag / Question   8.

              'n Artikel is gemerk :
  
              Verkoopprys = R 4 299, BTW ingesluit,
  
  
      8.1  Bereken die BTW gehef.   [ A 8.1 ]
  
  
      8.2  Bereken die verkoopprys,
  
             sonder BTW.                      [ A 8.2 ]
  
  
      8.3  As die wins persentasie = 25%,
  
             bereken die kosprys,.       [ A 8.3 ]
  
              An article is marked :
  
              Selling price = R 4 299, VAT included,
  
  
      8.1  Calculae the amount of the VAT.   [ A 8.1 ]
  
  
      8.2  Calculate the selling price , VAT
  
             excluded.                                          [ A 8.2 ]
  
  
      8.3  If the profit is calculated at 25%,
  
             calculate the cost price,                   [ A 8.3 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page