WISKUNDE
GRAAD 12
NOG OEFENINGE
  
Begrotings, Inkomstebelasting
  
MATHEMATICS
GRADE 12
MORE EXERCISES
  
Budgets, Income Tax.
  
Vraag  / Question  1  

Tabel / Table 1

        Tabel 1 hieronder gee die begrote inkomste
        vir die 2021/2022 jaar
  
  
        Table 1 below shows the budgeted income
        for the 2021/2022 tax year.
  
  
  Begrote Inkomste (in miljarde) / Budgeted Income (in billions)   2021 / 2022  
    Belasting / Tax         1 365,1     72,5%
        Persoonlike Inkomste Belasting / Private Income Tax         516,0     
        BTW / VAT         372,20     
        Maatskappy Belasting / Maatskappy Tax               A     
        Doeane en Aksysns Belasting /           98,6     
        Brandstofheffings / Fuel Tax           83,1     
        Ander / Other           82,1     
    Lenings / Loans         482,6       25,7%
    Nie-Belasbare Inkomste / Not-Taxable Income           32,5         B
  
  
Tabel / Table 2

        Tabel 2 hieronder gee die begrote uitgawes vir
        2020/2021 en 2021/2022 finansiële jaar.
        
        
        Table 2 below shows the budgeted expenses
        for the 2020/2021 and 2021/2022 financial
        year.
  
  Begrote Uitgawes (in miljarde) / Budgeted Expense (in billions)   2020 / 2021     2021 / 2022  
         Bedrag begroot / Amount budgeted   Bedrag begroot / Amount budgeted   Persentasie van die Totale Begroting / Percentage of the Total Budget
    Sosiale Ontwikkeling / Social Development         309,5           335,3             17,2%  
    Basiese Onderwys / Basic Education         276,4           272,30             14.0%  
    Skuld Dienskoste / B         229,3           269,7             13,8 % 
    Gesondheid / Health         229,7           248,8             12,8 % 
    Gemeensskapsontwikkeling / Community Development         212,3           218,8             11,2 % 
    Algemene Publieke Dienste / General Public Services           70,0           68,5             3,5 % 
    Veiligheid en Sekuriteit / Safety and Security         217,0         208,6           10,7 % 
    Ekonomiese Ontwikkeling / Economic Development         211,5         207,5           10,6 % 
    Naskoolse Onderwys en Opleiding / Post-School Education and Training         120,0         119,6              5,9% 
    Totaal / Total                           
  
  

        Gebruik die tabelle hierbo om die
        volgende vrae te beatwoord :
        
  1.1   Bereken die waarde van A en
          skryf jou antwoord in syfers.
                                      Ant. / Ans. 1.1
  
  1.2   Bereken die waarde van B.
                                      Ant. / Ans. 1.2
  
  1.3   Watter sektore se begrote
          uitgawes het verminder
          vanaf die 2020/2021
          finansiële jaar?
                                      Ant. / Ans. 1.3
  
  1.4   Bereken die waarde van C.
                                      Ant. / Ans. 1.4
  
  1.5   Bepaal die toename
          (in Rand) van die begroting
          vir Gesondheid vanaf die
          2021/2022 finansiële jaar tot
          die 2021/2022 finansiële jaar.
                                       Ant. / Ans. 1.5
  
  1.6   Bereken die totale begrote
         uitgawes vir die
         2020/2021 belasting jaar.
                                      Ant. / Ans. 1.6
  
  1.7   Bereken die persentasie
          verhoging in die begrote
          uitgawes vanaf die 2020/2021
          finansiële jaar tot die
          2021/2022 finansiële jaar.
                                      Ant. / Ans. 1.7
  
  

        Use the tables above to answer
        the following questions :
        
  1.1   Calculate the value of A and
          write your answer as a number.
                                      Ant. / Ans. 1.1
  
