] imath - Graad 10 Wiskunde oefeninge i.v.m. trig, Grade 10 Mathematics, more exercises re. trig, angles .
WISKUNDE
GRAAD 10
NOG OEFENINGE
  
Trigonometriese toepassings.
  
MATHEMATICS
GRADE 10
MORE EXERCISES
  
Trigonometrical applications..
  
     In hierdie oefening moet alle
    antwoorde korrek tot 2
    desimale gegee word,
    tensy anders vermeld.
  
    In this exercise all answers
    should be given correct to
    2 decimals unless
    otherwise instructed.
  
Vraag / Question 1  

  
    In die diagram is ∠B = 38°,
   ∠C = 90°  en  BC = 7 cm.
  
  
    In the diagram ∠B = 38°,  
    ∠C = 90°and  BC = 7 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    1.1  AB
    1.2  AC
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 1.  

  
Vraag / Question 2.  

  
    In die diagram is ∠P = 43°,  
    ∠Q = 90°en  PQ = 8,2 cm.
  
  
    In the diagram ∠P = 43°,  
    ∠Q = 90°and  PQ = 8,2 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    2.1  PR
    2.2  QR
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 2  

  
Vraag / Question 3.  

  
    In ΔKLM is ∠L =90°,
    KL = 6 cm,  en  KM = 7,3 cm.
  
  
    In ΔKLM  ∠L =90°,
    KL = 6 cm, and  KM = 7,3 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    3.1  ∠K
    3.2  ∠M
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 3  

  
Vraag / Question 4.  

  
    In ΔPQR  is ∠Q = 90°,
    PQ = 12 cm en  QR = 6,3 cm.
  
  
    In ΔPQR  is ∠Q = 90°,
    PQ = 12 cm and  QR = 6,3 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    4.1  ∠P
    4.2  ∠R
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 4  

  
Vraag / Question 5.  

  
    In ΔPQR  is ∠Q = 90°,
    ∠P = 38°,  PS = 15 cm
    en  QS ⊥ PR.
  
  
    In ΔPQR  ∠Q = 90°,
    ∠P = 38°,  PS = 15 cm
    and  QS ⊥ PR.
    
    Bereken  /  Calculate
    5.1  QS
    5.2  SR
    5.3   ∠ RQS
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 5.  

  
Vraag / Question 6.  

  
    In ΔPQR  is ∠Q = 90°,  ∠PRS = 90°,
    ∠PRQ = 41°,  ∠SPR = 28°  
    en  SR = 12 cm.
  
  
    In ΔPQR   ∠Q = 90°,  ∠PRS = 90°,
    ∠PRQ = 41°,  ∠SPR = 28°  
    and  SR = 12 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    6.1  PR
    6.2  PQ
    6.3   oppervlakte van  /  area of  ΔPQR
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 6.  

  
Vraag / Question 7.  

  
    In die figuur is  ∠B = 90°,
    ∠D = 32°,  ∠ACB = 48°
    ∠en CD = 24 cm.
  
  
    In the figure  ∠B = 90°,
    ∠D = 32°,  ∠ACB = 48°
  ,  and  CD = 24 cm.
    
    Bereken  /  Calculate
    7.1  BC
    7.2   AB
    7.3   AD
  
  
  
      
  
Antwoord / Answer 7.  

  
Vraag / Question 8.  

  
    In die figuur stel AB 'n leer, 8 m lank,
    wat teen 'n muur, AC, leun, voor.
    Die leer maak 'n hoek van 62°  met
    die vloer EBC.
  
  
    In the figure AB represents a ladder,
    8 m long, that rests against a wall, AC.
    The ladder forms an angle of 62°
    with the floor EBC.
    
  
    Bereken  /  Calculate
  
      
  
    8.1  Hoe hoog reik die leer teen die muur?  /  
            At what height does the ladder touch the wall?
    8.2  Die bopunt van die leer sak nou 1,5 m. Wat is die grootte van die hoek tussen
           die leer en die vloer?  /  
           The top of the ladder is lowered by 1,5 m. What angle does the ladder make
           with the floor?
  
Antwoord / Answer 8.  

  
Vraag / Question 9.  

  
    Bestudeer die figuur. Van die bopunt van
    'n krans, AC, 63 m, hoog, is die
    dieptehoek na 'n boot op die
    see 35°.  Hoe ver is die boot van die
    krans af?
  
  
    Study the figure. From the top of a cliff,
    AC, 63 m high, the angle of depression to
    a boat on the sea is 35°.  How far is
    the boat from the cliff?
    
  
  
      
  
Antwoord / Answer 9.  

  
Vraag / Question 10.  

  
    Vanaf 'n boot op die see, B, is die
    hoogtehoek na die bopunt van 'n
    vuurtoring, AC, 30°. Die vuurtoring is
    69,6 m hoog. Die boot vaar nou nader na
    die vuurtoring en vanaf punt D is die
    hoogtehoek nou 54,3°. Watter afstand,
    tot die naaste meter, het die boot tussen
    die twee waarnemings gevaar?
  
  
    From a boat at sea, B, the angle of
    elevation to the top of a lighthouse, AC,
  
      
  
    is 30°. The lighthouse is 69,6 m high. The boat now sails closer to the lighthouse
    and from point D the angle of elevation is now 54,3°.What distance, to the nearst metre,
    did the boat sail between the two observations?
    
Antwoord / Answer 10.  

  
Vraag / Question 11.  

  
    In die figuur is
     ∠Q = ∠PRS = ∠TPS = 90°,
    ∠RPQ =32°,   ∠PSR = 65°,
    ∠TPS = 40°  en  TP = 8 eenhede.
  
    In the figure
    ∠Q = ∠PRS = ∠TPS = 90°,
    ∠RPQ =32°,   ∠PSR = 65°,
    ∠TPS = 40° and TP = 8 units.
    
    
    Bereken  /  Calculate
    11.1  PS
    11.2  RQ
    
    
  
      
  
Antwoord / Answer 11.  

  
Vraag / Question 12.  

  
    Vanaf 'n punt B is 'n man regoor punt A
    op die oorkantste oewer van 'n rivier.
    Vanaf punt B stap hy nou 100 m langs
    die oewer van die rivier na punt C.
    Vanaf C vind hy dat die hoek na
    punt A 40,38° is. Maak 'n skets om
    die gegewens voor te stel en
    bereken dan die breedte van
    die rivier, AB.
  
    From a point B a man is exactly opposite
    point A on the opposite bank of a river.
    From point B he now walks 100 m on the
    river bank to point C. From C he finds
    that the angle to point A is 40,38°.
    Draw a figure to represent the facts and
    then calculate the breadth of the
    river,  AB.
  
  
Antwoord / Answer 12.  

  
Vraag / Question 13.  

  
    In die figuur stel AC 'n gebou voor.
    Punte B, C en D is almal in dieselfde
    horisontale vlak.Vanaf punt D, 20 m
    vanaf C, is die hoogtehoek na die bopunt
    van die gebou, AC, 40,4°
    
  
    In the figure AC represents a building.
    Points B, C and D are all in the same
    horizontal plane.From point D, 20 m
    from C, the angle of elevation is 40,4°
    
  
      
  
    Bereken  /  Calculate
    13.1  h, die hoogte van die gebou.  /  h, the height of the building.
    13.2  x, die afstand BC.  /  x, the distance BC.
    13.3  die afstand BD.  /  the distance BD.
    
    
Antwoord / Answer 13.  

  
Vraag / Question 14.  

  
    In die figuur stel DG 'n toring voor.
    Punte E, F en G is almal in dieselfde
    horisontale vlak.Vanaf punt F, 42 m
    vanaf G, is die hoogtehoek na die
    bopunt van die toring, D, 26,6° en
    vanaf E is die hoogtehoek 16,7°.
  
    In the figure AC represents a tower.
    Points E, F and G are all in the same .
    horizontal plane. From point F, 42 m
    from G, the angle of elevation to the top
    of the tower is 26,6° and from E the
    angle of elevation is 16,7°.
  
  
      
  
    Bereken  /  Calculate
    14.1  die hoogte van die toring.  /  the height of the tower.
    14.2  die afstand DF.  /  the distance DF.
    14.3  die afstand EG.  /  the distance EG.
    
    
Antwoord / Answer 14.  

  
Vraag / Question 15.  

  
    In die figuur stel PQ 'n diep kloof voor.
    Punte P,Q, R en S is almal in dieselfde
    horisontale vlak. Vanaf punt S, 75 m
     vanaf R, is ∠QSR = 21,8°en
    ∠PSQ = 39,6°.
  
    In the figure PQ represents a deep
    canyon. Points P, Q, R and S are all in
    the same horizontal plane.From point S,
    75 m from R, ∠QSR = 21,8° and
    ∠PSQ = 39,6°
     and ∠PSQ = 39,6°
  
  
      
  
    Bereken  /  Calculate
    15.1  QR
    15.2  QP
    
    
Antwoord / Answer 15.  

  
Vraag / Question 16.  

  
    In die figuur stel ABDF die baan voor
    wat 'n vliegtuig net na opstyging, teen
    'n hoek van 10° volg. Die vliegtuig
    vlieg teen 120 m.s-1
  
    In the figure ABDF represents the path
    that an aircraft follows after take off
    at 10° The speed of the aircraft
    is 120 m.s-1   
  
      
  
              Bereken  /  Calculate
    16.1   Punt B word na 30 s bereik. Bepaal die hoogte van die vliegtuig.  /
              Point B is reached after 30 s. Determine the height of the aircraft.
    16.2  Watter horisontale afstand, x, het dit bereik?  /  
             What horizontal distance, x, is reached?
    16.3   By D is die hoogte, DE, 833 m. Hoe lank neem dit die vliegtuig om die hoogte
              te bereik?  /  At D the height, DE, is 833 m. How long after take off does the
              aircraft reach this height?
    16.4  By F is die hoogte, FG, 1 000 m. Watter horisontale afstand het die vliegtuig
             nou afgelê?  /  At F the aircraft is 1 000 m high, FG. What horizontal distance
             has it covered at this point?
    
Antwoord / Answer 16.  

  
  
Na bo Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 11 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad
  
To the top Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 11 Exercises - Grade 12 Home page