WISKUNDE
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Rente, saamgestelde groei, appresiasie, depresiasie, inflasie.
  
MATHEMATICS
GRADE 11
MORE EXERCISES
  
Interest, compound growth, appreciation, depreciation, inflation.
  
  
Vraag / Question 1
  
        Gebruik die formules vir enkelvoudige rente om die
        waarde van elke letter in die tabel te bereken :
        Use the formulae for simple interest to calculate
        the value of each letter :
  
  
     Nommer          Kapitaal, R          Rentekoers, %          Tydperk, jaar          Bedrag, R          Rente, R          Antwoorde
     Number          Capital, R          Interest rate, %          Time, years          Amount, R          Interest, R          Answers
        1.1              1 200                   5                   2                     a                   b              A 1.1
        1.2            22 500                   7                   4                     c                   d              A 1.2
        1.3            23 650                   9                   3,5                     e                   f              A 1.3
        1.4            80 000                 12                   8                     g                   h              A 1.4
        1.5                m                 18                   1,5             149 860                   n              A 1.5
        1.6                p                 25                   0,5             737 820                   q              A 1.6
        1.7                r                   4                   4                 2 668                   s              A 1.7
        1.8                t                   5,2                   3               18 496                   v              A 1.8
        1.9           28 650                  w                   5,5               50 710,50                   x              A 1.9
        1.10         108 000                  y                   8             182 304                   z              A 1.9
        1.11         530 000                 aa                 15          1 484 000                 bb              A 1.11
        1.12         850 800                 cc                 13          2 012 142                 dd              A 1.12
        1.13               850                 11,4                 ee                 1 189,15                   ff              A 1.13
        1.14            6 820                   8,8                 gg                 8 170,36                 hh              A 1.14
        1.15            9 730                   6,4                 mm                   nn            3 736,32              A 1.15
        1.16          12 500                   5,8                 pp                   qq            6 343,75              A 1.16
  
  
Vraag / Question 2
  
        Gebruik die formules vir saamgestelde rente en bereken dan
        die waarde van elke letter in die tabel :
  
        Use the formulae for compound interest and then calculate
        the value of each letter in the table :
  
  
     Nommer          Kapitaal, R      Rentekoers, %      Tydperk, jaar          Wanneer saamgestel          Aantal periodes        Bedrag, R     Antwoorde
     Number          Capital, R      Interest rate, %      Time, years          When compounded          Periods, number        Amount, R       Answers
        2.1                 250               6             1     jaarliks / annually                 a                 b          A 2.1
        2.2              1 200             10             1     half-jaarliks / semi-annually                 c                 d          A 2.2
        2.3            13 450               8             5     kwartaalliks / quarterly                 e                 f          A 2.3
        2.4            21 560               9,4             g     maandeliks / monthly               18                 h          A 2.4
        2.5          124 500             12             m     maandeliks / monthly               36                 n          A 2.5
        2.6                p               8,8             q     kwartaalliks / quarterly               16        261 201,25          A 2.6
        2.7                r               9,5             5,5     half-jaarliks / semi-annually                 s        201 594,98          A 2.7
        2.8                t             11,5             2,5     jaarliks / annually                 u        216 769,99          A 2.8
        2.9                v               8,4             w     half-jaarliks / semi-annually                 5          10 465,94          A 2.9
        2.10              6 400               x             8     kwartaalliks / quarterly                 y            9 829,70          A 2.10
        2.11          240 000             aa             3     kwartaalliks / quarterly               bb         306 173,32          A 2.11
        2.12          450 600             cc             2,5     kwartaalliks / quarterly               dd         608 514,80          A 2.12
        2.13         180 750             ee             ff     half-jaarliks / semi-annually                 6         226 080,15          A 2.13
  
  
  
Vraag / Question 3
  
            R6 700 word belê en 4 jaar later is
            die balans in die rekening R10 380,27.
            Rente word half-jaarliks saamgestel. Bereken
            die jaarlikse rentekoers, korrek tot twee
            desimale syfers.
                                                                                 [ 3 ]
            R6 700 is invested and 4 years later the
            balance in the account is R10 380,27.
            Interest is compounded semi-annually.
            Calculate the annual rate of interest,
            correct to two decimal digits.
                                                                            [ 3 ]
  
  
Vraag / Question 4
  
            ‘n Masjien kos nou R116 850. Wat sal die
            masjien oor 5 jaar kos as die inflasie
            koers 7,4% p.j. is?
                                                                            [ 4 ]
            A certain piece of machinery now costs
            R116 850. What will the machine cost
            in 5 years time if the rate of inflation
            is 7,4% p.a.?                                            [ 4 ]
  
  
Vraag / Question 5
  
             Die prys van ’n DVD speler is R1 245.
            Wat sal die speler oor 3 jaar kos as die
            inflasie koers 5,2% p.j. is?
                                                                            [ 5 ]
            The price of a DVD player is R1 245.
            What will the player cost 3 years later if the
            rate of inflation is 5,2% p.a.?
                                                                            [ 5 ]
  
  
Vraag / Question 6
  
             Op die oomblik bestaan ’n kolonie pikkewyne
            uit 650 voëls. Uit hoeveel voëls sal die kolonie
            oor 3 jaar bestaan as die aanwaskoers
            2,1% p.j. is?
                                                                            [ 6 ]
  
            At present a colony of penguins consists
            of 650 birds. If the rate of increase
            is 2,1%, how many birds will there be in
            3 years time?
                                                                            [ 6 ]
  
  
  
Vraag / Question 7
  
            Die waarde van ’n motor is R120 000.
            Wat sal die waarde van die motor oor 5 jaar
            wees as die depresiasiekoers 15% p.j. is en
            reguitlyn depresiasie word gebruik?
                                                                            [ 7 ]
  
            The value of a motor car is R120 000.
            What will its value be in 5 years time if
            the rate of depreciation is 15% p.a. and
            straight line depreciation is used?
                                                                            [ 7 ]
  
  
  
Vraag / Question 8
  
            Reguitlyn depresiasie word gebruik om die
            waarde van ’n trekker oor 4 jaar te bereken
            as depresiasie teen ’n koers van 12% p.a.
            toegepas word en die huidige waarde van
            die trekker is R450 000.
                                                                            [ 8 ]
  
            Straight line depreciation is used to
            determine the value of a tractor 4 years
            from now if the rate of depreciation is
            12% p.a. and the present value of the
            tractor is R450 000.
                                                                            [ 8 ]
  
  
  
Vraag / Question 9
  
            ’n Masjien se waarde is R84 500. Wat sal
            die waarde van die masjien oor 3 jaar wees
            as die waarde teen 18% p.j. verminder word
            deur verminderde balans depresiasie te gebruik?
                                                                            [ 9 ]
  
            A machine has a value of R84 500. What
            will the value of the machine be 3 years
            from now if value is decreased at 18% p.a.
            using the reducing-balance method?
                                                                            [ 9 ]
  
  
  
Vraag / Question 10
  
            ’n Firma koop ’n masjien wat R215 700 kos.
            Die waarde van die masjien word teen
            11,2% p.a. depresieer deur middel van die
            verminderde balans metode. Bereken die
            waarde van die masjien aan die einde van 5 jaar.
  
                                                                            [ 10 ]
  
            A business buys a machine that costs
            R215 700. The value of the machine
            depreciates at 11,2% p.a. using the
            diminishing-balance method.
            Determine the value of the machine at
            the end of 5 years.
                                                                            [ 10 ]
  
  
  
Vraag / Question 11
  
                  ’n Maatskappy koop ’n vragmotor teen
                  R530 650. Die waarde van die
                  vragmotor word teen 8% p.j. verminder
                  volgens die verminderde balans metode.
  
        11.1  Bereken die waarde van die vragmotor
                  aan die einde van 5 jaar.
                                                                           [ 11.1 ]
        11.2  Bepaal die waarde van ’n nuwe vragmotor
                  oor 5 jaar as die inflasiekoers 7% p.j. is.
  
                                                                            [ 11.2 ]
        11.3  Bereken die bedrag wat die maatskappy
                  nou moet belê om ’n nuwe vragmotor oor
                  5 jaar te kan koop as die rentekoers
                  konstant teen 7,2% p.j. kwartaalliks
                  saamgestel, bly.
                                                                            [ 11.3 ]
  
                  A business buys a lorry that costs
                  R530 650. The value of the lorry
                  depreciates at 8% p.a. using the
                  diminishing-balance method.
  
        11.1  Determine the value of the lorry at
                  the end of 5 years.
                                                                           [ 11.1 ]
        11.2  Determine the value of a new lorry at
                  the end of 5 years if the rate of
                  inflation is 7% p.a.
                                                                            [ 11.2 ]
        11.3  Determine the amount that the business
                  must now invest to buy a new lorry at
                  the end of the 5 years if the rate of
                  interest remains constant at 7,2% p.a.
                  compounded quarterly?
                                                                            [ 11.3 ]
  
  
  
Vraag / Question 12
  
            Die waarde van ’n masjien word teen 12%
            per jaar volgens die verminderde balans
            metode verminder. Na hoeveel jaar sal
            die waarde van die masjien ’n kwart van
            sy oorspronklike koopprys hê?
  