  1.2   Calculate the value of B.
                                      Ant. / Ans. 1.2
  
  1.3   The budgeted expenses of
          which sectors decreased from
          the 2020/2021 financial year?
          
                                      Ant. / Ans. 1.3
  
  1.4   Calculate the value of C.
                                      Ant. / Ans. 1.4
  
  1.5   Determine the increase
          (in Rand) of the budget
          for Health from the
          2021/2022 financial year to
          the 2021/2022 finansial year.
                                      Ant. / Ans. 1.5
  
  1.6   Calculate the total budgeted
         expenses for the
         2020/2021 tax year.
                                      Ant. / Ans. 1.6
  
  1.7   Calculate the percentage
          increase in the budgeted
          expenses from the 2020/2021
          financial year to the
          2021/2022 financial year.
                                      Ant. / Ans. 1.7
  
Tabel / Table 3

        Tabel 3 hieronder gee die belasting koerse
        vir die periode 1/3/2017 - 1/3/2018
  
  
        Table 3 below shows the tax rates for the
        period 1/3/2017 to 28/2/2018.
  
  
  Belasbare Inkomste (in R) /   Belasting koers /   
  Taxable Income (in R)    Rate of Tax  
    0 tot / to 189 880     18 % van die belasbare inkomste / of the taxable income 
    189 881 - 296 540     34 178 + 26% van inkomste bo / of the income above   189 880
    296 541 - 410 460     61 910 + 31% van inkomste bo / of the income above   296 540
    410 461 - 555 600     97 225 + 36% van inkomste bo / of the income above   410 460
    555 601 - 708 310     149 475 + 39% van inkomste bo / of the income above   555 600
    708 311 - 1 500 000     209 032 + 41% van inkomste bo / of the income above   708 310
    1 500 001 en meer / and above     533 625 + 45% van inkomste bo / of the income above   1 500 000
  
  
        Tabel 4 hieronder gee die belasting rebat,
        die inkomste grense en sommige items wat
        afgetrek kan word van die bruto inkomste
  
        Table 4 below shows the tax rebates,
        the thresholds and some items that may
        be deducted from the gross income.
  
      
Tabel  /  Table 4

                Belasting rebatte / Tax rebates
    Primêr / Primary  (persone onder 65 jaar / Persons below 65 years)           R13 635
    Sekondêr / Secondary  (persone bo 65 jaar / Persons above 65 years)      R 7 479
    Tersiêr / Tertiary  (persone bo 65 jaar / Persons above 65 years)                 R 2 943
  
  
                Inkomste grense / Thresholds
    Persone onder 65 jaar / Persons below 65 years                                                     R  75 750
    Persone bo 65 maar onder 75 jaar / Persons above 65 but below 75 years          R 117 300
    Persone bo 75 jaar / Persons above 75 years                                                          R 131 150
  
  
                Aftrekbare items / Deductable items
    Bydrae tot Pensioenfonds / Contribution to Pension funds  :
               minder as / less than 27,5 % van die belasbare inkomste / of the taxable income
  
    Maandelikse bydrae tot Mediese skemas / Monthly contribution to Medical schemes  :
      Hooflid / Main member R 303  en elke afhanklike / and every dependent  R204
      Die jaarlikse bedrae word van die berekende belasting afgetrek, nes die rebat (korting) / 
      The annual amount are deducted from the calculated tax, like the rebates.   
  

Vraag  / Question  2  
  
        John verdien 'n maandelikse salaris van
        R34 200. Hy is 48 jaar oud en is getroud
        met 3 skoolgaande kinders. Hy dra elke
        maand R3 420 tot 'n pensioenfonds by.
        Sy firma maak ook die volgende
        maandelikse aftrekkings : R342 vir WVF,
        R5 600 (sy paaiement op sy huislening),
        R2 400 (sy paaiement op sy motorlening)
        en R3 950 vir inkomste belasing.
  
        Gebruik tabelle 3 en 4 hierbo, waar nodig,
        om dic volgende vrae te beantwoord :
        
  2.1   Bereken sy mediese krediete.
                                                        Ant. / Ans. 2.1
  
  2.2   Bereken die totale maandelikse aftrekkings
           en stel sy netto salaris,
                                                        Ant. / Ans. 2.2
  
  2.3   Bereken sy maandelikse belasbare
           inkomste. Is al die aftrekkings van sy bruto
           salaris om sy maandelikse belasbare
           inkomste te vind, toelaatbaar?
                                                        Ant. / Ans. 2.3
  
  2.4   Bereken sy belasbare jaarlikse inkomste.
                                                        Ant. / Ans. 2.4
  
  2.5   Wat is sy belasing kerf?
                                                        Ant. / Ans. 2.5
  
  2.6   Bereken die bedrag van die
          inkomste belasting.             Ant. / Ans. 2.6
  
  2.7   Is die bedrag wat sy firma vir inkomste
           belasting aftrek, voldoende? Gee 'n rede.
                                                        Ant. / Ans. 2.7
  
  
        John receives a monthly salary of R34 200.
        He is 48 years old and has a wife and
        3 school-going children.
        He contributes R3 420 per month to
        a pension fund. His firm makes the
        following monthly deductions : R342 for UIF,
        R5 600 (his installmant on his home loan),
        R2 400 (his installment on the car
        purchase) and R3 950 for income tax.
  
        Use tables 3 and 4 above, where necessary,
        to answer the following questions :
        
  2.1   Calculate his medical credits.
                                                        Ant. / Ans. 2.1
  
  2.2   Calculate the total monthly deductions and
           state his net salary,
                                                        Ant. / Ans. 2.2
  
  2.3   Calculate his monthly taxable income.
           Are all the deductions from his gross
           salary to find his monthly taxable
           income allowed?
                                                        Ant. / Ans. 2.3
  
  2.4   Calculate his taxable annual income.
                                                        Ant. / Ans. 2.4
  
  2.5   What is his tax rate?
                                                        Ant. / Ans. 2.5
  
  2.6   Calculate the amount of his income tax
           payable.                              Ant. / Ans. 2.6
  
  2.7   Is the amount that his firm deducts for
           income tax sufficient? Give a reason.
                                                        Ant. / Ans. 2.7
  

Vraag  / Question  3  
  
        Jack is 78 jaar oud en hy ontvang
        'n belasbare inkomste van R14 200
        per maand. Jill is 66 jaar oud en
        ontvang 'n belasbare inkomste van
        R15 800 per maand. Jill beweer dat
        sy meer belasting as Jack betaal a.g.v.
        haar groter inkomste. Is sy reg?
        Toon alle nodige berekeninge om
        'n uitspraak te kan staaf.
        Tabelle 3 en 4 hierbo mag jou kan help.
  
                                                       Ant. / Ans. 3.
  

  
  
        Jack is 78 years old and he receives
        a taxable income of R14 200 per month.
        Jill is 66 years old and receives a
        taxable income of R15 800 per month.
        Jill claims that she pays more income tax
        than Jack because of her greater income.
        Is she correct? Show all the necessary
        calculations to reach a verdict.
        Tables 3 and 4 above may help you.
  
  
                                                       Ant. / Ans. 3.
  

  

Vraag  / Question  4  
  
        John, 'n 58 jarige man, verdien 'n
        bruto salaris van R43 218 per maand.
        Hy is getroud en het een afhanklike kind.
        Die volgende aftrekkings per maand
        word gedoen : Mediese Fonds
        bydrae R4 850;
        Pensioenfonds bydra 8,4% van sy
        bruto salaris, WVF 1% van sy
        maandelikse bruto salaris.
        R4500 vir inkomstebelasting
  
  4.1   Bereken die bedrag wat maandeliks
          afgetrek word vir
  
  4.1.1   pensioenfonds bydrae.
                                                  Ant. / Ans. 4.1.1
  4.1.2   WVF.
                                                  Ant. / Ans. 4.1.2
  
  4.2   Bereken die totale maandelikse
          aftrekkings.                    Ant. / Ans. 4.2
  
  4.3   Bereken die netto maandelikse
          inkomste.                      Ant. / Ans. 4.3
  
  4.4   Bereken die maandelikse belasbare
          inkomste.                      Ant. / Ans. 4.4
  
  4.5   Bereken die jaarlikse belasbare
           inkomste.                   Ant. / Ans. 4.5
  
  
  
  
        John, a 58 year old male, earns a
        gross salary of R43 218 per month.
        He is married and has one 16 year old child.
        The following monthly deductions
        are made : Medical Fund R4 850;
        
        Pension : 8,4% of his
        gross salary, UIF 1% of his
        monthly gross salary.
        R4500 for income tax.
  
  4.1   Calculate the amount that is
          deducted monthly for
  
  4.1.1   pension.
                                                  Ant. / Ans. 4.1.1
  4.1.2   UIF.
                                                  Ant. / Ans. 4.1.2
  
  4.2   Calculate the total monthly deductions.
                                                  Ant. / Ans. 4.2
  
  4.3   Calculate the nett monthly income.
                                                  Ant. / Ans. 4.3
  
  4.4   Calculate the monthly taxable
          income.                          Ant. / Ans. 4.4
  
  4.5   Calculate the annual taxable
           income.                        Ant. / Ans. 4.5
  
  
  
Tabel / Table 

        Die tabel hieronder gee die belasting koerse
        waarmee John se belasting bereken word :
  
  
        The table below shows the tax rates
        used to calculate John's income tax :
  
  
  Belasbare Inkomste (in R) /   Belasting koers /   
  Taxable Income (in R)    Rate of Tax  
    0 tot / to 165 600     18 % van die belasbare inkomste / of the taxable income 
    165 601 - 258 750     29 808 + 25% van inkomste bo / of the income above   165 600
    258 751 - 358 110     53 096 + 30% van inkomste bo / of the income above   258 750
    358 111 - 500 940     82 904 + 35% van inkomste bo / of the income above   358 110
    500 941 - 638 600     132 894 + 38% van inkomste bo / of the income above   500 940
    638 601 en meer / and above     185 205 + 40% van inkomste bo / of the income above   638 600
         
    Belasting groep(klas)  /  Tax class     Belasting kortings  /  Tax rebates
    Primêre korting  /  Primary rebate     R12 080
    Persone 65 en ouer  /  Persons 65 and older     R6 750
    Mediese krediet  /  Medical credit     R300 en R250 vir elke afhanklike  /  R300 and R250 for each dependant
  
  4.6   Volgens watter kerf word John se
           belasting bereken?
                                                  Ant. / Ans. 4.6
  
  4.7   Bereken die belasting betaalbaar, voor
          enige kortings.              Ant. / Ans. 4.7
  
  4.8   Skryf die kortings en bedrae
           waarvoor John kwalifiseer neer.
                                                  Ant. / Ans. 4.8
  
  4.9   Bereken die belasting betaalbaar.
                                                  Ant. / Ans. 4.9
  
  4.10   Is die maandelikse bedrag wat vir
           inkomstebelasting van sy salaris
           afgetrek word, voldoende? Gee 'n rede.
                                                  Ant. / Ans. 4.10
  
  
  
  4.6   According to which scale is John's
           income tax calculated?
                                                  Ant. / Ans. 4.6
  
  4.7   Calculate the tax payable, before any
          rebates are applied.      Ant. / Ans. 4.7
  
  4.8   Write down the rebates and the
           amounts for which John qualifies.
                                                  Ant. / Ans. 4.8
  
  4.9   Calculate teh tax payable.
                                                  Ant. / Ans. 4.9
  
  4.10   Is the monthly deduction for income
           tax from his salary sufficient? Give
           a reason.
                                                  Ant. / Ans. 4.10
  
  
Tabel / Table 6

        Die tabel hieronder bevat inligting waarmee
        die inkomstebelasting van 'n persoon
        bereken kan word :
  
  
        The table below shows information which
        can be used to calculate the income tax
        payable by a person :
  
  
  Belasbare Inkomste (in R) /   Belasting koers /   
  Taxable Income (in R)    Rate of Tax  
    0 tot / to 195 850     18 % van elkr R1 / of each R1
    195 851 - 305 850     35 253 + 26% van die bedrag meer as / of the amount greater than  195 850
    305 851 - 423 300     63 853 + 31% van die bedrag meer as / of the amount greater than 305 850
    423 301 - 555 600     100 263 + 36% van die bedrag meer as / of the amount greater than  423 300
    555 601 - 708 310     147 891 + 39% van die bedrag meer as / of the amount greater than  555 600
    708 311 - 1 500 000     207 891 + 41% van die bedrag meer as / of the amount greater than  708 310
    1 500 001 en meer / and above     532 041 + 45% van die bedrag meer as / of the amount greater than  1 500 000
         
    Belasting groep(klas)  /  Tax class     Belasting kortings  /  Tax rebates
    Primêre korting  /  Primary rebate     R14 220
    Persone 65 tot 74  /  Persons 65 to 74 years     R7 794
    Persone 75 en ouer  /  Persons 75 and older     R2 601
  Mediese krediet (bedrag per maand aftrekbaar)   R310 vir belastingpligtinge en tweede afjanklike, daarna R209 vir elke ander afhanklike
  Medical credit (amount deductable per month)   R310 for the taxpayer and the second dependant, then R209 for every other dependant
    Belastingdrempels  /  Tax class       
  Persone jonger as 65 jaar / Persons younger than 65 years     R79 000
  Persone tussen 65 en 75 / Persons between 65 years and 75 years     R122 300
  Persone 75 en ouer  / Persons 65 and older     R136 750
  
  

Vraag  / Question  5  
  
        Rupert is 'n 38 jarige vrygesel.
        Sy maandelikse belasbare inkomste
         is R17 200.
        
  5.1   Wat is jaarlikse belasbare inkomste?
                                                  Ant. / Ans. 5.1
  
           Gebruik tabel 6 se inligting
  
  5.2   Volgens watter kerf word Rupert se
           belasting bereken?
                                                  Ant. / Ans. 5.2
  
  5.3   Verduidelik hoe die syfer R35 253
           bereken word.
                                                  Ant. / Ans. 5.3
  
  5.4   Bereken die belasting betaalbaar
           voordat enige kortings
           toegestaan word.
                                                  Ant. / Ans. 5.4
  
  5.5   Op watter kortings en krediete
          is hy geregtig?
                                                  Ant. / Ans. 5.5
  
  5.6   Bereken die verskuldigde belasting.
                                                  Ant. / Ans. 5.6
  
  
  
        Rupert is a 38 year old batchelor.
        His monthly taxable income is
        R17 200.
        
  5.1   What is his annual taxable income?
                                                  Ant. / Ans. 5.1
  
           Use the information in table 6.
  
  5.2   Which bracket is used to calculate
          his tax?
                                                  Ant. / Ans. 5.2
  
  5.3   Explain how the number R35 253
           is calculated.
                                                  Ant. / Ans. 5.3
  
  5.4   Calculate the tax payable before
           any rebates or credits are applied.
           
                                                  Ant. / Ans. 5.4
  
  5.5   Which rebates and credits are
          applicable in his case?
                                                  Ant. / Ans. 5.5
  
  5.6   Calculate the tax payable.
                                                  Ant. / Ans. 5.6
  
  

Vraag  / Question  6  
  
        Sara is 'n 67 jarige vrou met 1 afhanklike.
        Sy verdien 'n salaris van R12 400.
        Haar mediese fonds bydrae is R3 200
        per maand en haar pensioen is
        R1 200 per maand.
  
  6.1   Bereken haar jaarlikse belasbare
           inkomste.                    Ant. / Ans. 6.1
  
           Gebruik tabel 6 se inligting
  
  6.2   Wat is haar belastingdrempel?
                                              Ant. / Ans. 6.2
  
  6.3   Bereken die belasting wat sy
           moet betaal.
                                             Ant. / Ans. 6.3
  
  6.4   Op watter kortings en krediete
           is sy geregtig?
                                                  Ant. / Ans. 6.4
  
  6.5   Bereken die verskuldigde belasting.
                                                  Ant. / Ans. 6.5
  
  
  
        Sara is a 67 year old lady with one
        dependant. She receives a slary of
        R12 400. Her medical fund cost is
        R3 200 per month and she pays
        R1 200 per month for pension.
  
  6.1   Calculate her annual taxable income.
                                               Ant. / Ans. 6.1
  
           Use the information in table 6.
  
  6.2   Which bracket is used to calculate her tax.
                                                 Ant. / Ans. 6.2
  
  6.3   Calculate the tax she has to pay.
           
                                                  Ant. / Ans. 6.3
  
  6.4   Which rebates and credits are
           applicable in her case?
                                                  Ant. / Ans. 6.4
  
  6.5   Calculate the tax payable.
                                                  Ant. / Ans. 6.5
  
  

Vraag  / Question  7  
  
        Marie is 'n 78 jarige weduwee met geen
        afhanklikes nie. Haar maandelikse
        inkomste is R28 300. Sy betaal R3 500
        vir haar mediese fonds en haar
         is R2 400 per maand.
  
  7.1   Bereken haar jaarlikse belasbare
           inkomste.                    Ant. / Ans. 7.1
  
           Gebruik tabel 6 se inligting
  
  7.2   Wat is haar belastingdrempel?
                                              Ant. / Ans. 7.2
  
  7.3   Bereken die belasting wat sy
           moet betaal.
                                             Ant. / Ans. 7.3
  
  7.4   Op watter kortings en krediete
           is sy geregtig?
                                                  Ant. / Ans. 7.4
  
  7.5   Bereken die verskuldigde belasting.
                                                  Ant. / Ans. 7.5
  
  
  
        Mary is a 78 year old widow with no
        dependants. Her monthly income is
        R28 300. Her medical fund cost is
        R3 500 per month and she pays
        R3 400 per month for pension.
  
  7.1   Calculate her annual taxable income.
                                               Ant. / Ans. 7.1
  
           Use the information in table 6.
  
  7.2   Which bracket is used to calculate
                                                 Ant. / Ans. 7.2
  
  7.3   Calculate the tax she has to pay.
           before rebate.
                                                  Ant. / Ans. 7.3
  
  7.4   Which rebates and credits are
           applicable in her case?
                                                  Ant. / Ans. 7.4
  
  7.5   Calculate the tax payable.
                                                  Ant. / Ans. 7.5
  
  

Vraag  / Question  8  
  
        Pieter is 'n 44 jarige getroude man met
        4 skoolgaande kinders. Sy salaris is
        R45 300 per maand. Die volgende
        bedrae word maandeliks afgetrek :
        Mediese fonds R5 400 per maand,
        9,5% van sy bruto salris vir pensioen
        R4 800 vir motor paaiement.
  
  8.1   Bereken sy netto maandelikse
          salaris.                        Ant. / Ans. 8.1
  
           Gebruik tabel 6 se inligting
  
  8.2   Bereken sy jaarlikse belasbare
           inkomste.                 Ant. / Ans. 8.2
  
  8.3   Bereken die belasting betaalbaar
           voor kortings.
                                           Ant. / Ans. 8.3
  
  8.4   Op watter kortings en krediete
           is hy geregtig?       Ant. / Ans. 8.4
  
  8.5   Bereken die belasting verskuldig.
                                           Ant. / Ans. 8.5
  
  
  
        Peter is a 44 year old married man with
        4 school going children. His salary is
        R28 300 per month. The following amounts
        are deducted monthly :
        Medical fund R5 400 per month
        9,5% of his gross salary for pension
        R4 800 per month as motor car instalment.
  
  8.1   Calculate his nett ("take-home") monthly
           salary.                                 Ant. / Ans. 8.1
  
           Use the information in table 6.
  
  8.2   Calculate his annual taxable income.
                                                 Ant. / Ans. 8.2
  
  8.3   Calculate the tax before rebates and
           credits.
                                                Ant. / Ans. 8.3
  
  8.4   What are his allowable rebates and
           credits?                       Ant. / Ans. 8.4
  
  8.5   Calculate the tax payable.
                                                  Ant. / Ans. 8.5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page