WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GRAAD 11
NOG OEFENINGE
  
Finansiële Dokumente, tariewe, rekeninge : antwoorde.

  
 Antwoorde / Answers 1
  
        1.1.1  Die eerste 6 kℓ is gratis, van 7 kℓ tot 19 kℓ,
  
                   R2 per kℓ    The first 6 kℓ are free,
  
                   from 7kℓ to 19 kℓ, R2 per kℓ
  
                                                                                         Vr. 1
  
        1.1.2  Bedrag betaalbaar / Amount payable
  
                                                                       15
                     = R[ 6 × 0 + (18 ─ 6) × 2]  +  ────  ×  24
                                                                      100
  
  
                    = R 24 + 3,60  =  R 27,60
  
  
        1.2  Verbruik / Consumption  =  39 kℓ 
  
                Bedrag betaalbaar / Amount payable 
  
                    (0 - 6) kℓ  =  R 0
  
                   (6 - 19) kℓ  =  R (19 ─ 6) × 2  = R 26,00
  
                   (20 - 39) kℓ  =  R (39 ─ 19) × 2,40  = R 48,00
  
                Vir / for water =  R (0 + 26,00 + 48,00)  = R 74,00
   
                                                            15
                BTW / Vat =  R (74,00 ×  ──── ) = R 11,10
                                                           100
  
  
                Totaal / Total  = R [(74,00 + 11,10)  
  
                                       =  R 85,10                      Vr. 1
  

  
        1.3  Verbruik / Consumption  =  75 kℓ 
  
                Bedrag betaalbaar / Amount payable 
  
                    (0 - 6) kℓ  =  R 0
  
                   (6 - 19) kℓ  =  R (19 ─ 6) × 2  = R 26,00
  
                    (20 - 39) kℓ  =  R (39 ─ 19) × 2,40  = R 48,00
  
                    (40 - 59) kℓ  =  R (59 ─ 39) × 3,50  = R 70,00
  
                    (60 - 75) kℓ  =  R (75 ─ 59) × 4,50  = R 72,00
  
                Vir / for water =  R (0 + 26,00 + 48,00 + 70,00 + 72,00)
   
                                        =  R 216,00
   
                                                               15
                BTW / Vat =  R (216,00 ×  ──── ) = R 32,40
                                                              100
  
  
                Totaal / Total  = R [(216,00 + 32,40)  
  
                                       =  R 248,40                      Vr. 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Antwoorde 2
        2.1
     Inkomste          Rand                   Uitgawe          Rand
    Salaris          16 000              Huishuur           5 800
                           Kos           5 250
                           Klere           1 600
                           Motor paaiement           1 760
                           Motor onderhoud              940
                           Vermaak           1 600
                           Spaar              600
    Totaal         16 000              Totaal         16 600
  
              Nee, hy kan nie al sy uitgawes bekostig nie - die uitgawes is meer as die inkomste.                                  Vr. 2
  
        2.2  Sy uitgawes is nou R600 minder en dus klop sy begroting.                                                                       Vr. 2
  
        2.3  Sy uitgawes is nou R300 meer as sy inkomste. Hy moet dus R300 êrens spaar. Die aangewese
               plek om R300 minder te spandeer is by vermaak want dit is nie noodsaaklik nie.                                     Vr. 2
  
  
 Antwoorde 3
  
        3.1  Voltooi die volgende tabel :
  
     Verbruik  (kℓ)
0
10
20
21
30
40
     Koste  (R)
0
10
20
22
40
60

                                                                                                                                                                                Vr. 3

      3.2  Grafiek om die data voor te stel.        Vr. 3
              
  
  
  
  
      3.8  Die tarief vir 'n verbruik van 0 kℓ tot 20 kℓ is R1 per kℓ.
              Vir 12 kℓ is die koste dus  =  R 12 X 1 = R 12
              The rate for a consumption of 0 kℓ to 20 kℓ is R1 per kℓ.
              For 12 kℓ the cost is therefore  =  R 12 X 1 = R 12
              point D.                                                     Vr. 3
  

      3.3  Minimum koste / minimum cost  = R 22 
                                                                                Vr. 3
  
      3.4  Maksimum koste / maximum cost  = R 20 
                                                                                Vr. 3
  
      3.5  Die grafiek is 'n reguit lyn vanaf R0 tot by R20
             want die koste is direk eweredig aan die
             verbruik teen R1 / kℓ.
             The graph is a straight line from R 0 to R 20
             because the cost is directly proportional to
             the consumption at R1 / kℓ.
                                                                               Vr. 3
  
      3.6  Koördinate van D / coordinates of D = (12 ; 14)
                                                                               Vr. 3
  
      3.7  Koördinate van E / coordinates of E = (27 ; 35)
                                                                               Vr. 3
  
  
  
 
 Antwoorde 4
  
        4.1  By (0 ; 0), want daar is geen koste as daar nie gebel word nie.                                                      Vr. 4
  
        4.2  By (0 ; 100), d.w.s. daar is 'n vaste koste van R100 afgesien van die aantal minute gebel.         Vr. 4
  
        4.3  Kontrak B het die grootste koste per minuut omdat dit die "stylste" lyn is, dit het die
               grootste gradiënt of helling. Die koste is R300 vir 300 minute, dus R1 per minuut.                      Vr. 4
  
        4.4  Kontrak A - koste = R 80 en kontrak B - koste = R 180                                                                  Vr. 4
  
        4.5  Tyd = 120 minute                                                                                                                               Vr. 4
  
        4.6  Snypunt (200 ; 200). Albei kontrakte hef dieselfde koste vir 200 minute, nl. R200.                     Vr. 4
  
        4.7  Kontrak A : 250 minute kos R125 (225 - 100)
  
                1 minuut kos dus R0,50 plus R100.
                Toets : 200 minute kos R(200 X 0,5 + 100)
                            200 minute kos R200
  
                Kontrak B : 250 minute kos R250
                1 minuut kos dus R1,00                                                                                                                   Vr. 4
  
        4.8  Kontrak A : Koste = R(80 X 0,50 + 100)
                                              = R 140
  
                Kontrak B : Koste = R(80 x 1,00)
                                              = R 80                                                                                                                 Vr. 4
  
        4.9  Na 200 minute. [ By 200 minute is die koste gelyk ]                                                                      Vr. 4
  
        4.10  Kontrak B, want die koste is kleiner as die van kontrak A.                                                           Vr. 4
  
  
 Antwoorde 5
        5.1  Deel AB stel die gedeelte voor waar die koste dieselfde / konstant bly, teen R110,
                vir die eerste 100 minute.                                                                                                                Vr. 5
  
        5.2  Deel BC stel die gedeelte voor waar die koste toeneem as die tyd 100 minute oorskry
                - die koste is direk eweredig aan die tydsduur van die oproep.                                                   Vr. 5
  
        5.3  Ja, want die koste vermeerder as die tyd ook vermeerder.                                                          Vr. 5
  
        5.4  Q is die goedkoper kontrak want die koste bly R100 as die aantal minute nie
                100 minute oorskry nie.                                                                                                                  Vr. 5
  
        5.5  P is die goedkoper kontrak want die koste is laer as die van kontrak Q.                                     Vr. 5
  
        5.6  P het die kleinste tarief per minuut want die gradiënt / helling van die grafiek is kleiner /
                die lyn is nie so steil nie.                                                                                                                Vr. 5
  
  
 Antwoorde 6
        6.1  Foonnommer is 001 968 0001                                                                                                          Vr. 6
  
        6.2  Bus 34, Waterfontein. 061208                                                                                                           Vr. 6
  
        6.3  Datum : 30/04/2015                                                                                                                            Vr. 6
  
        6.4  Mnr. J Willemse                                                                                                                                   Vr. 6
  
        6.5  Daardie bedrag is in die rekening inbetaal sodat die rekening nou vereffen is - daar is
                geen uitstaande bedrag.                                                                                                                    Vr. 6
  
        6.6  Volume van water =  (3621 ─ 3563) kℓ  =  53 kℓ                                                                                Vr. 6
  
        6.7  Koste = R (6 × 0 + 23 × 1,10 + 20 × 1,70 + 4 × 4,50)   =  R 77,30
                BTW = R (77,30 × 0,14)  =  R 10,82
                Totaal = R 77,30 + 10,82)  =  R 88,12
                Die koste vir die water is korrek maar die BTW is waarskynlik verkeerd want
                die Totale bedrag is verkeerd.                                                                                                           Vr. 6
  
        6.8  Verbruik = (11236 ─ 105240 eenhede  =  712 eenhede
                Koste =  R (712 × 1,45)  =  R 1 032,40
                BTW = R (1 032,40 × 0,14)  =  R 144,54
                Totaal = R (1 032,40 + 144,54)  =  R 1 176,94                                                                                Vr. 6
  
        6.9  Bedrag  =  R 1 223,30                                                                                                                       Vr. 6
  
        6.10  Jaarliks heffing  =  R 327,60  en die Bedrag verskuldig  =  R 1 722,16                                      Vr. 6
  
                                               3 931,20          100
        6.11  Persentasie  =  ────────  X  ────  %    =  0,425 % 
                                               925 000             1                                                                                               Vr. 6
  
  
 Antwoorde 7
        7.1  Datum : 2 Mei 2008  en faktuurnommer is : 121                                                                               Vr. 7
  
        7.2  Die rekening is oortrokke - Mnr. S van Wyk skuld die Bank geld - hy "leen" geld.                         Vr. 7
  
        7.3  Hierdie bedrae word uit die rekening getrek om ander rekeninge te betaal.                                   Vr. 7
  
        7.4  Saldo =  R (4,802.92 −)  + R 11,200.00   =  R 6,397.08                                                                 Vr. 7
  
        7.5  Saldo (04.06)  =  R 1,541.34  +   ─ R 3,380.54   =  R 1,839.20 −
              OF   Saldo (04.06)  =  R 1,541.34  ─  R 3,380.54   =  R 1,839.20 −
                Meer geld is uit die rekening onttrek as wat beskikbaar was en dus is die Saldo negatief
                om dit aan te toon.                                                                                                                              Vr. 7
  
        7.6  Krediete is positief want hulle verteenwoordig geld wat in die rekening betaal is.                         Vr. 7
  
        7.7  Saldo (04.18)  =  R (3,966.20 −)  + R 1,500.00   =  R 2,466.20 −                                                  Vr. 7
  
        7.8  Saldo (04.30)  =  R (4,270.32 −)  + R 99.00 −  =  R 4,369.32 −                                                     Vr. 7
  
                                                                                                     13.5
        7.9  Rente op oortrokke rekening  =  R 4,369.32  X  ───────   =  R 49.15 −
                                                                                                 100 × 12                                                            Vr. 7
  
        7.10  Saldo (04.30)  =  R (4,369.32 −)  + R 49.15 −  =  R 4,418.47 −                                                   Vr. 7
  
  
 Antwoorde 8
        8.1  Oortyd 1.5 tarief  = R 85 × 1,5  = R 127,50 per uur.
               dus vergoeding = R 127,50 × 10  =  R 1,275.00                                                                             Vr. 8
  
        8.2  Oortyd 2 tarief  = R 85 × 2  = R 170,00 per uur.
                                              765.00
               dus aantal ure =  ──────   =  4.5
                                             170.00                                                                                                                Vr. 8
  
        8.3  Totale lone  =  R 13,200.00 + 1,275.00  +  765.00  =  R 15,240.00                                           Vr. 8
  
        8.4  Belasbare inkomste vir die jaar  = R 15,240.00 × 12  = R 182,880.00
               Belasting  =  R 21,960.00  +  25 %  ×  (182,880  ─  122,000.00)
                                =  R 21,960.00  +  R 15,220.00   =  R 370,180.00
               Belasting betaalbaar  =  R 37,180  ─  8,280 (primêre rebat)  =  R 28,900.00
               Maandelikse betaling  =  R 2,408.33                                                                                               Vr. 8
  
                                                                               1
        8.5  Bydrae tot WVF  =  R 13,200.00  ×  ────    =  R 132.00 
                                                                             100                                                                                      Vr. 8
  
                                             198              100
        8.6  Persentasie  =  ──────  ×  ────    =  R 132.00 
                                           13 200             1                                                                                                  Vr. 8
  
        8.7  Totale aftrekkings  =  R 2,408.33 + 152.40  +  198.00  +  85.25  +  500.00  +  1,518.88
                                               =  R 5,025.86                                                                                                  Vr. 8
  
        8.8  Netto verdienste  =  R (15,240.00 ─ 5,025.86)  =  R 10,214.14                                                Vr. 8
  
  
 Antwoorde 9
        9.1  Aantal items gekoop  =  20                                                                                                               Vr. 9
  
        9.2  Aantal drasakke gekoop  =  4                                                                                                           Vr. 9
  
        9.3  Volume (kapasiteit) van drasakke  =  24 ℓ                                                                                        Vr. 9
  
        9.4  Aantal items, vrygestel van BTW, gekoop  =  7                                                                              Vr. 9
  
        9.5  Waarde van itmes in 9.4  =  R 124,30                                                                                             Vr. 9
  
        9.6  Waarde van items waarop BTW bereken is  =  R 149,45                                                              Vr. 9
  
                                                                            29,99
        9.7  Die 18 eier pak : prys per eier =  R ─────    =  R 1,66611
                                                                              18
  
                                                                          9,99
               Die 6 eier pak : prys per eier =  R ─────    =  R 1,665
                                                                             6
                 Die 6 eier pak is dus effens goedkoper.                                                                                       Vr. 9
  
                                                                  34,99
        9.8  Prys van geel perskes =  R ──────   =  R 36,45  per kilogram    
                                                                  0,96                                                                                                Vr. 9
  
                                                         14,53
        9.9  Prys van tamaties =  R ──────   =  R 16,00 per kilogram                 
                                                         0,908                                                                                                      Vr. 9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Na bo Graad 12 - oefeninge Graad 11 - oefeninge Graad 10 - oefeninge Tuisblad    To the top Exercises - Grade 12 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 10 Home page