Graad 11 - Nog Oefeninge.

Rente, saamgestelde groei, depresiasie, inflasie

1. Gebruik die formules vir enkelvoudige rente en bereken dan die waarde van elke letter in die tabel:
     
  
      P r% t (jaar)     A     I
1.1
      1 200   5     2     a     b
1.2
    22 500   7     4     c     d
1.3
    23 650   9     3,5     e     f
1.4
    80 000 12     8     g     h
1.5
       m 18     1,5 149 860     n
1.6
        p 25     0,5 737 820     q
1.7
        r   4     4    2 668     s
1.8
        t   5,2     3   18 496     v
1.9
     28 650   w     5,5   50 710,50     x
1.10
108 000   y     8 182 304     z
1.11
530 000 aa   15 1 484 000    bb
1.12
850 800 cc   13 2 012 142    dd
1.13
       850 11,4    ee    1 189,15    ff
1.14
    6 820   8,8    gg    8 170,36    hh
1.15
    9 730   6,4    mm    nn    3 736,32
1.16
  12 500   5,8     pp    qq   6 343,75
     
2. Gebruik die formules vir saamgestelde rente en bereken dan die waarde van elke letter in die tabel:
  
        P    r%    Wanneer      Tyd      Aantal          A
         saamgestel   (jaar)   periodes     
2.1
         250       6      jaarliks       1             a            b  
2.2
      1 200     10        half-jaarliks       1             c            d  
2.3
    13 450       8        kwartaalliks       5             e            f  
2.4
    21 560       9,4        maandeliks       g           18            h  
2.5
124 500   12        maandeliks       m            36            n  
2.6
       p          8,8        kwartaalliks       q            16      261 201,25  
2.7
       r          9,5         half-jaarliks       5,5             s      201 594,98  
2.8
       t        11,5         jaarliks       2,5             u      216 769,99  
2.9
        v    8,4         half-jaarliks       w            5      10 465,94  
2.10
    6 400       x         kwartaalliks       8            y         9 829,70  
2.11
  240 000      aa         kwartaalliks       3            bb      306 173,32  
2.12
  450 600      cc         kwartaalliks       2,5            dd      608 514,80  
2.13
  180 750      ee         half-jaarliks       ff             6      226 080,15  
3.
R6 700 word belê en 4 jaar later is die balans in die rekening R10 380,27.
Rente word half-jaarliks saamgestel. Bereken die jaarlikse rentekoers,
korrek tot twee desimale syfers.
4.
‘n Masjien kos nou R116 850. Wat sal die masjien oor 5 jaar kos as die
inflasie koers 7,4% p.j. is?
5.
Die prys van ’n DVD speler is R1 245. Wat sal die speler oor 3 jaar kos
as die inflasie koers 5,2% p.j. is?
6.
Op die oomblik bestaan ’n kolonie pikkewyne uit 650 voëls. Uit hoeveel
voëls sal die kolonie oor 3 jaar bestaan as die aanwaskoers 2,1% p.j. is?
7.
Die waarde van ’n motor is R120 000. Wat sal die waarde van die motor oor 5 jaar
wees as die depresiasiekoers 15% p.j. is en reguitlyn depresiasie word gebruik?
8.
Reguitlyn depresiasie word gebruik om die waarde van ’n trekker oor 4 jaar
te bereken as depresiasie teen ’n koers van 12% p.a. toegepas word en die
huidige waarde van die trekker is R450 000.
9.
’n Masjien se waarde is R84 500. Wat sal die waarde van die masjien oor 3 jaar
wees as die waarde teen 18% p.j. verminder word deur verminderde balans depresiasie te gebruik?
10.
’n Firma koop ’n masjien wat R215 700 kos. Die waarde van die masjien word