                                                                            [ 12 ]
  
            The value of a machine is diminished at
            12% per annum according to the
            diminishing-balance method.
            After how many years will the value of
            the machine be a quarter of its original
            cost price?
                                                                            [ 12 ]
  
  
  
Vraag / Question 13
  
            Die waarde van ’n masjien word depresieer
            teen ’n koers van 12% per annum met die
            verminderde balans metode. Na hoeveel jaar
            sal die waarde van die masjien met ’n derde
            van sy oorspronklike prys verminder?
  
                                                                            [ 13 ]
  
            The value of a machine depreciates at
            12% per annum according to the
            diminishing-balance method. After how
            many years will the value of the machine
            be diminished by a third of its original
            cost price?
                                                                            [ 13 ]
  
  
  
Vraag / Question 14
  
            Jasper belê R40 000 vir 5 jaar.
            Gedurende die eerste twee jaar is die
            rentekoers konstant teen 18% p.j. maandeliks
            saamgestel. Die koers word nou verander
            na 12% p.j. kwartaalliks saamgestel.
            Bereken die waarde van die belegging aan
            die einde van 5 jaar.
                                                                            [ 14 ]
  
            Jasper invests R40 000 for 5 years.
            During the first two years the interest rate
            is 18% p.a. compounded monthly.
            The rate of interest is now increased to
            12% p.a. compounded quarterly.
            Calculate the value of the investment at
            the end of 5 years.
                                                                            [ 14 ]
  
  
  
Vraag / Question 15
  
            Jakobus belê ’n sekere bedrag vir 3 jaar.
            Gedurende die eerste jaar is die rentekoers
            8% per jaar, kwartaalliks saamgestel en vir
            die laaste twee jaar is die koers 10% per jaar,
            half-jaarliks saamgestel. Aan die einde van
            die 3 jaar is die waarde van die belegging
            R23 682,66. Bepaal die bedrag wat
            oorspronklik belê is.
                                                                            [ 15 ]
  
            James invests a certain amount for 3 years.
            During the first year the rate of interest is
            8% per annum, quarterly compounded and
            for the last two years the rate is 10% per
            year, compounded semi-annually.
            At the end of the 3 years the value of the
            investment is R23 682,66. Determine the
            amount originally invested.
                                                                            [ 15 ]
  
  
  
Vraag / Question 16
  
            Johannes belê R30 000 vir 5 jaar.
            Die rentekoers is 18% p.j., maandeliks
            saamgestel. Na 2 jaar onttrek hy R8 000
            en 1 jaar later onttrek hy ’n verdere R6 000.
            Wat is die waarde van die belegging aan
            die einde van die 5 jaar?
                                                                            [ 16 ]
  
            John invests R30 000 for 5 years.
            The interest rate is 18% p.a., compounded
            monthly. After 2 years he withdraws
            R8 000 and 1 year later he withdraws a
            further R6 000. What is the value of the
            investment at the end of the 5 years?
                                                                            [ 16 ]
  
  
  
Vraag / Question 17
  
            Marie belê R130 000 vir 2 jaar teen ’n
            rentekoers van 6% per annum, maandeliks
            saamgestel. Na 4 maande onttrek sy
            R20 000 en 7 maande later ’n verdere
            R15 000. Wat is die waarde van die
            belegging aan die einde van die
            2 jaar periode?
                                                                            [ 17 ]
  
            Mary invests R130 000 for 2 years at an
            interest rate of 6% per annum,
            compounded monthly. After 4 months she
            withdraws R20 000 and 7 months later
            another amount of R15 000. What is the
            value of the investment at the end of
            the 2 year period?
                                                                            [ 17 ]
  
  
  
Vraag / Question 18
  
            ’n Bedrag van R82 000 word vir 3 jaar teen
            ’n konstante rentekoers van 8% p.j.
            half-jaarliks saamgestel, belê. Na 6 maande
            word nog R8 000 belê en 1 jaar later nog
            R12 000. Bepaal die waarde van die
            belegging aan die einde van die
            3 jaar periode.
  
                                                                            [ 18 ]
  
            An amount of R82 000 is invested for
            3 years at a constant rate of interest of
            8% p.a. compounded semi-annually.
            After 6 months a further R8 000 is
            invested and 1 year later another
            R12 000 is invested. Determine the
            value of the investmen at the end of
            the 3 year period.
                                                                            [ 18 ]
  
  
  
Vraag / Question 19
  
            Johannes belê R65 000 vir 2 jaar teen
            ’n rentekoers van 8% kwartaalliks saamgestel.
            Na 4 maande belê hy nog R5 000. Een jaar
            later onttrek hy R12 000. Hoeveel geld is
            daar aan die einde van die 2 jaar periode in
            die rekening?
                                                                            [ 19 ]
  
            John invests R65 000 for 2 years at an
            interest rate of 8% compounded quarterly.
            After 4 months he invests a further R5 000.
            One year later he withdraws R12 000.
            How much money is there in the account
            at the end of the 2 year period?
                                                                            [ 19 ]
  
  
  
Vraag / Question 20
  
            Willem belê R55 600 teen ’n rentekoers van
            15% p.a., maandeliks saamgestel vir 5 jaar.
            Na 1 jaar belê hy nog R12 000.
            Een jaar later onttrek hy R20 000 en die
            rentekoers verander na 10% p.a.,
            kwartaalliks saamgestel. Vier jaar na die
            eerste belegging belê Willem ’n verdere
            R8 300. Wat is die waarde van die
            belegging na 5 jaar?
                                                                            [ 20 ]
  
            William invests R55 600 at a rate of
            interest of 15% p.a., monthly compounded
            for 5 years. After 1 year he invests a
            further R12 000. One year later he witdraws
            R20 000 and the rate of interest is
            decreased to 10% p.a., quarterly compounded.
            Four years after the initial investment
            William invests a further R8 300. What is
            the value of the investment after 5 years?
                                                                            [ 20 ]
  
  
  
Vraag / Question 21
  
            R20 000 word belê teen 6% p.j.,
            maandeliks saamgestel. Bereken die
            effektiewe rentekoers.
                                                                            [ 21 ]
  
            R20 000 is invested at 6% p.a.,
            monthly compounded. Calculate the
            effective interest rate.
                                                                            [ 21 ]
  
  
  
Vraag / Question 22
  
            Die effektiewe rentekoers is 2,02%.
            Wat is die nominale rentekoers as dit
            kwartaalliks saamgestel word?
                                                                            [ 22 ]
  
            The effective interest rate is 2,02%.
            What is the nominal rate of interest
            if it is compounded quarterly?
                                                                            [ 22 ]
  
  
  
Vraag / Question 23
  
                  R35 500 word belê vir 3 jaar teen
                  8% p.j., half-jaarliks saamgestel.
  
        23.1  Bereken die waarde van die
                  belegging na 3 jaar.
                                                                           [ 23.1 ]
        23.2  Bereken die effektiewe rentekoers.
                                                                           [ 23.2 ]
  
                  R35 500 is invested for 3 years at
                  8% p.a., semi-annually compounded.
  
        23.1  Calculate the value of the investment
                  after 3 years.
                                                                           [ 23.1 ]
        23.2  Calculate the effective interest rate.
                                                                           [ 23.2 ]
  
  
  
Vraag / Question 24
  
                   'n Belegging moet rente verdien teen
                   6,25 % per jaar, kwartaalliks saamgestel.
                   Bereken die effektiewe jaarlikse rente
                   koers op die belegging.
                                                                           [ 24 ]
  
                   An investment must earn interest at a rate
                   of 6,25 % per annum, compounded
                   quarterly. Calculate the effective annual
                   interest rate on this investment.
                                                                           [ 24 ]
  
  
  
Vraag / Question 25
  
                   Bereken die effektiewe rentekoers as
                  rente half-jaarliks saamgestel word
                   teen 12 % per jaar.
  
                                                                           [ 25 ]
  
  
                   Calculate the effective interest rate
                   if interest is compounded at
                   12 % per annum, compounded
                   semi-annually.
                                                                           [ 25 ]
  
  
  
  
Vraag / Question 26
  
                   'n Maatskappy het gereedskap ter
                  waarde van R160 000 gekoop.
                  Na 5 jaar is die boekwaarde van die
                  gereedskap R40 000 as die
                   verminderde saldo metode gebruik
                   word. Bereken die depresiasie koers.
                                                                           [ 26 ]
  
                   A company bought machinery costing
                   R160 000. Using the reducing balance
                   method, the machinery had a book
                   value of R40 000 after 5 years.
                   Calculate the rate of depreciation.
                                                                           [ 26 ]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page