MATHEMATICS WISKUNDE
GRADE 11 GRAAD 11
MORE EXERCISES NOG OEFENINGE
Reduction Formulae Reduksie Formules
1.  Write the following as ratios of θ alone : 1.  Skryf die volgende as verhoudings van net θ :
1.1
sin (180° − θ)
1.2
cos (180° − θ)
1.3
tan (360° − θ)
1.4
sec (360° + θ)
1.5
cosec (360° − θ)
1.6
cot (180° + θ)
1.7
tan (180° − θ)
1.8
sin (180° + θ)
1.9
cos (360° − θ)
1.10
cosec (180° − θ)
1.11
cot (360° − θ)
1.12
tan (180° + θ)
1.13
sin (90° − θ)
1.14
cos (90° + θ)
1.15
tan (270° − θ)
1.16
cot (270° + θ)
1.17
cosec (90° − θ)
1.18
sec (90° + θ)
1.19
tan (90° + θ)
1.20
sec (270° + θ)
1.21
sin (270° − θ)
1.22
cos (270° + θ)
1.23
sin (90° + θ)
1.24
cos (90° − θ)
2.  Write each of the following as a ratio of 20° : 2.  Skryf elk van die volgende as 'n verhouding
        van 20° :
2.1
sin 70°
2.2
cos 110°
2.3
cosec 200°
2.4
sec 340°
2.5
cot 250°
2.6
tan 380°
2.7
sin 200°
2.8
cos 160°
2.9
tan 290°
2.10
cosec 70°
2.11
cot 110°
2.12
sec 250°
2.13
cot 200°
2.14
cosec 250°
2.15
sin 110°
2.16
cos 70°
2.17
tan 110°
2.18
sec 70°
3.  Write each of the following as a ratio of 40° : 3.  Skryf elk van die volgende as 'n verhouding
        van 40° :
3.1
cos 50°
3.2
cosec 320°
3.3
cot 310°
3.4
tan 130°
3.5
sin 230°
3.6
sec 400°
3.7
cos 310°
3.8
sec 230°
3.9
cosec 130°
3.10
sin 220°
3.11
cos 130°
3.12
tan 230°
3.13
cot 50°
3.14
cosec 310°
3.15
sec 140°
3.16
cos 230°
3.17
sin 320°
3.18
tan 140°
4.  Write each of the following as a ratio of 4.  Skryf elk van die volgende as 'n verhouding
  an acute angle :    van 'n skerp hoek :
4.1
sin 155°
4.2
cosec 222°
4.3
tan 145°
4.4
cot 213°
4.5
sec 298°
4.6
cosec 124°
4.7
sin 138°
4.8
sec 318°
4.9
cot 118°
4.10
cosec 346°
4.11
cot 288°
4.12
tan 113°
4.13
cos 308°
4.14
sin 150°
4.15
sec 218°
4.16
cot 128°
4.17
cosec 232°
4.18
cos 142°
5.  If sin 23° = p, write the following 5.  As sin 23° = p, skryf die volgende
  in terms of p :    in terme van p :
5.1
cos 67°
5.2
sin 157°
5.3
cos 293°
5.4
sin 203°
5.5
cos 113°
5.6
sin 337°
5.7
cosec 23°
5.8
cos 23°
5.9
tan 23°
  
To the top Answers Exercises - Grade 11 Na bo Antwoorde Oefeninge - Graad 11
  
Exercises - Grade 10 Exercises - Grade 12 Home page Oefeninge - Graad 10 Oefeninge - Graad 12 Tuisblad