teen 11,2% p.a. depresieer deur middel van die verminderde balans metode.
Bereken die waarde van die masjien aan die einde van 5 jaar.
11.
’n Maatskappy koop ’n vragmotor teen R530 650. Die waarde van die vragmotor
word teen 8% p.j. verminder volgens die verminderde balans metode.
11.1
Bereken die waarde van die vragmotor aan die einde van 5 jaar.
11.2
Bepaal die waarde van ’n nuwe vragmotor oor 5 jaar as die inflasiekoers
7% p.j. is.
11.3
Bereken die bedrag wat die maatskappy nou moet belê om ’n nuwe
vragmotor oor 5 jaar te kan koop as die rentekoers konstant teen 7,2% p.j.
kwartaalliks saamgestel, bly.
12.
Die waarde van ’n masjien word teen 12% per jaar volgens die verminderde
balans metode verminder. Na hoeveel jaar sal die waarde van die masjien
’n kwart van sy oorspronklike koopprys hê?
13.
Die waarde van ’n masjien word depresieer teen ’n koers van 12% per annum
met die verminderde balans metode. Na hoeveel jaar sal die waarde van die
masjien met ’n derde van sy oorspronklike prys verminder?
14.
Jasper belê R40 000 vir 5 jaar. Gedurende die eerste twee jaar is die rentekoers
konstant teen 18% p.j. maandeliks saamgestel. Die koers word nou verander na
12% p.j. kwartaalliks saamgestel. Bereken die waarde van die belegging aan
die einde van 5 jaar.
15.
Jakobus belê ’n sekere bedrag vir 3 jaar. Gedurende die eerste jaar is die
rentekoers 8% per jaar, kwartaalliks saamgestel en vir die laaste twee jaar is die
koers 10% per jaar, half-jaarliks saamgestel. Aan die einde van die 3 jaar is die
waarde van die belegging R23 682,66. Bepaal die bedrag wat oorspronklik belê is.
16.
Johannes belê R30 000 vir 5 jaar. Die rentekoers is 18% p.j., maandeliks
saamgestel. Na 2 jaar onttrek hy R8 000 en 1 jaar later onttrek hy ’n verdere
R6 000. Wat is die waarde van die belegging aan die einde van die 5 jaar?
17.
Marie belê R130 000 vir 2 jaar teen ’n rentekoers van 6% per annum,
maandeliks saamgestel. Na 4 maande onttrek sy R20 000 en 7 maande later ’n
verdere R15 000. Wat is die waarde van die belegging aan die einde van
die 2 jaar periode?
18.
’n Bedrag van R82 000 word vir 3 jaar teen ’n konstante rentekoers
van 8% p.j. half-jaarliks saamgestel, belê. Na 6 maande word nog R8 000
belê en 1 jaar later nog R12 000. Bepaal die waarde van die belegging
aan die einde van die 3 jaar periode.
19.
Johannes belê R65 000 vir 2 jaar teen ’n rentekoers van 8% kwartaalliks
saamgestel. Na 4 maande belê hy nog R5 000. Een jaar later onttrek hy R12 000.
Hoeveel geld is daar aan die einde van die 2 jaar periode in die rekening?
20.
Willem belê R55 600 teen ’n rentekoers van 15% p.a., maandeliks saamgestel
vir 5 jaar. Na 1 jaar belê hy nog R12 000. Een jaar later onttrek hy R20 000 en
die rentekoers verander na 10% p.a., kwartaalliks saamgestel. Vier jaar na die
eerste belegging belê Willem ’n verdere R8 300. Wat is die waarde
van die belegging na 5 jaar?
21.
R20 000 word belê teen 6% p.j., maandeliks saamgestel. Bereken die
effektiewe rentekoers.
22.
Die effektiewe rentekoers is 2,02%. Wat is die nominale rentekoers as dit
kwartaalliks saamgestel word?
23.
R35 500 word belê vir 3 jaar teen 8% p.j., half-jaarliks saamgestel.
23.1
Bereken die waarde van die belegging na 3 jaar.
23.2
Bereken die effektiewe rentekoers.
  
Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad